แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์

ชื่อเรื่อง            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 3


ผู้ศึกษา            นางพนอ    ทองศรีพงษ์


ปีที่ศึกษา         2549 - 2550


บทคัดย่อ


                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเสด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการศึกษาพบว่า


1.             แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 8 แบบฝึก  คือ  การจับใจความสำคัญของประโยค  การจับใจความสำคัญของข้อความ  การตั้งชื่อเรื่อง  การตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามเกณฑ์ 80/80


2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน


3.             ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดีขึ้น  นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด  รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่น ๆ  ด้วย



ความคิดเห็นที่ 1

nattanan279@hotmail.com (Guest)
5 เม.ย. 2552 22:08
 1. ชื่นชมผลงานดืมาก อยากได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก




ความคิดเห็นที่ 2

3301600112554
11 ก.ค. 2552 15:58
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง vt_lo17@hotmail.com จะขอบพระคุณยิ่ง



ความคิดเห็นที่ 3

เกศรา เพ็งด้วง ketsara2517@gmail.com (Guest)
22 ก.ค. 2552 05:42
 1. เป็นแบบฝึกที่ดีมากเป็นการพัฒนาเด็กที่ยังไม่มีความสามารถด้านนี้แต่อยากได้มาพัฒนาเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอีกด้วยคะช่วยส่งแบบฝีกมาให้บ้างที่ ketsara2517@gmail.com ขอบคุณมาก ๆ คะ



ความคิดเห็นที่ 4

siriya30
23 ก.ค. 2552 16:02
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.2 ป.-3 หาตัวอย่างยากมาก  เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่
  siwaporn_1@hotmail.com




ความคิดเห็นที่ 5

poo-poo-2531@hotmail.com (Guest)
31 ก.ค. 2552 13:07
 1. หนูอยากได้วิธิเทคนิคการสอนอ่านจับใจความให้สนุกสนานค่ะ� พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบการอ่านจับใจความ และตัวแย่งการเขียนแผนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะ
  ช่วยส่งให้หนูหน่อยนะคะ� ขอบพระคุณมากค่ะ




ความคิดเห็นที่ 6

วาด (Guest)
3 ส.ค. 2552 12:53
 1. โครตสุดยอดเลย




ความคิดเห็นที่ 7

อังกอ (Guest)
3 ส.ค. 2552 14:31
 1. เจ๋งมากมากค่ะ




ความคิดเห็นที่ 8

แอม (Guest)
3 ส.ค. 2552 15:08
 1. ต้องการแบบทดสอบมากกว่าค่ะ



ความคิดเห็นที่ 9

บีม (Guest)
3 ส.ค. 2552 15:11
 1. แบบทดสอบไม่มีหรือคับผมอยากทำ



ความคิดเห็นที่ 11

tukta99@hotmai.com (Guest)
6 ส.ค. 2552 08:46
 1. เรียนอาจารย์
  หนูขอปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ และฝึกวิเคราะห์แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มศักยาภาพให้กับกลุ่มสาระต่อไปค่ะ� ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้
  จิราพร




ความคิดเห็นที่ 13

sakon02@windowslive.com (Guest)
22 ส.ค. 2552 17:21
 1. อยากได้มาฝึกเด็กครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ




ความคิดเห็นที่ 14

napaporn.1
27 ส.ค. 2552 17:29
 1. {#emotions_dlg.d5}  ขอชื่นชมคุณครู  พนอ ทองศรีพงษ์  สุดยอดเลยค่ะ  อยาเห็นงานวัตกรรม  กับแผนการสอนจังเลย  เอามาใช้กับนักเรียนคงจะยอดไปเลย  ขออ่านหน่อยนะคะ  napa_too@yahoo>co.th




ความคิดเห็นที่ 16

yao_2507@hotmail.com (Guest)
10 ก.ย. 2552 23:14
 1. เผยแพร่ทุกส่วนได้ไหมคะอยากได้มาฝึกเด็ก ที่ email yao_2507@hotmail.com

                          ขอขอบคุณคะ




ความคิดเห็นที่ 17

amp (Guest)
14 ก.ย. 2552 20:48
 1. ใช่ค่ะ อยากทำแบบทดสอบจัง




ความคิดเห็นที่ 18

mommy1812@hotmail.com (Guest)
24 ก.ย. 2552 23:33
 1. ผลงานน่าสนใจมาก ขอนำมาใช้กับนร.ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะ



ความคิดเห็นที่ 20

khunlakkhanaa@hotmail.com (Guest)
30 ก.ย. 2552 09:11
 1. อาจารย์คะ
  หนูอยากขอคำปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ หากจะกรุณาตอบเมล์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ความคิดเห็นที่ 22

swimgirl85@gmail.com (Guest)
9 ต.ค. 2552 11:41
 1. อยากให้มีแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้...จะดีมากค่ะ



ความคิดเห็นที่ 23

่jitrati.s@hotmail.com (Guest)
10 ต.ค. 2552 23:47
 1. ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอนการจับใจความสำคัญและตัวอย่างนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ครับ



ความคิดเห็นที่ 26

chnwks_schools@hotmail.com (Guest)
8 พ.ย. 2552 05:30
 1. ขออ่านด้วยคน เผื่อได้ทำผลงานกะเค้าจะได้มีแนวทาง
  ขอคุณล่วงหน้าครับกระผม




ความคิดเห็นที่ 30

tim_wilawan@hotmail.com (Guest)
24 พ.ย. 2552 10:42
 1. ขอชื่นชมความสามารถในการจัดทำผลงานวิจัยของอาจารย์ ด้วยความจริงใจค่ะ  ดิฉันพบปัญหานักเรียน ม.๑  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหา
  การเรียนรู้ภาษาไทย   ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินโครงการ " เอื้ออาทรนักเรียนอ่อนภาษาไทย"  อยู่ค่ะ
                                 ครูติ๋ม  / วิลาวัณย์  แสงงาม


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น