แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ


เรื่องที่รายงาน :    แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน :         นางสาวนพแก้ว  กฤษณชาญดีปีที่รายงาน :       พ.ศ. 2551 
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 
1.  
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            
2.  
เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80               
3.  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก               
4.  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               
5.  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่
สมมุติฐานของการศึกษา               
1.  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  หลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียน               
2.  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05               
3.  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก               
4.  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความคิดเห็นต่อแบบฝึก อยู่ในระดับมาก
 วิธีดำเนินการ                 
1.
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 44 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพราะผู้รายงานได้รับมอบหมายให้ทำการสอน                  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  โดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /1 โรงเรียนบางชัน ( ปลื้มวิทยานุสรณ์ ) สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร เมื่อได้ทำการทดลองใช้แล้วได้นำผลของการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – testผลการศึกษา                 
ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์และสมติฐานที่กำหนด  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2550  ก้าวหน้าขึ้นมากกว่าในปีการศึกษา 2549  
ความคิดเห็นที่ 1


16 ก.ค. 2552 20:45
 1. ผมให้ไปเลยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

  พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม             =   1/2 × ฐาน × สูง พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก     =  1/2 × ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส          =  ด้าน × ด้าน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า          =  กว้าง × ยาว พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า     =  1/2 × เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน   =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู          =  1/2 × สูง × ผลบวกของด้านคู่ขนาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว           =  1/2 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม พื้นที่ของรูปวงกลม                    =  ¶ r² พื้นที่ของรูปวงแหวน                  =  พื้นที่รูปวงกลมใหญ่ - พื้นที่รูปวงกลมเล็ก              หรือ                       =  ¶ R² - ¶ r²  =  ¶ (R - r)(R + r)

  การเปลี่ยนหน่วย    1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา    1  วา                          =  2  เมตร    1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร    1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร    1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร    1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร    1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร    1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่    1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร    1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว    1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร    1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร    1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร    1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่

  การหา ห.ร.ม. 1. แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน 2. ตรวจดูเฉพาะตัวที่เหมือนกันทุกบรรทัด แล้วชักมาตัวเดียว แล้วคูณกัน ตัวอย่าง หา ห.ร.ม. ของ 24, 36, 43 24 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 36 = 2 x 2 x 3 x 3 43 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 ดังนั้น ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12 การหา ค.ร.น. 1. แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน 2. พิจารณาตัวที่เหมือนกันเอามาตัวเดียว ตัวที่ต่างกันหมดเอามาทุกตัวแล้วนำมาคูณกัน ตัวอย่าง หา ค.ร.น. ของ 6, 12, 24 6 = 3 x 2 12 = 3 x 2 x 2 24 = 3 x 2 x 2 x 2 เอาตัวกรอบซึ่งมีเลข 3, 2, 2 ส่วนนอกนั้นเอามาทุกตัวคือ 2 แล้วนำมาคูณกัน จะได้3 x 2 x 2 x 2 = 24 ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 1. ถ้า a, b เป็นจำนวนเต็มบวก และ c เป็น ห.ร.ม. ของ a, b จะได้ว่า ค.ร.น. ของ a และ b เท่ากับ ab หรือท่องว่า ห.ร.ม. x ค.ร.น. = เลข 2 จำนวนนั้นคูณกัน ตัวอย่างจำนวนนับสองจำนวนมีผลคูณเท่ากับ 80 และมี ห.ร.ม.เท่ากับ 2 จงหา ค.ร.น.ของจำนวนทั้งสอง วิธีทำ ห.ร.ม. x ค.ร.น. =เลข 2 จำนวนคูณกัน 2 x ค.ร.น. = 80


ความคิดเห็นที่ 2

21 ก.ค. 2552 20:25
 1. ยากจัง


ความคิดเห็นที่ 3

22 ส.ค. 2552 19:34
 1. สุดยอด

ความคิดเห็นที่ 4

19 ก.พ. 2554 09:22
 1. ยากใครจะไปทำค่ะ ดาราพูดเกรซ

ความคิดเห็นที่ 5

19 ก.พ. 2554 09:24
 1. ยากจังเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 6

5 ก.ค. 2554 17:29
 1. หนูก็เด็กอยู่ ป.สี่ ยากมากเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น