วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานทางวิชการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์เมื่อ: 09:57 วันที่ 4 ม.ค. 2552         ชมแล้ว: 4,931 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

เรื่อง                       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ผู้รายงาน              นางนุ่มนวล  วรรณลี                          ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการ

หน่วยงาน            โรงเรียนบ้านปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ปีที่พิมพ์                พ.ศ. 2550

               

 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน                     สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไป    ที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนบ้านปากช่อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ใช้เวลาในการทดลองเก็บข้อมูล  จำนวน  24  ครั้ง  ครั้งละ  1  ชั่วโมง   โดยไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย      1)  เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 12 ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็น          ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 12  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ                                มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.87  และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ                     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า  t-test            (Dependent Sample)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  เอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                               เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ                  เท่ากับ  96.67/96.27

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.9393 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้                                   การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน                      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น   อยู่ในระดับ มากที่สุด               

 

 

 1189
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 4 ม.ค. 2552 (14:26)

อยากเห็นผลงานเต็มรูปแบบจัง


ครูแอบปลิ้ม (IP:202.149.25.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 4 ม.ค. 2552 (16:21)

ผลงานที่มีการเผยแพร่แล้ว หมายถึงได้เผยแพร่ให้ครูคนอื่นนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้  คงไม่มีครูคนไหนสามารถนำบทคัดย่อไปใช้ในการเรียนการสอนได้หรอกนะคะ


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4150 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม