การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้ดำเนินงาน        นายอุทิศ  คำดำ


โรงเรียน                โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์


สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1


 


 


บทคัดย่อ


 


            การศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”  มีความมุ่งหมายในการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ


วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75


(2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจาก


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจาก


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 15 คน ในรายงานฉบับนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา เป็นนักเรียนกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์


เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และแบบวัดความพึงพอใจ


ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 75.33/82.00 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6739 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 67.39 ความคงทน


ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ทดสอบหลังเรียน 1 วัน กับ 14 วัน และทดสอบหลังเรียน 1 วันกับ 1 เดือนไม่แตกต่างกัน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดย


ใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก


 


 


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-831-4556

18 มี.ค. 2552 07:22
8 ความเห็น
31994 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 runG-148@hotmail.com (Guest)

ช่วยหาวิธีการสอนและวิธีการทำโจทย์ทศนิยมมาให้หน่อยนะค่ะ
เป็นครุใหม่ยังไม่ลงตัวเลย
1 ก.พ. 2553 15:33


ความคิดเห็นที่ 3 puta_van@hotmail.com (Guest)

วิชาการคอมสนุกมากทำให้ได้ความรู้นะครับ
23 ก.พ. 2553 15:10


ความคิดเห็นที่ 4 montira_eveza2009@hotmail.com (Guest)

เน็ตเราเต่า
24 ก.พ. 2553 09:46


ความคิดเห็นที่ 6 ploy@hotmail.com (Guest)

ช่วยทำให้หนูรู้เรื่องทศนิยมด้วยนะค่ะ
6 ม.ค. 2554 15:13


ความคิดเห็นที่ 7 Saven-Man05.@ notm (Guest)

อยากโหลดเกมส์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
22 ม.ค. 2554 16:03


ความคิดเห็นที่ 8 งง (Guest)

กราบเรียนทุกท่าน


ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาใน วิชาการ.คอม เนื่องจากเมื่อเข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากที่นี่มาก ดังนั้น

ข้าพเจ้าขอขอบพะะคุณ วิชาการ.คอม เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย


ด้วยความเคารพยิ่ง


ผู้ได้รับความรู้
25 ม.ค. 2554 21:32

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น