แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong>บทคัดย่อ</strong><br /><strong>ชื่อเรื่อง</strong>&nbsp; การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โดยใช้แบบฝึกทักษะ&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน<br /><strong>ผู้วิจัย</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาคม&nbsp; คมวินัย&nbsp; โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา&nbsp; อ.ร่อนพิบูลย์<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จ.นครศรีธรรมราช<br /><br /><strong>วัตถุประสงค์การวิจัย</strong>&nbsp; เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp; สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80<br /><strong>สมมุติฐานการวิจัย<br /></strong>1.&nbsp;&nbsp;ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp; มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ<strong>&nbsp;</strong>.01<br />2.&nbsp; ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนมีประสิทธิภาพตาทเกณฑ์ 80/80<br />3.&nbsp; นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่ดีในการใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน<br /><strong>ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง<br /></strong>ประชากร&nbsp; คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ปีการศึกษา 2550&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงเรียนควนเกบสุทธิวิทยา<br />กลุ่มตัวอย่าง&nbsp; ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp; ปีการศึกษา 2550&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา&nbsp;ทั้งหมด&nbsp; จำนวน&nbsp; 32&nbsp;&nbsp;คน<br /><strong>การเก็บรวบรวมข้อมูล<br /></strong>1.&nbsp; แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน<br />2.&nbsp; แบบทดสอบย่อย&nbsp; ใช้ทดสอบวัดความมรู้หลังจากนักเรียนใช้แบบ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ฝึกทักษะในแต่ละชุด<br />3.&nbsp; แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน&nbsp;<br /><strong>ผลการวิจัย<br /></strong>1.&nbsp; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เรื่องทศนิยมและเศษส่วน(t-test)&nbsp; มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ทางสถิติที่ระดับ <strong>.</strong>01<br />2.&nbsp; แบบฝึกทักษะ&nbsp; เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนมีประสิทธิภาพ <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E1/E2&nbsp; =&nbsp; 80.24/80.70&nbsp; และมีประสิทธิผล EI&nbsp; =&nbsp; 0.7311<br />3.&nbsp; ระดับความพึงพอใจที่ดีต่อการใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มากที่สุด&nbsp; มีค่าเฉลี่ย 4.31<br /></span></p>
3 มี.ค. 2552 13:29
4 ความเห็น
25054 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 4  nisachon-@hotmail.com (Guest)

พาสาอารัย ม๊รุเรื่อง
10 ธ.ค. 2554 12:37

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น