ช่วยทำโจทย์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหน่อยค่ะ

ปฏิกิริยาที่ 1 A + B <br />
ightarrow 2C
ปฏิกิริยาที่ 2 A + 2B <br />
ightarrow D
ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา โดยใช้สารเริ่มต้น A และ B อย่างละ 10 โมลเท่ากัน ที่อุณหภูมิเดียวกันพบว่าปฏิกิริยาทั้งสองสิ้นสุดพร้อมกันในเวลา 5 นาที
พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
ก. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาทั้งสองเท่ากัน แต่อัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 2 จะเป็น 2 เท่าของอัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 1
ข. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 1 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 2
ค. อัตราการเพิ่มของ C เท่ากับสองเท่าของอัตราการเพิ่มของ D
ง. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จำนวนโมลของ C จะเป็นสองเท่าของจำนวนโมลของ D
ข้อใดถูก

ขอวิธีทำแบบและคำอธิบายละเอียดๆนะคะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 1

Colodinate Colvalent
15 ก.พ. 2552 20:45
 1. เขาสั่งให้A กับ B อย่างละ10โมล ทั้งสองปฏิกิริยา
  ปฏิกิริยาที1
  A +  B ----> 2C
  10   10.........?
  ---=---    =  ---
   1     1          2
  สมการนี้AและBใช้หมดทั้งคู่(จะเอาสารใดเทียบก็ได้) เกิดสารCขึ้น20โมล
  Aใช้หมด10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
  Bใช้หมด10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
  Cเกิดขึ้น20mol ใน5นาที(อัตราการเพิ่มขึ้น)**

  ปฏิกิริยาที่2
  A + 2B ----->D
  10....10      ?
  ---=---- = ......
  1....2.......1
  แน่นอนสมการนี้ให้AและBมาอย่างละ10mol ซึ่งBใช้สัดส่วนมากกว่าจะเป็นตัวหมด ซึ่งหมด10mol ดังนั้นAจะใช้แค่5mol ตามสัดส่วนสมการ และเกิดสารDขึ้น 5โมล
  Aใช้5mol ใน 5นาที(อัตราการลดลง)**
  Bใช้10mol ใน5นาที(อัตราการลดลง)**
  Dเกิด5mol ใน5นาที(อัตราการเพิ่มขึ้น)**

  มาตอบคำถามกันเลยค่ะ
  ก. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาทั้งสองเท่ากัน แต่อัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 2 จะเป็น 2 เท่าของอัตราการลดลงของ B ในปฏิกิริยาที่ 1
  -ข้อความนี้ ผิดค่ะ อัตราการลดลงของAในปฏิกิริยาที่1 เป็น2เท่าชัดๆๆ
  Aใช้10molใน5นาที(ปฏิกิริยาที่1)
  Aใช้5molใน5นาที(ปฏิกิริยาที่2)


  ข. อัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 1 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการลดลงของ A ในปฏิกิริยาที่ 2

  -ข้อความนี้ ถูกค่ะ อัตราการลดลงของAในปฏิกิริยาที่1 เป็น2เท่าจริงๆ


  ค. อัตราการเพิ่มของ C เท่ากับสองเท่าของอัตราการเพิ่มของ D
  -ข้อความนี้ผิดค่ะ อัตราการเพิ่มของCเป็น4เท่าต่างหาก Cเกิด20molใน5นาที แต่Dเกิด5molใน5นาที Cเกิดไวกว่าDตั้ง4เท่า

  ง. เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด จำนวนโมลของ C จะเป็นสองเท่าของจำนวนโมลของ D
  -ข้อความนี้ก็ผิดอีกค่ะ จำนวนโมบของCเป็น4เท่าของDต่างหาก เหตุผลเหมือนข้อ3


  ดังนั้นข้อ ข. เป็นข้อความที่ถูกข้อเดียว


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น