แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์

ชื่อเรื่อง            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 3


ผู้ศึกษา            นางพนอ    ทองศรีพงษ์


ปีที่ศึกษา         2549 - 2550


บทคัดย่อ


                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเสด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการศึกษาพบว่า


1.             แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 8 แบบฝึก  คือ  การจับใจความสำคัญของประโยค  การจับใจความสำคัญของข้อความ  การตั้งชื่อเรื่อง  การตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามเกณฑ์ 80/80


2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน


3.             ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดีขึ้น  นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด  รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่น ๆ  ด้วย
ความคิดเห็นที่ 92


12 ก.พ. 2554 23:52
 1. อยากได้มาใช้ในการเรียนการสอนขอความกรุณkอาจารย์ส่งมาที่e49161427d@hotmail.comด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะความคิดเห็นที่ 111

7 ก.ย. 2554 11:37
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.1- ป.6 หาตัวอย่างยากมาก เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่ความคิดเห็นที่ 87

15 ธ.ค. 2553 04:08
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ changas12as12@yahoo.com ขอบพระคุณมากๆครับความคิดเห็นที่ 99

30 มี.ค. 2554 12:30
 1. ขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดจัดส่งแบบฝึกทักษะการอ่านใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้บุตรค่ะปัจจุบันเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยจัดส่งมาตามนี้น่ะคะ poppap0280@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะความคิดเห็นที่ 98

22 มี.ค. 2554 16:58
 1. ผลงานอาจารย์ดีมาก อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ เป็นครูสอน ป.3 ค่ะ รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ ynpp@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 113

12 ก.ย. 2554 13:21
 1. แนะนำวิธีสมัครแพ็คเกจเล่นเน็ต EDGE/GPRS และ 3G AIS แพ็กเกจเสริม 3 G สำหรับคนที่ไม่มีแพ็คหลัก 160.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE ได้ 150 MB สมัครกด *133*21*084271# โทรออก 374.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE ได้ 1 GB สมัครกด*133*22*084271# โทรออก 588.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE +WiFi ได้ 2 GB สมัครกด *133*23*084271# โทรออก 854.93 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE +WiFi ได้ไม่จำกัด สมัครกด *133*24*084271# โทรออก แพ็กเกจหลัก 3 G 160.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE ได้ 30 ชม. สมัครกด *133*31*084271# โทรออก 374.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE ได้ 1 GB สมัครกด *133*41*084271# โทรออก 588.50 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE +WiFi ได้ 2 GB สมัครกด *133*42*084271# โทรออก 854.93 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE +WiFi ได้ไม่จำกัด สมัครกด *133*43*084271# โทรออก 961.93 บาท ใช้งาน 3 G/EDGE +WiFi ได้ไม่จำกัด+e-magazine 10 เล่ม 3 เดือน สมัครกด *133*44*084271# โทรออก 3G BB PACKAGE 321 บาท ใช้งานได้ BB CHAT+FACEBOOK สมัครกด * 630 * 21 * 084271# โทรออก 321 บาท ใช้งานได้ BB CHAT + EMAIL สมัครกด * 630 * 31 * 084271 # โทรออก 481.50 บาท ใช้งานได้ BB INTERNET 300 MB สมัครกด * 630 * 61 * 084271 # โทรออก 588.50 บาท ใช้งานได้ BB INTERNET 300 MB สมัครกด * 630 * 68 * 084271 # โทรออก 854.93 บาท ใช้งานได้ BB UNLIMITED สมัครกด * 630 * 98 * 084271# โทรออก ราคา Package SMS -10 SMS ราคา 16.05 บาท สมัครกด*138*0101*084271# โทรออก -50 SMS ราคา 53.5 บาท สมัครกด*138*0102*084271# โทรออก -120 SMS ราคา 107 บาท สมัครกด*138*0103*084271# โทรออก -200 SMS ราคา 160.5 บาท สมัครกด*138*0104*084271# โทรออก ราคา Package Internet ( EDGE/GPRS ) -Internet 3 ชั่วโมง ราคา 32.10 บาท สมัครกด*138*0331*084271# โทรออก - Internet 6 ชั่วโมง ราคา 53.5 บาท สมัครกด *138*0332*084271# โทรออก - Internet 20 ชั่วโมง ราคา 107 บาท สมัครกด*138*0333*084271# โทรออก - Internet 50 ชั่วโมง ราคา 214 บาท สมัครกด*138*0336*084271# โทรออก - Internet 100 ชั่วโมง ราคา 374.50 บาท สมัครกด*138*0334*084271# โทรออก ราคา Package Internet / WiFi ( EDGE/GPRS ) - Internet 250 ชั่วโมง ราคา 588.50 บาท สมัครกด*138*59*084271# โทรออก - Internet ไม่จำกัดชั่วโมง ราคา 854.93 บาท สมัครกด*138*79*084271# โทรออก *สมัครรับสิทธิ์ WiFi *389# กรณีลืมรหัส *387# ราคา Package Combo ( EDGE/GPRS ) -SMS 40 ครั้ง MMS 5 ครั้ง GPRS 3 ชม.ราคา 64.20 บาท สมัครกด*138*0403*084271# โทรออก -SMS 100 ครั้ง MMS 15 ครั้ง GPRS 10 ชม.ราคา 128.40 บาท สมัครกด *138*0404*084271# โทรออก -SMS 300 ครั้ง MMS 30 ครั้ง GPRS30 ชม. ราคา 214 บาท สมัครกด*138*0405*084271# โทรออก *ค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เช็ดชั่วโมง Net กด *139# โทรออก โทรราคาประหยัดโปรเหมาเหมาโทรนาทีละ 75 สต. ทุกเครือข่าย 15 บาท โทรได้ 15 นาที ใช้งาน 2 วัน สมัครกด*522 *1 *084271 # โทรออก 20 บาท โทรได้ 25 นาที ใช้งาน 3 วัน สมัครกด *500*1*084271# โทรออก 40 บาท โทรได้ 50 นาที ใช้งาน 5 วัน สมัครกด *500*40*084271# โทรออก 60 บาท โทรได้ 75 นาที ใช้งาน 7 วัน สมัครกด*500*60*084271# โทรออก 80 บาท โทรได้ 100 นาที ใช้งาน 9 วัน สมัครกด*500*80*084271# โทรออก 100 บาท โทรได้ 150 นาที ใช้งาน 15 วัน สมัครกด*500 *100 *084271 # โทรออก 150 บาท โทรได้200 นาที ใช้งาน 20 วัน สมัครกด*500*200*084271#โทรออก 300 บาท โทรได้400 นาที ใช้งาน 30 วัน สมัครกด*500*200*084271#โทรออก ซื้อวัน 30 บาท โทรได้ 30 นาที 5วัน ใช้งาน 30 วัน สมัครกด *500*9*084271#โทรออก * เช็คนาทีการใช้งานคงเหลือ กด *121*2# โทรออกความคิดเห็นที่ 112

12 ก.ย. 2554 10:32
 1. อาจารย์คะหนูสอนป.3 พอดีเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ จึงอยากไ้แแบฝึกของอาจารย์มาเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะความคิดเห็นที่ 91

22 ม.ค. 2554 23:07
 1. ผลการศึกษา ข้อที่ ๑ ได้ E1,E2 เท่าไหร่ครับ ไม่เห็นบอก หรือว่า ได้ 80/80 เท่ากับเกณฑ์เลยหรือครับ ...สุดยอดเลยความคิดเห็นที่ 90

1 ม.ค. 2554 20:41
 1. ตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาเรื่องนักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบฝึก จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง jajaruk@hotmail.comความคิดเห็นที่ 1

5 เม.ย. 2552 22:08
 1. ชื่นชมผลงานดืมาก อยากได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก
ความคิดเห็นที่ 43

29 มี.ค. 2553 16:27
 1. รบกวนขอแบบฝึกหัดจับใจความ สำหรับเด็ก ป3-4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 45

30 มี.ค. 2553 14:51
 1. ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 46

6 เม.ย. 2553 17:53
 1. สนใจแบบฝึกของคุณครูค่ะ อยากได้มาสอนเด็กที่อ่านไม่ได้ รบกวนคุณครูส่งมาด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 44

30 มี.ค. 2553 13:01
 1. อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะความคิดเห็นที่ 88

15 ธ.ค. 2553 09:56
 1. จะปั๊มกระทู้บทคัดย่อขึ้นมาำทำไมกัน --"ความคิดเห็นที่ 89

15 ธ.ค. 2553 16:45
 1. อยากนำไปสอนเด็ก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 2

3301600112554
11 ก.ค. 2552 15:58
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง vt_lo17@hotmail.com จะขอบพระคุณยิ่งความคิดเห็นที่ 3

22 ก.ค. 2552 05:42
 1. เป็นแบบฝึกที่ดีมากเป็นการพัฒนาเด็กที่ยังไม่มีความสามารถด้านนี้แต่อยากได้มาพัฒนาเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอีกด้วยคะช่วยส่งแบบฝีกมาให้บ้างที่ ketsara2517@gmail.com ขอบคุณมาก ๆ คะความคิดเห็นที่ 4

siriya30
23 ก.ค. 2552 16:02
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.2 ป.-3 หาตัวอย่างยากมาก  เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่
  siwaporn_1@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 5

31 ก.ค. 2552 13:07
 1. หนูอยากได้วิธิเทคนิคการสอนอ่านจับใจความให้สนุกสนานค่ะ� พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบการอ่านจับใจความ และตัวแย่งการเขียนแผนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะ
  ช่วยส่งให้หนูหน่อยนะคะ� ขอบพระคุณมากค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น