วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานวิชาการ....การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โพสต์เมื่อ: 21:47 วันที่ 15 ก.พ. 2552         ชมแล้ว: 4,500 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย                  การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
                                                ของ
พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ชื่อ – ชื่อสกุลผู้วิจัย        นางศิริกุล  จันทราช

สถานที่                               โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษาที่วิจัย           2551

                                               

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และเพื่อประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 45 คน  ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู 2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   4.  แบบสอบถามการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1.  ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76  

                   2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05  และหลังได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดหลังได้รับการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3.  การประเมินคุณภาพการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                4.  ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.45 

5. การประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนรูปแบบการสอน  วิธีการวัดผล  และประเมินผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                โดยสรุป  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  วิธีสอน และเทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการคิดที่สามารถเชื่อมโยงการคิดในระดับสูงได้ และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นธนวรรณ มณี
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม