วิชาการดอทคอม ptt logo

ใครต้องการตัวอย่างแผนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

โพสต์เมื่อ: 13:10 วันที่ 28 ธ.ค. 2551         ชมแล้ว: 24,015 ตอบแล้ว: 7
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                           เวลา  15  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  ฤดูกาล  (ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร)                                          เวลา    1  ชั่วโมง

_______________________________________________________________________________

                         

1.  สาระสำคัญ

                การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น  ทำให้โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  บริเวณบนพื้นโลกที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์จะได้รับแสงตรง  และบริเวณที่พื้นที่ไม่ได้รับแสงตั้งฉากก็จะได้รับแสงเฉียง  จึงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆตามมา

 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

                1.1  สังเกต อภิปราย  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  และดวงจันทร์ที่

ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน  ทิศ  และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                1.2  สืบค้นข้อมูล   อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ  ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า  และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

 

3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                3.1  สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

                3.2  สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการเกิดฤดูกาล  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา

                3.3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า

                3.4  อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้

                4.1  อธิบายการเกิดฤดูกาลในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้

                4.2  บอกผลจากการที่โลกได้รับแสงตั้งฉากและแสงเฉียงจากดวงอาทิตย์ได้          

5.  สาระการเรียนรู้

                ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

 6.  กิจกรรมการเรียนรู้  ( STAD )

 

                1.  ขั้นนำ

                     1.1  ครูชี้แจงคะแนนพื้นฐานจากการแบ่งกลุ่มแข่งขัน  ในชั่วโมงที่แล้ว เรื่องลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลกมาเป็นคะแนนฐาน  แล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนฐานลงในแบบบันทึกคะแนนของกลุ่ม 

      1.2  นักเรียนกำหนดบทบาทของสมาชิกลงในแบบบันทึกการกำหนดบทบาทด้วย

                     1.3  ครูนำภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า  การแต่งกายแบบต่างๆน่าจะมีสภาพอากาศเช่นไร           

      1.4  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ  และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                                1.4.1  อธิบายการเกิดฤดูกาลได้

                                1.4.2  บอกผลจากการเกิดฤดูกาลต่างๆได้     

2.  ขั้นสอน

                     2.1  ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ตอนที่ 1  ฤดูกาล

                     2.2  ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

                     2.3  นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเองไว้

                     2.4  นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มของตนเอง  แล้วนำเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร  มาร่วมอภิปรายภายในกลุ่มโดยเรียงลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ  บันทึกเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม

                     2.5  นักเรียนนำคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน  บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม

                     2.6  ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน    

                3.  ขั้นสรุป

                     4.1  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากนั้นครูให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของนักเรียน

                     4.2  ครูตรวจผลคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน  เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม  และนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานที่กำหนดไว้ 

                     4.3  นำคะแนนการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนมารวมแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม  ครูนำคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาปิดประกาศที่บอร์ดเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ  กลุ่มใดได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ครูให้คำชมเชยและรางวัลตามที่กำหนด

 

7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้

                7.1  ภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ

                7.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  ตอนที่  1  ฤดูกาล  เนื้อหาย่อยเรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                7.3  คอมพิวเตอร์            

8.  การวัดและประเมินผล

                8.1  สิ่งที่จะประเมิน

                     8.1.1  ความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.1.2  กระบวนการกลุ่ม

                     8.1.3  คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์

                8.2  วิธีการประเมิน

                     8.2.1  ทดสอบความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.2.2  สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.2.3  สังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์

                8.3  เครื่องมือประเมิน

                     8.3.1  แบบทดสอบ  เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร

                     8.3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

                     8.3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์

                8.4  เกณฑ์การประเมิน

                     8.4.1  นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.2  นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

                     8.4.3  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับ  ดี  ผ่านเกณฑ์

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  ของผู้บริหารสถานศึกษา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(ลงชื่อ)............................................................

                                                                           (นายสนิท  อรรถวุฒิกุล)

                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกด

                                                        วันที่............. เดือน............................... พ..

  

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

 

ผลการจัดการเรียนรู้

 

                การจัดการเรียนรู้ตามแผนนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง  ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์  จากการจัดการเรียนรู้พบ  ว่านักเรียนร้อยละ 5 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์  และพบว่ามีนักเรียนทั้งหมดมีผลการประเมินด้านพฤติกรรมความซื่อสัตย์  อยู่ในระดับดี

 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้แก้ไขโดยให้ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)  ตอนที่ 1 ฤดูกาล เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร อีกครั้งโดยให้กลุ่มเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ

    

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 nutcharin
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 7 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 28 ธ.ค. 2551 (13:16)

ขอบคุณมากค่ะ


danuphat@hotmail.com (IP:125.24.54.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 4 ม.ค. 2552 (17:50)

สาระสำคัญ: "การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น  ทำให้โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน  บริเวณบนพื้นโลกที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์จะได้รับแสงตรง  และบริเวณที่พื้นที่ไม่ได้รับแสงตั้งฉากก็จะได้รับแสงเฉียง  จึงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆตามมา" ????


I think we should say the facts: each day the Earth turns around itself once, and each year the Earth goes (in almost perfect circle orbit) around the Sun once.


We should demonstrate "Day and Night" using a ball joined by a string to a light source to see how light shines on the ball (as it turns around itself). Then we should deduce that Earth surface temperature is related to "amount of light" (Day is warmer than Night). Next, we should draw some maps and the North and South poles on the ball and move the ball (Earth) around the Sun (light source) - keeping the string straight. We should see that seasons (on Earth) do not occur if the earth axis is parallel to the Sun axis and that seasons occur because the Earth axis (North Pole-South Pole) is "tilted" (by some 23.44 degrees)!


It should be interesting to observe days and nights in seasons at polar regions .


Many people think seasons occur because the Earth goes around the sun in an elliptical orbit. The fact is the orbit is very much circular. So, distance from the Earth to the Sun is very much the same all year round. Weathers are also under influences of the Moon, the oceans and the winds). All facts (including this posting) should be "verified".


SR (IP:139.168.35.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 22 ก.ค. 2552 (21:51)

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากเพราะกำลังสนใจจะทำวิจัยป.โท แต่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาเลยเป็นอุปสรรค และไม่ได้สอนอยู่ด้วยเพราะไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษาก่อนหน้านี้ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติมบ้างไหมค่ะรบกวนด้วยได้ไหมค่ะ /ขอบคุณอย่างยิ่ง


p_palm04@hotmail.com (IP:125.27.45.170)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 2 ส.ค. 2552 (11:49)

ขอบคุณคะ จะนำความรู้ไปปรับใช้กับวิชาตัวเองคะ


june.1979@hotmail.com (IP:118.172.208.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 4 ก.ย. 2553 (16:00)
ขอบคุณมากครับ
prakob49@hotmail.com (IP:119.31.121.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 20 ก.ย. 2553 (13:40)
Very generous of you all to share all this. I'm sure it will benefit any group of students whose teacher is very concerned about his students' learning. Thanks a million! May God take care of the Earth and You!
nitayakl@yahoo.com (IP:117.47.233.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 19 ธ.ค. 2553 (22:27)
แผนดีมีขั้นตอนน่าสนใจปรับใช้ได้
ขอบคุณมาก สำหรับขั้นตอนการสอน โดยใช้เทคนิค STAD
RATSADAKHORNthipchoi5@gmail.com (IP:125.26.107.198)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม