วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก

โพสต์เมื่อ: 09:12 วันที่ 26 ก.พ. 2552         ชมแล้ว: 6,337 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก 

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) 

                                ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้พัฒนา           ศรีวิไล  วัชรพงษ์เกษม  

สถานที่ศึกษา       โรงเรียนเทศบาล  2  อิสาณธีรวิทยาคาร   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปีที่พิมพ์                2551

บทคัดย่อ

                ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ที่มีประสิทธิภาพ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2           โรงเรียนเทศบาล  2  อิสาณธีรวิทยาคาร   อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  กองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  38  คน ได้มาแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์)                    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  15 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย             ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย  t – test  (Dependent  Sample)  ผลการศึกษา  พบว่า 

1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพเท่ากับ               87.94 / 90.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80 / 80

2.    ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้              มีค่าเท่ากับ  0.824

3.    ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุด    neung-23
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 21 พ.ค. 2552 (19:51)

ก็ดีค่ะ


ยา (IP:58.8.203.63)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม