เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) ภาษาอังกฤษ ม.6

บทคัดย่อ


 เรื่อง      รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา


              ปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 ชื่อผู้จัดทำ      เบญจมาศ  อยู่เชื้อ  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


ปีการศึกษา      2550


ประเภทผลงาน       วิจัยเต็มรูปแบบ ( 5  บท )


     การศึกษาพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น


2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 1


 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง


 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับ เนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 8 เล่มดังนี้ เล่มที่  1  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 1  เล่มที่  2  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 2 เล่มที่  3  เรื่อง  wishเล่มที่  4  เรื่อง  adjectives ending in –ing and – ed เล่มที่  5  เรื่อง  infinitive with to เล่มที่  6  เรื่อง  infinitives without to เล่มที่  7  เรื่อง  connectors  เล่มที่  8  เรื่อง  conditional  sentences สำหรับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ 80/80  ซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม และค่าเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม นอกจากนี้ยังใช้ค่าสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ


T-Test   ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 1. ในปีการศึกษา 2550 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.93  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.93  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  17.75   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  22.70  เมื่อนำไปเทียบกับค่าที ( t-test )  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05   3.  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ E / E  = 84.44/86.63  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 4.  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 


 benjamas-23@hotmail.com

9 ธ.ค. 2551 01:07
0 ความเห็น
7426 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น