เผยแพร่ผลงานวิชาการ....การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ


 


ชื่องานวิจัย                  การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
                                                ของ
พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 


อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา


ชื่อ – ชื่อสกุลผู้วิจัย        นางศิริกุล  จันทราช


สถานที่                               โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่ 


จังหวัดสงขลา


ปีการศึกษาที่วิจัย           2551


                                               


การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และเพื่อประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 45 คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู 2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   4.  แบบสอบถามการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที


                   ผลการวิจัยพบว่า


                   1.  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76  


                   2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05  และหลังได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดหลังได้รับการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


                   3.  การประเมินคุณภาพการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


                4.  ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.45 


5. การประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนรูปแบบการสอน  วิธีการวัดผล  และประเมินผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


                โดยสรุป  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  วิธีสอน และเทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการคิดที่สามารถเชื่อมโยงการคิดในระดับสูงได้ และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

15 ก.พ. 2552 21:47
0 ความเห็น
4966 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น