การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายฤทธิชัย วิเศษชาติ

                                                                                 บทคัดย่อ

               ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน
4 ด้าน คือ  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยการดำเนินการ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิไปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ  ด้านสภาวะแวดล้อมและปัจจัยการดำเนินการ ซึ่งมีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการและด้านกระบวนการตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ 3 อันดับแรก คือโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรมตามลำดับ

5 มี.ค. 2552 21:46
2 ความเห็น
13740 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 pakanon2@hotmail.com (Guest)

นำเสนอแต่บทคัดย่อ  ถ้าจะให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  ควรเสนอข้อมูลรายละเอียดการประเมินโครงการ  ด้วยนะครับ
                                             ...........ลุงแกะ........

25 มี.ค. 2552 08:50


ความคิดเห็นที่ 2 tokta_k@hotmail.com (Guest)

อยากให้นำเสนอข้อมูลให้มากกว่านี้  เพื่อเป็วิทยาทานแก่คนอื่นด้วย

26 พ.ค. 2552 10:18

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น