รายงานการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ


เรื่อง                                       การพัฒนาแบบเรียนประกอบการ์ตูนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


                                         เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ผู้ศึกษาค้นคว้า                      นายสมชาย   ดอนสิงห์


ตำแหน่ง                                ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัน 


อาจารย์ที่ปรึกษา                  นายสมหมาย   ทวีชาติ  ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่


 


                การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการทดลองใช้แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จำนวน 10 แผน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบเรียนหนังสือการ์ตูน ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบเรียนประกอบการ์ตูน เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือประกอบการ์ตูน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสัน อำเภอศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้เทคนิคแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ ผู้รายงานสร้างขึ้นมาเอง มีดังนี้


                1. แผนการจัดการเรียนรู้    จำนวน   10 แผน


                2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน         จำนวน 30 ข้อ


                3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน


                ผู้รายงานได้ดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551


                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า


 t – test ผลการทดลองปรากฏดังนี้ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ  80.10  คะแนนสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.03 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นไปตามสมมติฐานซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.1 ดัชนีประสิทธิภาพของผู้เรียนด้วยหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ  เท่ากับ 0.68 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58


                สรุปได้ว่า แบบเรียนประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขยายพันธุ์โดยการปักชำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยพัฒนาการของผู้เรียนดีขึ้นตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระอื่นๆตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร                        

ด้วยความนับถือ
 นายสมชาย  ดอนสิงห์
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสัน
                  สพท.อบ.3

27 ต.ค. 2551 10:44
1 ความเห็น
6609 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น