วิชาการดอทคอม ptt logo

เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์เมื่อ: 09:19 วันที่ 9 ม.ค. 2552         ชมแล้ว: 13,929 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

สู่อาชีพตามวิถีพอเพียง

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง                

ผู้รายงาน     นางพวงจันทร์   ศรีทอง

ตำแหน่ง      ครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี  ตำบลตลาด   อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

 

           การจัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง  3)ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 5 แผนการเรียนสังคมศึกษา-วิชาชีพ ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ (1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต  (2) อาชีพกับการหารายได้ระหว่างเรียน (3) แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพ (4) โครงงานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (5) โครงงานอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง 2)แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 แผน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ชุด  ชุดละ 10 ข้อ สำหรับใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 4)แบบประเมินพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม  กำหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  และน้อย  ทำการแปลผลเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 5)แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท นำไปหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.80ขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ค่า t-test

 

ผลรายงานพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 ทั้งด้านกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่าคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดี กล่าวได้ว่าสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง  สามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก

4. การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่อาชีพตามวิถีพอเพียง  พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยเฉพาะในหัวข้อ  เรื่องที่เรียนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  เนื้อหาที่เรียนไม่ยากจนเกินไป  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้ และมีกิจกรรมหลายรูปแบบก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

 jitra0408
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม