เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียน การวาดภาพด้วยสีน้ำ


เรื่อง : การวาดภาพด้วยสีน้ำ
รายวิชาศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายประสิทธิ์ พันธุ์เกษตร , Mr. Prasit Phankaset
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศป.บ (ศิลปะบัณฑิต)บทคัดย่อ
- การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานทัศศิลป์ (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test
แนวคิดทฤษฎี
- แนวคิดและทฤษฎีที่นำไปสู่การวิจัย มีดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนของ Robert Gagn? แนวความคิดของกาเย่ เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 ประการ
2. กฎการเรียนรู้ของ Thorndike 3 กฎ คือ
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เน้นถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งกายและใจว่ามีผลต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) เน้นว่า การกระทำซ้ำๆ บ่อยๆจะทำให้การเรียนรู้นั้นๆแน่นแฟ้นขึ้น แต่ถ้าพฤติกรรมใดแม้เกิดการเรียนรู้แล้วแต่ขาดการกระทำซ้ำบ่อยๆจะทำให้การเรียนรู้นั้นๆ มีความเข้มน้อยลงไปและอาจไม่ได้ผลเท่าเดิม
3. กฎแห่งผล (Law of effect ) เน้นว่า เมื่อพฤติกรรมเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองแล้วอินทรีย์เกิดความพอใจ อินทรีย์จะมีแนวโน้มในการกระทำพฤติกรรมนั้นๆซ้ำอีก
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด์ (Thorndrike)
1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดได้เมื่อมีความพร้อม ถ้าเมื่อถึงวุฒิภาวะ (Maturity) ย่อมมีผลให้ทำกิจกรรมในขั้นนั้นได้สำเร็จ ความพอใจย่อมตามมากับความสำเร็จ การตอบสนองจะได้ผลดีเมื่อร่างกายมีความพร้อมที่จะกระทำซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะตอบสนอง
2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) เมื่อมีการฝึกทำบ่อยๆ มีการทดสอบความสามารถแล้วตามด้วยแรงเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับแรงเสริมจะแน่นขึ้น จนเกิดความเคยชิน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีการทำบ่อยๆย่อมขาดตอนและอ่อนล้าไปในที่สุด อาจกล่าวได้ว่า ในกิจกรรมการเรียนถ้าได้มีการฝึกปฏิบัติหรือกระทำบ่อยๆจะเกิดทักษะหรือมีความชำนาญ แต่ถ้าขาดการฝึกหัด ความชำนาญก็จะลดน้อยลง
3 กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อมีการให้แรงจูงใจ การให้รางวัลและการเสริมแรงเป็นความพอใจ ก็จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากผู้เรียนเกิดความพอใจ และถ้าไม่ได้รับความพอใจจะเกิดผลน้อย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การวาดภาพด้วยสีน้ำ 2.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด
สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีทักษะหรือความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้
ระเบียบวิธีวิจัย
- แบบแผนการวิจัย เป็นแบบฝึกปฎิบัติ และแบบประเมินผลงานเมื่อผลงานเสร็จสิ้น
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังเรียนอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 จำนวนทั้งหมด 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำนวนทั้งหมด 30 คน
ตัวแปร
- นิยามศัพท์
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 แผน
2. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
4. แบบประเมินผลงานนักเรียน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
วิธีดำเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) การตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน 3) การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 4) การปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)สรุปผลวิจัย
ผลการพัฒนาพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศน ศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ผู้ รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.62/82.44 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/3 สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (การวาดภาพด้วยสีน้ำ) มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ประโยชน์ของงานวิจัย
1. ได้ชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปะทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอน เข้มข้นขึ้น
2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา ศิลปะทัศนศิลป์ ที่สอดแทรกอยู่ในกลุ่มวิชาศิลปะทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. เป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยต่อไป


 

1 มี.ค. 2552 13:39
0 ความเห็น
6128 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น