วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) ภาษาอังกฤษ ม.6

โพสต์เมื่อ: 01:07 วันที่ 9 ธ.ค. 2551         ชมแล้ว: 6,601 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

บทคัดย่อ

 เรื่อง      รายงานการพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

              ปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ชื่อผู้จัดทำ      เบญจมาศ  อยู่เชื้อ  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปีการศึกษา      2550

ประเภทผลงาน       วิจัยเต็มรูปแบบ ( 5  บท )

     การศึกษาพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 1

 ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับ เนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 8 เล่มดังนี้ เล่มที่  1  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 1  เล่มที่  2  เรื่อง  gerund  ชุดที่ 2 เล่มที่  3  เรื่อง  wishเล่มที่  4  เรื่อง  adjectives ending in –ing and – ed เล่มที่  5  เรื่อง  infinitive with to เล่มที่  6  เรื่อง  infinitives without to เล่มที่  7  เรื่อง  connectors  เล่มที่  8  เรื่อง  conditional  sentences สำหรับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ 80/80  ซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทำบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม และค่าเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ละเล่ม นอกจากนี้ยังใช้ค่าสถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

T-Test   ผลการศึกษาพัฒนาพบว่า 1. ในปีการศึกษา 2550 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.93  ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.93  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  17.75   และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  22.70  เมื่อนำไปเทียบกับค่าที ( t-test )  พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05   3.  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ E / E  = 84.44/86.63  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 4.  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 

 benjamas-23@hotmail.combenjamas yoochua
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม