วิชาการดอทคอม ptt logo

การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายฤทธิชัย วิเศษชาติ

โพสต์เมื่อ: 21:46 วันที่ 5 มี.ค. 2552         ชมแล้ว: 13,023 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป

                                                                                 บทคัดย่อ

               ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน
4 ด้าน คือ  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยการดำเนินการ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิไปไตยในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ  ด้านสภาวะแวดล้อมและปัจจัยการดำเนินการ ซึ่งมีความเหมาะสมและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการและด้านกระบวนการตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่นๆ 3 อันดับแรก คือโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรมตามลำดับคุณเคมี
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 25 มี.ค. 2552 (08:50)

นำเสนอแต่บทคัดย่อ  ถ้าจะให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  ควรเสนอข้อมูลรายละเอียดการประเมินโครงการ  ด้วยนะครับ
                                             ...........ลุงแกะ........


pakanon2@hotmail.com (IP:115.67.25.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 26 พ.ค. 2552 (10:18)

อยากให้นำเสนอข้อมูลให้มากกว่านี้  เพื่อเป็วิทยาทานแก่คนอื่นด้วย


tokta_k@hotmail.com (IP:118.173.129.17)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม