เผยแพร่ผลงานทางวิชการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง                       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  


ผู้รายงาน              นางนุ่มนวล  วรรณลี                          ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการ


หน่วยงาน            โรงเรียนบ้านปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ปีที่พิมพ์                พ.ศ. 2550


               


 


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน                     สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไป    ที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนบ้านปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ใช้เวลาในการทดลองเก็บข้อมูล  จำนวน  24  ครั้ง  ครั้งละ  1  ชั่วโมง   โดยไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย      1)  เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 12 ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็น          ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 12  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ                                มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.87  และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ                     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า  t-test            (Dependent Sample)


 


ผลการศึกษาพบว่า


1.  เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                               เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ                  เท่ากับ  96.67/96.27


2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.9393 


3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้                                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน                      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   อยู่ในระดับ มากที่สุด               


 


 


 


4 ม.ค. 2552 09:57
2 ความเห็น
5672 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ครูแอบปลิ้ม (Guest)

อยากเห็นผลงานเต็มรูปแบบจัง

4 ม.ค. 2552 14:26


ความคิดเห็นที่ 2 โดย ครูไผ่

ผลงานที่มีการเผยแพร่แล้ว หมายถึงได้เผยแพร่ให้ครูคนอื่นนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้  คงไม่มีครูคนไหนสามารถนำบทคัดย่อไปใช้ในการเรียนการสอนได้หรอกนะคะ

4 ม.ค. 2552 16:21

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น