วิทยาศาสตร์ม.1(100 ข้อ)

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ ม.1


สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง        ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)
                        ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.        ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า วิทยาศาสตร์มากที่สุด
        ก.        การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชและสัตว์       
        ข.        ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
        ค.        การศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์
        ง.        การแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอน
2.        ในการตั้งปัญหาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
        ก.        ทฤษฎี        ข.        สมมติฐาน
        ค.        ข้อเท็จจริง        ง.        การทดลอง
3.        เพราะเหตุใดเราจึงต้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนจึงสรุปผล
        ก.        เพื่อให้เกิดความชำนาญ        ข.        เพื่อให้ได้ผลงานมากๆ
        ค.        เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้        ง.        เพื่อหาข้อบกพร่องในการทดลอง
4.        ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
        ก.        จิตใจ        ข.        ร้อนหนาว
        ค.        กลิ่นฉุน        ง.        การได้ยิน
5.        หน่วยวัดอุณหภูมิในระบบเอสไอคือข้อใด
        ก.        เคลวิน        ข.        องศาเซลเซียส
        ค.        องศาโรเมอร์        ง.        องศาฟาเรนไฮต์

6.        ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดขนาดของวัตถุ
        ก.        วัดหลายๆ ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยในการวัด       
        ข.        ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ ชนิด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน
        ค.        ใช้คนหลายๆ คนในการวัด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน
        ง.        ใช้เครื่องมือชนิดเดียว และวัดเพียงครั้งเดียว ใช้ค่าที่อ่านได้
7.        การวัดความกว้าง - ยาวของโต๊ะนักเรียนควรใช้เครื่องมือชนิดใด
        ก.        ไม้เมตร        ข.        ตลับเมตร       
        ค.        ไม้บรรทัด        ง.        ไม้โปรเจกเตอร์
8.        ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงผลการทดลอง
        ก.        เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด       
        ข.        สารละลายชนิดนี้คือกรดอินทรีย์
        ค.        เทสารละลายจากขวดลงในหลอดทดลอง
        ง.        สารผสมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงขุ่น และเกิดฟองแก๊สขึ้นเล็กน้อย
9.        หากต้องการจะตรวจดูเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
        ก.        แว่นขยาย        ข.        กล้องจุลทรรศน์
        ค.        กล้องส่องทางไกล        ง.        กล้องโทรทรรศน์
10.        ขนาดของเซลล์สิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปมีขนาดประมาณเท่าใด
        ก.        1 - 5 ไมโครเมตร        ข.        10 - 20 ไมโครเมตร
        ค.        10 - 100 ไมโครเมตร        ง.        น้อยกว่า 1 ไมโครเมตร
11.        นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคนแรกคือใคร
        ก.        ชไลเดน        ข.        กาลิเลโอ
        ค.        ชวานน์        ง.        โรเบิร์ต ฮุก
12.        ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
        ก.        แสงและน้ำ        ข.        น้ำและคลอโรฟิลล์
        ค.        แสงและคลอโรฟิลล์        ง.        แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


13.        การทดสอบหาแป้งในใบไม้ชนิดต่างๆ เป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
        ก.        แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
        ข.        ผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแป้ง
        ค.        คลอโรฟิลล์มีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช
        ง.        คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
14.        ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการตรวจสอบหาแป้งในใบชบาด่างได้ถูกต้อง
        1.        แช่ใบชบาด่างในน้ำเย็น       
        2.        ต้มใบในแอลกอฮอล์
        3.        ต้มใบในน้ำเดือด       
        4.        เติมสารละลายไอโอดีนลงบนใบ
        ก.        1
2 3 4        ข.        3 2 1 4
        ค.        4
3 2 1        ง.        3 2 4 1
15.        ถ้าต้องการตรวจสอบคลอโรฟิลล์ในพืชจะต้องนำส่วนใดของพืชมาทดสอบ
        ก.        ใบ        ข.        กิ่ง
        ค.        ดอก        ง.        ราก
16.        การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประโยชน์ต่อพืชในแง่ใด
        ก.        การดูดน้ำของรากพืช        ข.        การลำเลียงน้ำ
        ค.        การลำเลียงแร่ธาตุ        ง.        การลำเลียงอาหาร
17.        โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่มีส่วนสำคัญในการดูดน้ำเข้าสู่รากพืช
        ก.        ขนราก        ข.        ปลายสุดของราก       
        ค.        ด้านบนของปลายราก        ง.        บริเวณที่อยู่ใต้ดิน
18.        น้ำในดินสามารถเข้าสู่รากพืชโดยอาศัยกระบวนการใด
        ก.        ออสโมซิส        ข.        การดูดซับ
        ค.        การแพร่        ง.        การดูดน้ำโดยตรงของราก
19.        การคายน้ำของพืชเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการใด
        ก.        การหายใจ        ข.        การลำเลียงอาหาร
        ค.        การสังเคราะห์ด้วยแสง        ง.        การลำเลียงน้ำและเกลือแร่
20.        เราจะพบปากใบบริเวณใดมากที่สุด
        ก.        ท้องใบ        ข.        หลังใบ
        ค.        รากแก้ว        ง.        กิ่งและลำต้น
21.        เพราะเหตุใดเราจึงควรตัดใบบางส่วนออก เมื่อต้องการย้ายต้นไม้ไปปลูกที่ใหม่
        ก.        เพื่อลดการคายน้ำ        ข.        เพื่อลดน้ำหนักของต้นไม้
        ค.        เพื่อลดการสังเคราะห์ด้วยแสง        ง.        เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างอาหารมากขึ้น
22.        ดอกไม้ในข้อใดจัดเป็นดอกครบส่วน
        ก.        ตำลึง   มะลิ        ข.        กุหลาบ   มะลิ
        ค.        หน้าวัว   มะละกอ        ง.        มะพร้าว   มะม่วง
23.        เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดของเกสรตัวเมียเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร
        ก.        การปฏิสนธิ        ข.        การผสมเกสร
        ค.        การถ่ายละอองเรณู        ง.        การผสมตามธรรมชาติ
24.        ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
        ก.        ดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วน       
        ข.        ดอกไม่ครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
        ค.        ดอกครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศด้วย
        ง.        ดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วนเสมอ
25.        สิ่งใดไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
        ก.        กลิ่น        ข.        น้ำ
ค.        แสง        ง.        การสัมผัส
26.        การหุบของใบไมยราบเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด
        ก.        น้ำ        ข.        แสง
        ค.        การสัมผัส        ง.        อุณหภูมิ
27.        การหันตามแสงแดดของดอกทานตะวันเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด
        ก.   น้ำ        ข.   แสง
        ค.   การสัมผัส        ง.    อุณหภูมิ

28.        การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคการนำเนื้อเยื่อของพืชไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์แล้ว
        เจริญเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าอะไร
        ก.        วิลลัส        ข.        เซอรัส
        ค.        แคลลัส        ง.        ไมคัส
29.        สมบัติของสารข้อใดต่างไปจากข้ออื่น
        ก.        การติดไฟ        ข.        การเป็นสนิม
        ค.        การนำไฟฟ้า        ง.        ความเป็นกรด - เบส
30.        ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารเนื้อเดียว
        ก.        น้ำกะทิ   แป้งมันละลายน้ำ        ข.        ทองคำ   นาก
        ค.        น้ำเชื่อม   พริกป่น        ง.        คอนกรีต   ทราย
31.        สารในข้อใดจัดเป็นสารละลาย
        ก.        นำเชื่อม   นาก        ข.        เหล็ก   น้ำหมึก
        ค.        น้ำเกลือ   ตะกั่ว        ง.        น้ำอัดลม  ทองแดง
32.        นักวิทยาศาสตร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายในสารละลาย
        ก.        มีปริมาณสารอยู่มากและมีสถานะเดียวกับสารละลาย
        ข.        มีปริมาณสารอยู่มาก และมีสถานะต่างจากสารละลาย
        ค.        มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
        ง.        มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะต่างจากสารละลาย
33.        นักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีใดในการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
        ก.        ตกผลึก                                        ข.        ระเหยแห้ง
        ค.        หาจุดเดือด        ง.        หาจุดหลอมเหลว
34.        อุณหภูมิของสารละลายและสารบริสุทธิ์ ขณะเดือดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
        ก.        เหมือนกัน เพราะเป็นสารเนื้อเดียวกัน       
        ข.        เหมือนกัน เพราะมีสมบัติทุกส่วนเหมือนกัน       
        ค.        ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดคงที่ แต่สารละลายไม่คงที่
        ง.        ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ แต่สารละลายคงที่

35.        ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารเนื้อผสม
        ก.        มีเนื้อสารและสมบัติต่างกัน       
        ข.        มีสารผสมมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป
        ค.        ตัวอย่างสารเนื้อผสม เช่น น้ำสลัด น้ำเชื่อม
        ง.        เป็นสารบริสุทธิ์และมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน
        เมื่อนำของผสมที่ประกอบด้วยสาร A, B, C และ D มาแยกโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟีกระดาษและ
ตัวทำละลายที่เหมาะสมได้ผลดังตาราง
สาร        ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ (cm)        ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (cm)
A        3        15
B        5        15
C        7        15
D        9        15

36.        ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องที่สุด
        ก.        สาร A ถูกดูดซับได้น้อยที่สุด   สาร D ถูกดูดซับได้ดีที่สุด
        ข.        สาร A ถูกดูดซับได้ดีที่สุด   สาร D ถูกดูดซับได้น้อยที่สุด
        ค.        สาร B ถูกดูดซับได้ปานกลาง   สาร D ละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด
        ง.        สาร C ละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด   สาร B ละลายในตัวทำละลายได้ปานกลาง
37.        นำของเหลว A  จำนวน 20 cm3 ผสมกับของเหลว B  20 cm3 ในหลอดทดลองเขย่าแล้วทิ้งไว้
        สักครู่พบว่ามีของเหลว B  แยกชั้นอยู่ด้านบน 10 cm3  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก.        สารละลายที่เกิดขึ้นมีปริมาตร 25 cm3         
        ข.        ของเหลว A  และ B  ไม่ละลายซึ่งกันและกัน
        ค.        สารละลายที่เกิดขึ้นจัดเป็นสารละลายไม่อิ่มตัว
        ง.         ของเหลว A  เป็นตัวทำละลาย  ของเหลว B  เป็นตัวถูกละลาย
38.        ของเหลว A, B และ C แยกบรรจุอยู่ในบีกเกอร์ เมื่อนำของเหลวแต่ละชนิดมาทดสอบบาง
        ประการได้ผลดังนี้


สาร        ลักษณะที่มองเห็น        เมื่อกรองผ่านกระดาษกรอง        เมื่อให้ความร้อนกับของเหลวที่กรองได้จนระเหยหมด
A        มีของแข็งขนาดเล็กมากกระจายอยู่ในของเหลว        แยกของแข็งได้และของเหลวที่กรองได้ใส        ไม่มีอะไรเหลืออยู่
B        เป็นของเหลวขุ่นเล็กน้อย        ของเหลวที่กรองได้ยังคงขุ่นเช่นเดิม        มีของแข็งเหลืออยู่
C        เป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน        ของเหลวยังคงใสและมีสีเช่นเดิม        ได้ของแข็งสีเหลือง
     
        ข้อใดสรุปเกี่ยวกับชนิดของสารได้ถูกต้อง
        ก.        A คือสารเนื้อเดียว   B คือสารแขวนลอย   C คือสารละลาย
        ข.        A คือคอลลอยด์   B คือสารละลาย   C คือสารประกอบ               
        ค.        A คือสารเนื้อผสม   B คือสารประกอบ   C คือสารบริสุทธิ์
        ง.        A คือสารแขวนลอย   B คือคอลลอยด์   C คือสารละลาย
39.        สารผสมชนิดหนึ่งมีลักษณะมองเห็นเป็นสาร 2 ชนิดแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะ
        ตกตะกอน นักเรียนคิดว่าสารดังกล่าวคือสารในข้อใด
        ก.        คอลลอยด์                                            ข.        สารละลาย
        ค.        สารบริสุทธิ์        ง.        สารแขวนลอย
40.        ถ้าต้องการแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ ออกจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีใด
        ก.        การกลั่น                                  ข.        การตกผลึก
        ค.        การกรอง                                ง.        การควบแน่น
41.        สารในข้อใดต่อไปนี้แยกออกจากกันได้โดยอาศัยสมบัติของแม่เหล็ก
        ก.        พิมเสน + เกลือแกง                             ข.        ลูกเหม็น + ผงถ่าน
        ค.        เกลือแกง + น้ำตาลทราย              ง.        กำมะถัน + ผงตะไบเหล็ก
42.        วิธีการระเหิดควรนำไปใช้ในการแยกสารในข้อใด
        ก.        เทียนไข + ถ่าน                                   ข.        น้ำตาล + ผงชูรส
        ค.        การบูร + เกลือแกง                             ง.        แป้งมัน + ทราย

43.        การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นไอเรียกว่าอะไร
        ก.        การระเหิด        ข.        การแผ่รังสี       
        ค.        การควบแน่น         ง.        การคายความร้อน
44.        วิธีการใดไม่สามารถนำมาใช้แยกสารเนื้อเดียวได้
        ก.        การกลั่น                                             ข.        การกรอง
        ค.        การระเหย                                           ง.        โครมาโทกราฟี
45.        ถ้ามีผงตะไบเหล็กปนอยู่กับผงกำมะถัน นักเรียนจะแยกสารทั้งสองออกจากกันโดยใช้วิธีใด
        ก.        เขี่ยหรือหยิบออก                                 ข.        แยกโดยใช้แท่งแม่เหล็ก
        ค.        ละลายน้ำแล้วกรอง                              ง.        ใช้ตะแกรงร่อนออก
46.        นำสีผสมอาหารสีเขียวไปจุดบนกระดาษโครมาโทกราฟีแล้วนำกระดาษไปจุ่มในตัวทำละลายใน
        ภาชนะทิ้งไว้สักครู่ได้ผลดังรูป ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
        ก.        สารสีเหลืองดูดซับได้ดีที่สุด                
        ข.        สารสีฟ้าละลายในตัวทำละลายได้ดี                       
        ค.        สีผสมอาหารสีเขียวมีสารองค์ประกอบ 2 ชนิด               
        ง.        สีผสมอาหารสีเขียวจัดเป็นสารไม่บริสุทธิ์
47.        สารในข้อใดเมื่อละลายน้ำแล้วจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
        ก.        สารส้ม   ผงซักฟอก        ข.        น้ำขี้เถ้า   น้ำตาล       
        ค.        ดีเกลือ   น้ำยาล้างห้องน้ำ        ง.        น้ำมะนาว   แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
48.        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติของสารละลายกรด
        ก.        มีรสเปรี้ยว                                    
        ข.        มีค่า pH  >  7
        ค.        นำไฟฟ้าได้                                           
        ง.        เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
49.        สารในข้อใดมีสมบัติแตกต่างไปจากสารชนิดอื่น
        ก.        น้ำนม        ข.        สบู่เหลว
        ค.        ผงซักฟอก        ง.        แชมพู

50.        ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายเบส
        ก.        มีรสฝาดหรือเฝื่อน
        ข.        แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน       
        ค.        เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
        ง.        เบสทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไนเตรตได้เกลือโซเดียมคลอไรด์
51.        งานมีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
        ก.        เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ
        ข.        เกิดจากแรงไปกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง
        ค.        เกิดจากที่แรงไปกระทำกับวัตถุ
        ง.        เป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นจูล
52.        งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
        ก.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน
        ข.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเดียวกัน
        ค.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน
        ง.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน
53.        การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าทำให้เกิดงาน
        ก.        พายเรือทวนน้ำ                                         ข.        เข็นครกขึ้นภูเขา
        ค.        ถือของขึ้นบันได                                        ง.        แบกของเดินไปในแนวราบ
54.        ข้อใดกล่าวถึงพลังงานไม่ถูกต้อง
        ก.        เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะเกิดพลังงานจลน์       
        ข.        พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้
        ค.        พลังงานคือความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดงาน       
        ง.        พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุแปรผันตามระดับความสูงในแนวดิ่ง
55.        เด็กชายแดงหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆ กับวิ่งขึ้นบันไดในระยะทางที่เท่ากัน งานที่เขาทำ
        ได้เป็นอย่างไร
        ก.        ไม่เกิดงาน        ข.        วิ่งขึ้นได้งานมากกว่า
        ค.        เดินขึ้นได้งานมากกว่า        ง.        ได้งานเท่ากัน

56.        จงหาพลังงานจลน์ของรถคันหนึ่งที่มีมวล 1,000 กิโลกรัม ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร /
        วินาที
        ก.        2,500 จูล        ข.        350,000 จูล       
        ค.        450,000 จูล        ง.        550,000 จูล
57.        วัตถุมวล 5 กิโลกรัม ตกจากหลังคาสูง 12 เมตร จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าใด
        ก.        300 จูล                                                    ข.        600 จูล       
        ค.        800 จูล        ง.        1,200 จูล
58.        เมื่อยืนอยู่ใกล้เตาไฟเราจะรู้สึกร้อน ลักษณะนี้เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด
        ก.        การพาความร้อน        ข.        การนำความร้อน
        ค.        การสะท้อนความร้อน        ง.        การแผ่รังสีความร้อน
59.        เพราะอะไรการวางรถไฟจะต้องวางให้มีช่องว่างระหว่างรางแต่ละราง
        ก.        เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง        ข.        ประหยัดค่า

16 มี.ค. 2552 16:51
36 ความเห็น
445028 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย cherry1040

เฉลย...


1.        ง.        2.        ค.        3.        ค.        4.        ก.        5.        ก.
6.        ก.        7.        ข.        8.        ง.        9.        ข.        10.        ค.
11.        ง.        12.        ง.        13.        ข.        14.        ข.        15.        ก.
16.        ก.        17.        ก.        18.        ก.        19.        ง.        20.        ข.21.        ก.        22.        ข.        23.        ค.        24.        ค.        25.        ก.26.        ค.        27.        ข.        28.        ค.        29.        ค.        30.        ข.
31.        ก.        32.        ก.        33.        ก.        34.        ค.        35.        ก.
36.        ข.        37.        ข.        38.        ง.        39.        ง.        40.        ข.
41.        ง.        42.        ค.        43.        ก.        44.        ข.        45.        ข.
46.        ง.        47.        ง.        48.        ข.        49.        ก.        50.        ก.
51.        ข.        52.        ก.        53.        ง.        54.        ข.        55.        ข.
56.        ค.        57.        ข.        58.        ก.        59.        ง.        60.        ข.
61.        ค.        62.        ข.        63.        ค.        64.        ค.        65.        ง.
66.        ค.        67.        ค.        68.        ข.        69.        ข.        70.        ง.
71.        ก.        72.        ค.        73.        ก.        74.        ง.        75.        ก.
76.        ค.        77.        ข.        78.        ง.        79.        ค.        80.        ค.       
81.        ข.        82.        ก.        83.        ค.        84.        ค.        85.        ข.
86.        ง.        87.        ง.        88.        ก.        89.        ข.        90.        ง.       
91.        ค.        92.        ง.        93.        ค.        94.        ง.        95.        ก.
96.        ข.        97.        ก.        98.        ง.        99.        ง.        100.        ค.


 


กรุณาทำข้อสอบเสร็จแล้วค่อยดูเฉลย...

16 มี.ค. 2552 16:53


ความคิดเห็นที่ 2 โดย jrpee

O.K.

16 มี.ค. 2552 23:33


ความคิดเห็นที่ 3 ไม่ประสงนาม (Guest)

เหมาะกับเด็กม.1มากๆเลยฮะ
13 ก.ย. 2552 15:52


ความคิดเห็นที่ 6 sinchai12@htomail.com (Guest)

ขอบคุณมากๆ
23 ก.พ. 2553 16:45


ความคิดเห็นที่ 7 เด็กม.1 (Guest)

แต๊งกิ้วจร้าดีมากเรย
19 ก.ค. 2553 20:03


ความคิดเห็นที่ 8 เด็กม.1 (Guest)

จะสอบพรุ่งนี้มีให้ติวแล้วเย้ๆ
19 ก.ค. 2553 20:19


ความคิดเห็นที่ 10 float_xshot@hotmail.com (Guest)

ไม่เห็นมีข้อ 82-100 เลยอะคับป้ม
15 ก.ย. 2553 17:03


ความคิดเห็นที่ 11 oil_narak_152@hotmail (Guest)

ขอบใจนะ
18 ก.ย. 2553 17:34


ความคิดเห็นที่ 12 โดย หยงหยงออนชลกันยา

ขอบคุณมากคร่ะ อยู่ห้องกิฟ แล้วต้องเก่งวิทย์ แต่ได้นี้แหละมาช่วย 555+

20 ก.ย. 2553 13:07


ความคิดเห็นที่ 13 jaytheza1191@hotmail.com (Guest)

ไม่ มี ของ ม.2

หรอ


ช่วย หา ให้ หน่อย เดะ คร๊าฟฟ น๊าๆๆๆๆ

ถ้า เจอ เเล้ว เเอด มา เมล ผม หน่อย นะ ครับ


jaytheza1191@hotmail.com นะ ครับ

บาย

ฝัน ดี นะ คร๊าฟ
4 ต.ค. 2553 19:31


ความคิดเห็นที่ 14 N.B.R (Guest)

ข้อ 81 ไม่มีคำตอบเลย

และก็ ข้อ82-100

ไม่เห็น มีเลย อะ
5 ต.ค. 2553 11:23


ความคิดเห็นที่ 15 ok (Guest)

thank you for your question and answer
17 ก.ค. 2554 15:41


ความคิดเห็นที่ 16 ...... (Guest)

.....
20 ก.ย. 2554 18:23


ความคิดเห็นที่ 17 เด็ก ม.1 (Guest)

ผมยังไม่ได้ เรียนเลยที่เอามาให้ผม อะ มีบางข้อที่ผมเรียนไปแล้ว
20 ก.ย. 2554 18:24


ความคิดเห็นที่ 18 แจนม.1 กรพิทักษ์ (Guest)

wow หนูทามด้าย 89 คะแนน
7 ต.ค. 2554 18:12


ความคิดเห็นที่ 19 toly_2543@hotmail.com (Guest)

ดี
16 พ.ย. 2554 20:00


ความคิดเห็นที่ 20 moodo (Guest)

ขอเฉลย ด้วนคับ ขอบคุนคับ
1 พ.ค. 2555 16:56


ความคิดเห็นที่ 21 famlove456@hotmail.com (Guest)

ไม่มีข้อ82-100เลยนะฮาฟ 55555 ได้81ข้อก้อม่ายเปนรัยนะคร๊าฟ555 หาใหม่ได้
29 ส.ค. 2555 09:18


ความคิดเห็นที่ 22 คนหล่อ (Guest)

ดีนะ
29 ส.ค. 2555 09:19


ความคิดเห็นที่ 24 คนไม่มีแฟน (Guest)

ไม่มีของ ม.5 หรอ น่าเสียดายแต่ก้อติวติวไปเถอะเนอะ (ขี้เกีนจหาน่ะ=) 55555+)
7 ก.ย. 2555 14:12

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น