การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม

ชื่อผลงานทางวิชาการ   การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่อง พลังงานแสง


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 


โรงเรียนบ้านหนองขาม


ผู้รายงาน                  นายอำนาจ  กำเนิดเสนา


ปี พ.ศ.                    2552


 


บทคัดย่อ


 


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่อง พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 


2)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พลังงานแสง  กลุ่มสาระ


การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด     การเรียนการสอน  และ 3)  เพื่อวิเคราะห์ระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน


          ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองขาม  สำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 2  ปีการศึกษา 2550-2551  จำนวน 21  คน  ซึ่งได้รับเลือกแบบเจาะจง 


          เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  ชุดการเรียนการสอน  (คู่มือนักเรียน)  คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน  (คู่มือครู)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดเจตคติ   ทางวิทยาศาสตร์  และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าทีตามวิธีของวิลคอกซอล (The Wilcoxon Signed-Rank Test)


ผลการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่อง พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองขาม   มีดังนี้


          1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในขั้นการทดสอบรายบุคคลมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์  (73.61/68.89)  ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก  มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์  (81.79/79.26)  และขั้นทดสอบภาคสนาม  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  (84.10/82.59) 


2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 11.33  คิดเป็นร้อยละ 37.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04  หลังเรียนด้วยชุด     การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 24.78  คิดเป็นร้อยละ 82.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66  มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 13.44  คิดเป็นร้อยละ 44.80  เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนพบว่า  มีความก้าวหน้าในการเรียนทุกคน


3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยชุด      การเรียนการสอนสอน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05


4.  เจตคติทางวิทยาศาสตร์  ในภาพรวม  เฉลี่ย 4.48  อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อพบว่า  ข้อ 1)  นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น   ข้อ 4)  นักเรียนมีความใจกว้าง  ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ข้อ 5)  นักเรียนมีเหตุผล  และ ข้อ 6)  นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  เฉลี่ย 4.56,  4.78,  4.56,  และ 4.89  จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  และข้อ  2)  นักเรียนมีความมุ่งมั่น  อดทน  เพียรพยายาม  และรอบคอบ  ข้อ 3)  นักเรียนมีความซื่อสัตย์  เฉลี่ย 4.00  และ  4.11  จัดอยู่ในระดับมาก


5.  เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในภาพรวม  เฉลี่ย 4.75  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อ 1)  กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สนุกสนาน  ตื่นเต้น  น่าสนใจ  ข้อ 2)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยความเต็มใจ  ข้อ  3)  ถ้ามีการบ้านหลายวิชา  นักเรียนจะเลือกทำวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน  ข้อ 4)  นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจัดทำขึ้น  ข้อ  5)  การเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนคิดและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน  ข้อ 7)  นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์  และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  เฉลี่ย 4.78, 5, 4.67, 4.67, 5,  และ 4.78  จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อ 6)  นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เฉลี่ย 4.33  จัดอยู่ในระดับมาก


 


 


 


 ความคิดเห็นที่ 1

jjj_5246702137@hotmail.com (Guest)
27 ม.ค. 2553 01:23
  1. สนใจผลงานชิ้นนี้ค่ะ อยากได้ความคิดเห็นที่ 3

chada8887@hotmail.com (Guest)
17 ก.ค. 2553 15:53
  1. สอนป.4 เหมือนกันค่ะอยากได้คำแนะนำเรื่องการทำสื่อเรื่องแสงจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอยู่พอดีมีเวลาว่างตอบ จะขอบคุณมากนะคะความคิดเห็นที่ 4

suksabai4@hotmail.com (Guest)
20 ก.ค. 2553 10:57
  1. สนใจผลงานชิ้นนี้มากคะ อยากขอตัวอย่างได้ใหมคะความคิดเห็นที่ 5

piyomoko@hotmail.com (Guest)
13 ก.ย. 2553 20:35
  1. ถ้าผู้ใดสนใจติดต่อ คุณอำนาจ กำเนิดเสนา กรุณาติดต่อตามอีเมลล์นี่เลยนะครับ
    ปล.ผมเป็นลูกชายความคิดเห็นที่ 6

nanza_tm@hotmail.com (Guest)
15 ก.พ. 2554 13:07
  1. ดีมากเลยค่ะ อยากได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ความคิดเห็นที่ 7

tickyzzz@hotmail.com (Guest)
20 ก.พ. 2554 19:44
  1. สอนชั้นนี้อยู่ไม่ทราบว่าจะอนุเคราะห์ได้ไหมคะ ถ้าได้ช่วยกรุณาส่งมาให้จะเป็นพระคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น