วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์เมื่อ: 10:44 วันที่ 27 ต.ค. 2551         ชมแล้ว: 5,988 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

บทคัดย่อ

เรื่อง                                       การพัฒนาแบบเรียนประกอบการ์ตูนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                         เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า                      นายสมชาย   ดอนสิงห์

ตำแหน่ง                                ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา                  นายสมหมาย   ทวีชาติ  ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

 

                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการทดลองใช้แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จำนวน 10 แผน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบเรียนหนังสือการ์ตูน ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบเรียนประกอบการ์ตูน เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือประกอบการ์ตูน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสัน อำเภอศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้เทคนิคแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ ผู้รายงานสร้างขึ้นมาเอง มีดังนี้

                1. แผนการจัดการเรียนรู้    จำนวน   10 แผน

                2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน         จำนวน 30 ข้อ

                3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

                ผู้รายงานได้ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า

 t – test ผลการทดลองปรากฏดังนี้ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ  80.10  คะแนนสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.03 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นไปตามสมมติฐานซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.1 ดัชนีประสิทธิภาพของผู้เรียนด้วยหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ  เท่ากับ 0.68 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58

                สรุปได้ว่า แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขยายพันธุ์โดยการปักชำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยพัฒนาการของผู้เรียนดีขึ้นตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระอื่นๆตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร                        

ด้วยความนับถือ
 นายสมชาย  ดอนสิงห์
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัน
                  สพท.อบ.3kruporn43
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม