แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1


กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  3


หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา                                เวลา  13  ชั่วโมงเรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                                       เวลา    3  ชั่วโมง


โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง                                                          สอนโดย นายชาลเดอร์  พงษ์สุวรรณ
สาระที่  1 :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 


มาตรฐาน ว 1.2 :  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง


                              พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ 


                              การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวน


                              การสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ


                              นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 


 

 

 

 

 

สาระสำคัญ

            ลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อแม่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ เราเรียกว่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรม


 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สำรวจ สังเกต  และอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของตัวเองที่เหมือนพ่อ หรือเมือนแม่


2. สำรวจ อภิปราย และอธิบายได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่


3. นักเรียนเสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


 


สาระการเรียนรู้

            การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูก


 


กระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1


1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความเหมือนหรือความแตกต่างจากพ่อแม่


อย่างไรบ้าง เช่น


-          ลักกษณะของผิว


-          ลักษณะของความสูง


-          ลักษณะของผม


2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ชีวิตสัมพันธุ์


3. ครูให้นักเรียนสำรวจและสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของพี่น้องและตัวเอง แล้วทำการ


 บันทึกผล และสรุปผลการสำรวจ ลงในใบงานที่  1  เรื่อง  เหมือนใคร  แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียนโดยการสุ่มของครู


4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมของพี่


น้องและตัวเราเองโดยยกตัวอย่างผลงานของนักเรียน มาประกอบ


5.  ให้นักเรียนนำผลงานมาจัดป้ายนิเทศ


 


ชั่วโมงที่ 2


1. ครูใช้คำถามนักเรียนดังนี้


                -  เพราะสิ่งใดลักษณะของนักเรียนที่สำรวจนั้นจึงเหมือนกับพ่อแม่


2. ครูให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม และสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา


แล้วครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียน


            3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ


4. ครูให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การถ่ายทอด


ลักษณะทางพันธุกรรม ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร สรุปผลการอภิปรายและเขียนเป็นแผนผังความคิด ลงในใบงานที่  2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน


5. ให้นักเรียนนำแผนผังความคิดมาแลกเปลี่ยนกันดู  แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียน


แผนผังความคิด เพื่อดูว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกับของนักเรียนอย่างไรบ้าง


            6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผังความคิดของแต่ละกลุ่มแล้วนำไปจัดป้ายนิเทศ


 


ชั่วโมงที่ 3


            1. ครูสุ่ถามนักเรียนโดยใช้คำถามดังนี้


                                - นักเรียนคิดว่าตัวนักเรียนมีหน้าเหมือนใครบ้าง และมีส่วนใหนบ้างที่เหมือนกัน


                                - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดนักเรียนถึงมีหน้าตาเหมือนกัน


                2. ครูแจกใบงานที่ 3 เรื่อง การเขียนฝังกความคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


                3. ให้นักเรียนรวมกลุ่ม อภิปรายผังความคิดตามใบงานที่ 3


                4. แต่ละกลุ่มทำการคัดผังความคิดของนักเรียนมาจำนวน 1 ชิ่น แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผังความคิดหน้าชั้นเรียน


                5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมที่ 3 ทีละกลุ่ม


                6. ครูชื่นชมนักเรียนที่ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และให้กำลังใจกลุ่มที่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป


                7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท่ยกิจกรรม


 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

1.      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


2.      สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล


3.      สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม


4.      การนำเสนอผลงาน


5.      การตรวจผลงาน


เครื่องมือ


1.      แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


2.      แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล


3.      แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม


4.      แบบประเมินการตรวจผลงาน


5.      แบบประเมินการตรวจผลงาน


เกณฑ์การประเมิน


1.      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80


2.      สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80


3.      สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80


4.      การนำเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80


5.      การตรวจผลงาน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80


 


สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ชีวิตสัมพันธุ์


2. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม


3. ใบงานที่  1  เรื่อง  เหมือนใคร 


4. ใบงานที่  2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


5. อุปกรณ์ประกอบการจัดป้ายนิเทศ


6. ใบงานที่ 3 เรื่อง การเขียนฝังกความคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม


 


ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร


 


องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมไม่เหมาะสมควรปรับปรุง  1. เวลา   2. จุดประสงค์   3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   4. สาระ / เนื้อหา   5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน   6. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   7. การวัดผลประเมินผล 


Chander
5 มี.ค. 2552 10:16
0 ความเห็น
4768 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น