วิธีเสริมสร้างวินัยนักเรียนยุดใหม่

             การเสริมสร้างวินัยนักเรียน  มี 2 แนวทางคือ 
         1.
การเสริมสร้างวินัยเชิงลบหรือเชิงรับ  เป็นกระบวนการเสริมสรางวินัยที่มุ่งจะกำกับควบคุมไม่ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ผิดกฏระเบียบที่โรงเรียนกำหนด ครูส่วนใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็เห็นว่าการสร้างวินัยโดยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลรวดเร็ว เพราะสามารถหยุดพฤติกรรมของนักเรียนได้ทันทีทันใด และนิยมใช้การลงโทษทั้งที่กระทำต่อร่างกาย และจิตใจของนักเรียนโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในระยะยาว ส่วนใหญ่มักเป็นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เด็กได้กระทำมาก่อนหน้าแล้ว จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสร้างวินัยเชิงรับ 
      2. การเสริมสร้างวินัยเชิง
บวกหรือเชิงรุก เป็นกระบวนการเสริมสร้างวินัยนักเรียนที่มุ่งจะพัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน ครูในปัจจุบันอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการ หรือเข้าใจแต่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล  เป็นวิธีที่ครูจะต้องมีความอดทนอดกลั้นสูง จะต้องใช้ความเป็นกัลยณมิตร  ความรัก ความเมตตาต่ศิษย์อย่างจริงใจ  และจริงจัง  และครูก็มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา  ตลอดจนภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  มีความสุขภายในเวลาจำกัดแต่ถ้าครูทำไม่ได้ก็อาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชาก็ได้  ดังนั้นครูจึงไม่นิยมการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเพราะเห็นผลช้า  แต่จริง ๆ แล้วการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกจะไห้ผลที่มั่นคงถาวรกว่า  และเป็นวิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับนักเรียน  จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเสริมสร้างวินัยเชิงรุกโดย อรรถสิทธิ  วชิรเมธี 10 มี.ค.52 

10 มี.ค. 2552 13:42
5 ความเห็น
18948 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย Awachiramateeสมองของเด็กและวัยรุ่น  อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโต  ถ้าได้รับแต่สิ่งที่ดี ๆ ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวินัยในตนเอง  และวินัยในสังคม  เด็กก็จะเจริญเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมได้  เหมือนต้นพืชที่ต้องการปุ๋ยที่ดีจึงจะเจริญเติบโตได้ดี 
มาช่วยกันเสริมสร้างเยาวชนที่ดี ด้วยวินัยเชิงบวกกันเถอะ

11 มี.ค. 2552 06:18


ความคิดเห็นที่ 2 kanidtar_@hotmail.com (Guest)

ขนิษฐา ต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยเชิงบวกมากๆๆๆๆค่ะใครก็ได้ช่วยที
20 มิ.ย. 2552 15:58


ความคิดเห็นที่ 3 Kanidtar_@hotmail.com (Guest)

ต้องการวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวินัยเชิงบวกค่ะ จะทำวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
20 มิ.ย. 2552 16:02


ความคิดเห็นที่ 4 kanidtar_@hotmail.com (Guest)

ครูดีมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก
โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีหน้าที่อบรม และให้การเรียนรู้แก่เด็ก โดยให้การปลูกฝังและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ การเอาใจใส่ดูแลต่อนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญรองจากพ่อแม่ เด็ก ๆมักจะเลียนแบบครู ถ้าครูมีพฤติกรรมดีและส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดี โดยต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ มีความเข้าใจเด็กทั้งในด้านพัฒนาการ ความรู้สึกนึกคิด และปัญหาของเด็ก ความใกล้ชิดและความเข้าใจ จะทำให้ครูสามารถป้องกันเด็กได้มากกว่า การแก้ไข ควรใช้วิธีการเสริมแรงจูงใจมากกว่าการลงโทษ ครู ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็ก ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของเด็กด้วย คือ การลดความรุนแรงต่อเด็กในบ้านและโรงเรียน ส่งเสริมวิธีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ไร้ความรุนแรง โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความต้องการด้านพัฒนาการของเด็ก และครูควรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก และครูต้องคำนึงถึงโลกของเด็กสามด้านคือ
* โลกที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าเด็กแต่ละคน
* โลกที่ฟังเสียงเด็กและเรียนรู้จากเด็ก
* โลกที่เด็กทุกคนมีความหวังและโอกาส
ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีลักษณะแตกต่างกัน เพราะเด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างนันเกิดจากหลายสาเหตุ จากประสบการณ์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กมีสภาพแตกต่างกัน ได้แก่ ธรรมชาติของเด็ก พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สภาพของครอบครัว โรงเรียนและการเอาใจใส่ของครู
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การอบรมบ่มนิสัยเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก คือการเข้าใจธรรมชาติของเด็กและปฏิบัติต่อเด็กอย่างสร้างสรรค์ และปราศจากความรุนแรง
ขนิษฐา ชัยประโคน
21 มิ.ย. 2552 05:15

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น