แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์

ชื่อเรื่อง            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 3


ผู้ศึกษา            นางพนอ    ทองศรีพงษ์


ปีที่ศึกษา         2549 - 2550


บทคัดย่อ


                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเสด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการศึกษาพบว่า


1.             แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 8 แบบฝึก  คือ  การจับใจความสำคัญของประโยค  การจับใจความสำคัญของข้อความ  การตั้งชื่อเรื่อง  การตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามเกณฑ์ 80/80


2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน


3.             ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดีขึ้น  นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด  รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่น ๆ  ด้วยความคิดเห็นที่ 1


5 เม.ย. 2552 22:08
 1. ชื่นชมผลงานดืมาก อยากได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก


ความคิดเห็นที่ 2

3301600112554
11 ก.ค. 2552 15:58
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง vt_lo17@hotmail.com จะขอบพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 3

22 ก.ค. 2552 05:42
 1. เป็นแบบฝึกที่ดีมากเป็นการพัฒนาเด็กที่ยังไม่มีความสามารถด้านนี้แต่อยากได้มาพัฒนาเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอีกด้วยคะช่วยส่งแบบฝีกมาให้บ้างที่ ketsara2517@gmail.com ขอบคุณมาก ๆ คะ

ความคิดเห็นที่ 4

siriya30
23 ก.ค. 2552 16:02
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.2 ป.-3 หาตัวอย่างยากมาก  เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่siwaporn_1@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 5

31 ก.ค. 2552 13:07
 1. หนูอยากได้วิธิเทคนิคการสอนอ่านจับใจความให้สนุกสนานค่ะ� พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบการอ่านจับใจความ และตัวแย่งการเขียนแผนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะช่วยส่งให้หนูหน่อยนะคะ� ขอบพระคุณมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 6

3 ส.ค. 2552 12:53
 1. โครตสุดยอดเลย


ความคิดเห็นที่ 7

3 ส.ค. 2552 14:31
 1. เจ๋งมากมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 8

3 ส.ค. 2552 15:08
 1. ต้องการแบบทดสอบมากกว่าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

3 ส.ค. 2552 15:11
 1. แบบทดสอบไม่มีหรือคับผมอยากทำ

ความคิดเห็นที่ 11

6 ส.ค. 2552 08:46
 1. เรียนอาจารย์หนูขอปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ และฝึกวิเคราะห์แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มศักยาภาพให้กับกลุ่มสาระต่อไปค่ะ� ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้จิราพร


ความคิดเห็นที่ 13

22 ส.ค. 2552 17:21
 1. อยากได้มาฝึกเด็กครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ


ความคิดเห็นที่ 14

napaporn.1
27 ส.ค. 2552 17:29
 1. {#emotions_dlg.d5}  ขอชื่นชมคุณครู  พนอ ทองศรีพงษ์  สุดยอดเลยค่ะ  อยาเห็นงานวัตกรรม  กับแผนการสอนจังเลย  เอามาใช้กับนักเรียนคงจะยอดไปเลย  ขออ่านหน่อยนะคะ  napa_too@yahoo>co.th


ความคิดเห็นที่ 16

10 ก.ย. 2552 23:14
 1. เผยแพร่ทุกส่วนได้ไหมคะอยากได้มาฝึกเด็ก ที่ email yao_2507@hotmail.com                        ขอขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 17

14 ก.ย. 2552 20:48
 1. ใช่ค่ะ อยากทำแบบทดสอบจัง


ความคิดเห็นที่ 18

24 ก.ย. 2552 23:33
 1. ผลงานน่าสนใจมาก ขอนำมาใช้กับนร.ใน3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 20

30 ก.ย. 2552 09:11
 1. อาจารย์คะ หนูอยากขอคำปรีกษาและเรียนเทคนิคการสอนการอ่านจับใจความ หากจะกรุณาตอบเมล์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ความคิดเห็นที่ 22

9 ต.ค. 2552 11:41
 1. อยากให้มีแบบฝึกหัดให้เยอะกว่านี้...จะดีมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

10 ต.ค. 2552 23:47
 1. ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอนการจับใจความสำคัญและตัวอย่างนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ครับ

ความคิดเห็นที่ 26

8 พ.ย. 2552 05:30
 1. ขออ่านด้วยคน เผื่อได้ทำผลงานกะเค้าจะได้มีแนวทางขอคุณล่วงหน้าครับกระผม


ความคิดเห็นที่ 30

24 พ.ย. 2552 10:42
 1. ขอชื่นชมความสามารถในการจัดทำผลงานวิจัยของอาจารย์ ด้วยความจริงใจค่ะ  ดิฉันพบปัญหานักเรียน ม.๑  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทย   ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินโครงการ " เอื้ออาทรนักเรียนอ่อนภาษาไทย"  อยู่ค่ะ                               ครูติ๋ม  / วิลาวัณย์  แสงงาม


ความคิดเห็นที่ 33

20 ธ.ค. 2552 20:03
 1. -ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34

22 ธ.ค. 2552 23:34
 1. อาจารย์ค่ะขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแผนการสอนการจับใจความสำคัญและตัวอย่างนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ค่ะขอบคุณมากค่ะ


ความคิดเห็นที่ 36

13 ก.พ. 2553 08:51
 1. ใช่คับขอใจความสำคัญของการอ่านของเด็กป.2บ้างสิคับ ถ้าใด้ส่งมาที่ sam.kuk@hotmail.com ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 38

20 ก.พ. 2553 09:44
 1. อยากได้แบบฝึกเพื่อเป็นแนวทางครับ

ความคิดเห็นที่ 40

5 มี.ค. 2553 20:44
 1. รบกวนขอแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กพิเศษ ในโรงเรียนด้วยค่ะ เพื่อเด็กพิเศษในประเทศไทยนะคะ nokkoky@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 43

29 มี.ค. 2553 16:27
 1. รบกวนขอแบบฝึกหัดจับใจความ สำหรับเด็ก ป3-4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

30 มี.ค. 2553 13:01
 1. อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 45

30 มี.ค. 2553 14:51
 1. ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46

6 เม.ย. 2553 17:53
 1. สนใจแบบฝึกของคุณครูค่ะ อยากได้มาสอนเด็กที่อ่านไม่ได้ รบกวนคุณครูส่งมาด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 47

3 พ.ค. 2553 17:19
 1. ขออาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันเห็นบทคัดย่อแล้วอยากศึกษาโดยเฉพาระขั้นตอนจากง่ายไปหายาก กรุณาอาจารย์ช่วยส่งเป็นตัวอย่างให้ ๑ แบบฝึกก็พอคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 49

23 พ.ค. 2553 13:27
 1. อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ กรุณาวันนี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 50

phajar2009
25 พ.ค. 2553 21:39
 1. ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มาให้นักเรียนได้ฝึกทำ คงจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากเลยค่ะ หวังว่าอาจารย์จะกรุณาส่งมาที่ อีเมล์ ja_pee@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51

27 พ.ค. 2553 08:51
 1. ดิฉันมีลูกเป็นเด็กพิเศษสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มาสอนเสริมลูกค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งมาที่ reneady@yahoo.com ด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 52

29 พ.ค. 2553 21:10
 1. ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หวังว่าอาจารย์จะกรุณาส่งมาที่ อีเมล์ siriwan.kmp@gmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

1 มิ.ย. 2553 10:57
 1. เรียนท่านอาจารย์ค่ะ คุณแม่ขอแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาค่ะ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของลูกให้มากขึ้น เพราะลูกคนข้างไม่ถนัดในเรื่องจับใจความค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 55

26 มิ.ย. 2553 15:34
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง pasa0902@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

29 มิ.ย. 2553 18:22
 1. ให้ความรู้ดีมากคะ

ความคิดเห็นที่ 57

30 มิ.ย. 2553 20:44
 1. ท่านอาจารย์คงจะเก่งมากๆ !! ผมชื่อธัญครับ อยากทำแบบทดสอบจังเลยอะครับจะได้ทดสอบตัวเอง และผมชอบวิชาภาษาไทย มาก อิ อิ และผมสอบภาษาไทย ได้เกรด4

ความคิดเห็นที่ 58

1 ก.ค. 2553 15:52
 1. สุดยอดแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 59

1 ก.ค. 2553 15:56
 1. ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 60

1 ก.ค. 2553 18:37
 1. แบบทดสอบในGoogleง้ายง่าย ผมธัญ(เจ้าเก่า) และที่บอกว่าสอบได้เกรด 4 ผมไม่ได้โม้นะ ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 61

1 ก.ค. 2553 18:45
 1. นี่ๆ ตอบกลับบ้างนะคับ (บังคับนะจะน้อง)

ความคิดเห็นที่ 62

1 ก.ค. 2553 18:47
 1. ลืมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ข้อความข้างบนน่ะ จากน้องธัญ !!

ความคิดเห็นที่ 64

7 ก.ค. 2553 14:06
 1. สนใจแบบฝึกหัดของคุณครูมากเลยค่ะ เลยอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ รบกวนคุณครูช่วยส่งให้ที่เมล์นี้ด้วยนะคะ nuninenarak@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ เพราะตอนนี้ที่โรงเรียนเด็กมีปัญหาเรื่องการจับใจความมาก และเด็กพิเศษก็เยอะด้วยค่ะ หากได้แบบฝึกมาก็คงจะช่วยได้เยอะเลยหละคะ

ความคิดเห็นที่ 65

18 ก.ค. 2553 20:41
 1. สวัสดีค่ะ คุณครู พนอ ทองศรีพงษ์ พอดีได้มีโอกาสเข้ามาอ่านผลงานของคุณครู ในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตนเองสนใจเรื่องการอ่านจับใจความของเด็กอยู่พอดี ซึ่งเป็นปัญหาพอสมควรเพราะเด็กไม่สามารถจับใจความในสิ่งที่ตนอ่านได้ จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งข้อมูลหรือรายละเอียดมาให้ศึกษาได้ไหมค่ะ พอดีต้องการขยายผล และนำมาอ้างอิงในเนื้อหาการอ่านจับใจความค่ะ รบกวนช่วยส่งมาให้ที่ e-mail ตามนี้นะค่ะ JIWVIW_21@HOTMAIL.COM จักรเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 66

22 ก.ค. 2553 11:48
 1. ขอความอนุเคราะห์แบบฝึกภาษาไทยการอ่านเขียนด้วยครับ somlee@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 67

24 ก.ค. 2553 07:52
 1. เป็นแบบฝึกที่ดีมาก เพราะนักเรียนไม่สามารถสรุปใจความจากการอ่านได้ กำลังเป็นปัญหามากๆในทุกโรงเรียน ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68

24 ก.ค. 2553 08:37
 1. ลูกมีปัญหาในการลำดับเรื่องราว และการอ่านจับใจความคะ อยากได้แบบฝึกหัดค่ะ เพราะว่าหากลำดับเรื่องราวได้แล้วก็จะสามารถเขียนเรื่องราวได้ ปัจจุบันอยู่ชั้น ป 4 ยังไม่สามารถพูดหรือเขียนอธิบายให้ผู้อื่นได้ดีคะ ขอขอบพระคุรอาจารย์ล่วงหน้านะคะ vallapa08@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 69

28 ก.ค. 2553 11:17
 1. ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ กัญจนวรรณ

ความคิดเห็นที่ 70

31 ก.ค. 2553 12:55
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเพื่อนำมาฝึกให้กับนักเรียนบนดอย ขอขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71

1 ส.ค. 2553 13:35
 1. ผลงานของอาจารย์น่าสนใจมาก

ความคิดเห็นที่ 72

6 ส.ค. 2553 13:02
 1. อาจารย์คะหนูสอน ป.4 ค่ะ หนูอยากทำผลงานทางวิชาการเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ หนูอยากได้แนวทางในการทำ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน แบบฝึก นวัตกรรม ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ หนูคิดว่าอาจารย์คงเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี คงให้ความกระจ่างหนูได้ หนูขอดูตัวอย่างผลงานอาจารย์จะได้ไหมคะ หวังว่าอาจารย์คงเมตตาครูเด็กๆ รุ่นน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะ ขอบพระคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 73

18 ส.ค. 2553 12:55
 1. เรียน ท่านอาจารย์พนอที่เคารพ ตอนนี้ดิฉันสอนเด็กพิเศษ เป็นเด็กออทิสติกซึ่งเด็กออทิสติกบกพร่องการอ่าน และการจับใจความสำคัญเรื่องนี้มาก เด็กจะชอบตอบไม่ตรงคำถาม ดิฉันคิดว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์น่าจะช่วยพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการในการตอบคำถามได้ดีขึ้น ดิฉันจึงขอความกรุณาช่วยส่งแบบฝึกมาให้ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กพิเศษต่อไปนะค่ะ หวังว่าอาจารย์คงจะเมตตา ขอขอบพระคุณค่ะ อีเมล์ apple551@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 74

6 ก.ย. 2553 20:56
 1. ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 75

15 ก.ย. 2553 01:25
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง wanna_gtxcr4@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 76

5 ต.ค. 2553 08:17
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กรบกวนกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะค่ะrabbit_5windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 77

5 ต.ค. 2553 10:29
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ napavudht@hotmail.com ขอบพระคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 78

เปมิกา
12 ต.ค. 2553 13:05
 1. อยากได้เทคนิคการสอนอ่านจับใจความสำคัญและแบบฝึกกรุณาส่งที่ own-boonruan@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 79

24 ต.ค. 2553 15:58
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ ที่ได้ขอมาเเล้วนั้นยังไม่ได้รับเลยน่ะครับ-รบกวนส่งอีกครั้งนะครับหากได้ส่งมาเเล้ว ตามเมล์เดิมนี้น่ะนะครับ napavudht@hotmail.com ขอบพระคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 80

28 ต.ค. 2553 19:26
 1. อยากรบกวนขอแบบฝึกหัดหน่อยค่ะ อยากได้ไปให้น้องชายฝึกทำเตรีมสอบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81

9 พ.ย. 2553 13:47
 1. อาจารย์คะ "ขอแบบฝึกหัดด้วยค่ะ" ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 82

fatboy8020
26 พ.ย. 2553 15:33
 1. อาจารย์ครับอยากได้"แบบฝึกการอ่านครับ ช่วยส่งให้ด้วยนะครับboat2boat@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 83

1 ธ.ค. 2553 13:42
 1. อาจารย์คะ อยากได้แบบฝึกการอ่านเช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาให้กับเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ความคิดเห็นที่ 84

5 ธ.ค. 2553 08:23
 1. เป็นครูสอนเด็กพิเศษค่ะขอแบบฝึกการอ่านด้วยนะค่ะ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาเด็กทั้ง เด็ก LD และเด็กพิเศษ ขอขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85

9 ธ.ค. 2553 09:18
 1. เรียน คุณพนอ ทองศรีพงษ์ ดิฉันสนใจแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของอาจารย์มาก ขอชื่นชมผลงานคะแนนเต็มเท่าไร ดิฉันให้เต็มเลยค่ะ อยากได้มาใช้ประโยชน์กับเด็กมากขึ้น อาจารย์ช่วยส่งให้พี่ด้วยจะได้ไหมคะ ตามเมลนี้เลย ขอขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นที่ 86

9 ธ.ค. 2553 09:31
 1. เรียน คุณพนอ ที่เคารพ หากดิฉันมีบทความหรือแบบฝึกทักษะการอ่าน จากการทำผลงาน อยากจะเผยแพร่อย่างอาจารย์ทำนี้ ดิฉันจะทำอย่างไร ตอบให้ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 87

15 ธ.ค. 2553 04:08
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ changas12as12@yahoo.com ขอบพระคุณมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 88

15 ธ.ค. 2553 09:56
 1. จะปั๊มกระทู้บทคัดย่อขึ้นมาำทำไมกัน --"

ความคิดเห็นที่ 89

15 ธ.ค. 2553 16:45
 1. อยากนำไปสอนเด็ก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 91

22 ม.ค. 2554 23:07
 1. ผลการศึกษา ข้อที่ ๑ ได้ E1,E2 เท่าไหร่ครับ ไม่เห็นบอก หรือว่า ได้ 80/80 เท่ากับเกณฑ์เลยหรือครับ ...สุดยอดเลย

ความคิดเห็นที่ 92

12 ก.พ. 2554 23:52
 1. อยากได้มาใช้ในการเรียนการสอนขอความกรุณkอาจารย์ส่งมาที่e49161427d@hotmail.comด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 93

26 ก.พ. 2554 08:04
 1. อ่านผลงานของคุณครูแล้วน่าสนใจและอยากได้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการอ่านจับใจความ เพราะมีปัญหาเด็กนักเรียนที่ห้อง คือ ชั้น ป.4 เพื่อจำนำมาปรับและเป็นแนวทางได้ จักขอขอบพระคุณค่ะ supattra0010@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 94

วิสกี้
28 ก.พ. 2554 14:48
 1. สนใจมากค่ะ ขอมาพัฒนาเด็กด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สอนชั้นป. 3 ค่ะ meemee49@hotmail.co.th


ความคิดเห็นที่ 95

1 มี.ค. 2554 16:29
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ jantana_inta@hotmail.co.th

ความคิดเห็นที่ 96

4 มี.ค. 2554 10:06
 1. ไม่ค่อยได้ความรู้เลยอิ ไปปรับปรุงใหม่นะแต่ต้องได้ใจความมากกว่านี้นะ +5555555555 อิอิอิอิ ทากทายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ความคิดเห็นที่ 97

7 มี.ค. 2554 22:28
 1. จะนำไปใช้ทีชายแดน มีสาระใดอะไรจะแบ่งปัน ก็ขอรบกวนด้วย

ความคิดเห็นที่ 98

22 มี.ค. 2554 16:58
 1. ผลงานอาจารย์ดีมาก อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ เป็นครูสอน ป.3 ค่ะ รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ ynpp@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 99

30 มี.ค. 2554 12:30
 1. ขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดจัดส่งแบบฝึกทักษะการอ่านใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้บุตรค่ะปัจจุบันเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยจัดส่งมาตามนี้น่ะคะ poppap0280@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 101

17 พ.ค. 2554 07:35
 1. ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 102

nanar.ror
19 พ.ค. 2554 20:00
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ   ขอบคุณค่ะrohan_nanar@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 103

29 พ.ค. 2554 12:20
 1. ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

4 มิ.ย. 2554 23:11
 1. อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนที่ใช้แบบฝึกและตารางวิเคราะห์ข้อสอบมากเพราะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เพื่อเป็นแนวทางในการทำอาจารย์แนะนำให้ด้วยค่ะnaramon05@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 106

1 ก.ค. 2554 20:00
 1. ดิฉันสนใจผลงานของคุณครูค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งตัวอย่างที่เป็นแบบฝึกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 108

4 ส.ค. 2554 17:29
 1. สนใจผลงานที่อ่านจับใจความ มาก ๆ เพื่อนำมาให้เด็ก ๆได้ฝึกทำ กรุณาส่งแบบฝึกมาให้บ้างนะคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นที่ 109

5 ส.ค. 2554 23:34
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะเพื่อมาใช้ในการพัฒนารนักเรียน กรุณาส่งมาให้ทีนะคะ ranu_sumdangrit@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 110

4 ก.ย. 2554 19:16
 1. ขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนลูกที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป2และป3 คะ ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ 111

7 ก.ย. 2554 11:37
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.1- ป.6 หาตัวอย่างยากมาก เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่

ความคิดเห็นที่ 112

12 ก.ย. 2554 10:32
 1. อาจารย์คะหนูสอนป.3 พอดีเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ จึงอยากไ้แแบฝึกของอาจารย์มาเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 114

31 ม.ค. 2555 09:22
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างแบบฝึกการอ่านจับใจความเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.3 เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งแบบฝึกมาที่ ladda.po@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 115

24 ก.พ. 2555 10:06
 1. อาจารย์แนะนำให้อ่านบ่อยๆ จะไรยนภาษาไทยเก่งขึ้น

ความคิดเห็นที่ 116

24 ก.พ. 2555 14:55
 1. รบกวนขอตัวอย่างแผนและนวัตกรรมการอ่านจับใจความ กรุณาส่งมาที่mogi-1@ hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น