แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นางพนอ ทองศรีพงษ์

ชื่อเรื่อง            แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 3


ผู้ศึกษา            นางพนอ    ทองศรีพงษ์


ปีที่ศึกษา         2549 - 2550


บทคัดย่อ


                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  3 ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดเสด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า t – test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการศึกษาพบว่า


1.             แบบฝึกที่สร้างมีจำนวน 8 แบบฝึก  คือ  การจับใจความสำคัญของประโยค  การจับใจความสำคัญของข้อความ  การตั้งชื่อเรื่อง  การตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การเขียนสรุปใจความสำคัญ  ตามเกณฑ์ 80/80


2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนเรียน


3.             ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  นักเรียนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยได้รับความรู้และแบบฝึกสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดีขึ้น  นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูด  รวมถึงพัฒนาแบบฝึกในรายวิชาอื่น ๆ  ด้วยความคิดเห็นที่ 92

ที่e49161427d@hotmail.com (Guest)
12 ก.พ. 2554 23:52
 1. อยากได้มาใช้ในการเรียนการสอนขอความกรุณkอาจารย์ส่งมาที่e49161427d@hotmail.comด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะความคิดเห็นที่ 111

dog_jung@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2554 11:37
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.1- ป.6 หาตัวอย่างยากมาก เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่ความคิดเห็นที่ 87

ขอแบบฝึกทักษะด้วยครับ (Guest)
15 ธ.ค. 2553 04:08
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กครับ
  โปรดกรุณาส่งมาตามเมลนี้ด้วยนะครับ changas12as12@yahoo.com
  ขอบพระคุณมากๆครับความคิดเห็นที่ 99

poppap0280@gmail.com (Guest)
30 มี.ค. 2554 12:30
 1. ขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดจัดส่งแบบฝึกทักษะการอ่านใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้บุตรค่ะปัจจุบันเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยจัดส่งมาตามนี้น่ะคะ poppap0280@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะความคิดเห็นที่ 98

ynpp@hotmail.co.th (Guest)
22 มี.ค. 2554 16:58
 1. ผลงานอาจารย์ดีมาก อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อมาฝึกทักษะให้เด็กค่ะ
  เป็นครูสอน ป.3 ค่ะ รบกวนส่งมาตามเมล์นี้น่ะนะคะ ynpp@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 112

patcharee.1967@hotmail.com (Guest)
12 ก.ย. 2554 10:32
 1. อาจารย์คะหนูสอนป.3 พอดีเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ จึงอยากไ้แแบฝึกของอาจารย์มาเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะความคิดเห็นที่ 91

ครูแอ้น (Guest)
22 ม.ค. 2554 23:07
 1. ผลการศึกษา ข้อที่ ๑ ได้ E1,E2 เท่าไหร่ครับ ไม่เห็นบอก หรือว่า ได้ 80/80 เท่ากับเกณฑ์เลยหรือครับ
  ...สุดยอดเลยความคิดเห็นที่ 1

nattanan279@hotmail.com (Guest)
5 เม.ย. 2552 22:08
 1. ชื่นชมผลงานดืมาก อยากได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก
ความคิดเห็นที่ 43

llwimon@hotmail.com (Guest)
29 มี.ค. 2553 16:27
 1. รบกวนขอแบบฝึกหัดจับใจความ สำหรับเด็ก ป3-4 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 45

sumonn_Zaa@hotmail.com (Guest)
30 มี.ค. 2553 14:51
 1. ขอให้อาจารย์ช่วยส่งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ด้วยค่ะหนูสอนนร.ป.3เช่นกันขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 46

jeamsiri1709@hotmail.com (Guest)
6 เม.ย. 2553 17:53
 1. สนใจแบบฝึกของคุณครูค่ะ อยากได้มาสอนเด็กที่อ่านไม่ได้ รบกวนคุณครูส่งมาด้วยนะคะความคิดเห็นที่ 44

penjan_panyachai@live.com (Guest)
30 มี.ค. 2553 13:01
 1. อาจารย์คะ ดิฉันสนใจอยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ กรุณาส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะความคิดเห็นที่ 88

--" (Guest)
15 ธ.ค. 2553 09:56
 1. จะปั๊มกระทู้บทคัดย่อขึ้นมาำทำไมกัน --"ความคิดเห็นที่ 89

สุนิสา / sunisameaw@hotm (Guest)
15 ธ.ค. 2553 16:45
 1. อยากนำไปสอนเด็ก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่หน่อยค่ะความคิดเห็นที่ 2

3301600112554
11 ก.ค. 2552 15:58
 1. อยากได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแผนการการจัดการเรียนรู้ กรุณาส่ง vt_lo17@hotmail.com จะขอบพระคุณยิ่งความคิดเห็นที่ 3

เกศรา เพ็งด้วง ketsara2517@gmail.com (Guest)
22 ก.ค. 2552 05:42
 1. เป็นแบบฝึกที่ดีมากเป็นการพัฒนาเด็กที่ยังไม่มีความสามารถด้านนี้แต่อยากได้มาพัฒนาเด็กไทยที่ยังขาดโอกาสอีกด้วยคะช่วยส่งแบบฝีกมาให้บ้างที่ ketsara2517@gmail.com ขอบคุณมาก ๆ คะความคิดเห็นที่ 4

siriya30
23 ก.ค. 2552 16:02
 1. อาจารย์คะอยากได้ตัวอย่างเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะ เพราะสอน ป.2 ป.-3 หาตัวอย่างยากมาก  เป็นพระคุณอย่างสูงหากอาจารย์จะกรูณาส่งตัวอย่างมาที่
  siwaporn_1@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 5

poo-poo-2531@hotmail.com (Guest)
31 ก.ค. 2552 13:07
 1. หนูอยากได้วิธิเทคนิคการสอนอ่านจับใจความให้สนุกสนานค่ะ� พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบการอ่านจับใจความ และตัวแย่งการเขียนแผนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะ
  ช่วยส่งให้หนูหน่อยนะคะ� ขอบพระคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6

วาด (Guest)
3 ส.ค. 2552 12:53
 1. โครตสุดยอดเลย
ความคิดเห็นที่ 7

อังกอ (Guest)
3 ส.ค. 2552 14:31
 1. เจ๋งมากมากค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น