KM_กลเม็ดการเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ เปิดประชุมกองคล้องใจ มีวินัยต่อตนเอง

เค้าโครงกรณีศึกษา


เรื่อง  กลเม็ด  การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ


เปิดประชุมกองคล้องใจ  มีวินัยต่อตนเอง


 


กรณีศึกษา  : ครูผู้สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6


 


เสนอโดย


 


 


 


 


 


 


 


นายณรงค์ศักดิ์   นับวันดี


L.T.


โรงเรียนเมืองสุรินทร์


อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1


กระทรวงศึกษาธิการ


 


กรณีศึกษา


1.เขียนเรื่องอะไร


- กลเม็ด  การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ


2.เพราะอะไรจึงเขียนเรื่องนี้


- ต้องการให้ครูดำเนินการเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือได้ถูกต้อง


3.ประโยคทอง ( ต้องการบอกอะไรกับผู้อ่าน )


- เปิดประชุมกองคล้องใจ  มีวินัยต่อตนเอง


- การเปิด , ปิดประชุมกองเป็นการสร้างวินัยของลูกเสือ


4.เขียนให้ใครอ่าน


- ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ


5.จะให้ผู้อ่านทำอะไรเมื่ออ่านจบแล้ว


                - ให้ครูปฏิบัติตามขั้นตอนของเนื้อหา


- ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ในในลำดับขั้นตอนที่กำหนดให้ไว้


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


กรอบการเขียนกรณีศึกษา


กลเม็ด การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ


1. เขียนเรื่อง  


ฝึกลูกเสืออย่างไรจึงจะประชุมกองได้อย่างถูกต้องทุกครั้งตามกระบวนการของลูกเสือ


2. เหตุผลของเรื่อง


                1.ครูจะมีความคัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการเปิด , ปิดประชุมกอง


                2.ครูขาดความมั่นใจที่จะดำเนินการเปิด , ปิดประชุมกอง


                3.นักเรียนขาดระเบียบวินัย


3.หลักการของเรื่อง


                1.ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือ


                2.ครูต้องเข้าใจความสำคัญของพิธีเปิด , ปิดประชุมกอง


                3.ครูต้องนำขั้นตอนการเปิด,ปิดประชุมกองมาสอนในชั้นเรียนก่อน


                4.ครูต้องเน้นระเบียบแถวเป็นสำคัญ


                5.ครูต้องรู้จักฝึกนักเรียนให้มีความเคารพ  เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง


4.กลุ่มเป้าหมาย


                1.ครูผู้สอนวิชาลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6


                2.ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6


5.จุดมุ่งหมาย


                1.เพื่อให้ครูดำเนินงานการเปิด,ปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง


                2.เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย  เคารพกฎต่าง ๆ พร้อมเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


                3.เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตามกระบวนการทางลูกเสือได้อย่างถูกต้อง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


เค้าโครงการเขียนกรณีศึกษา


เรื่อง  กลเม็ดการเปิด , ปิดประชุมกอง


ข้อความหลัก 


                การเปิด,ปิดประชุมกองลูกเสือเป็นกระบวนการทางลูกเสือที่ต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนตรงตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดไว้   ดังนั้นการดำเนินการของครูผู้สอนจะต้องปฏบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  และยังมีปัญหาในด้านการจัดลำดับพิธีการที่ผิดไป  การดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบ  ขาดความเป็นระเบียบวินัย  ครูผู้สอนมีความคิดขัดแย้งกันในช่วงแรก ๆ ของพิธีการ  ครูมักจะใช้เวลาในการดำเนินการนานเกินเวลามาตรฐานที่กำหนด   ทั้งนี้เพราะครูไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาลูกเสือก่อน


 


บทนำ


สภาพปัญหาที่พบเห็น


                1.ครูขาดความรู้  ความเข้าใจในพิธีเปิด , ปิดประชุมกอง


2.ครูเปิด , ปิดลำดับขั้นตอนในพิธีการไม่ถูกต้อง


3.ครูไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาลูกเสือให้กับลูกเสือในกองของตน


4.การที่ครูไม่ได้เตีรยมตัวในการเปิด , ปิดประชุมกองทำให้เสียเวลาในการเปิด ,ปิดประชุมกองนานเกินไป


5.ลูกเสือไม่เข้าใจระบบระเบียบ  ทำให้ขาดความเป็นระเบียบและขาดวินัย


จุดประสงค์ของกรณีศึกษา


                1.เพื่อให้ครูนำพิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง


                2.เพื่อให้ครูได้รู้จักหลักการเปิด ,ปิดการประชุมกองที่ถูกต้อง


                3.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีการเปิด ,ปิดประชุมกอง


4.เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นความสำคัญของพิธีเปิด ,ปิดประชุมกอง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


เนื้อหา


ประเด็นหลักที่ 1 พื้นฐานเดิมของครู


ประเด็นรองที่ 1 การฝึกตน


                                ประเด็นย่อยที่ 1.1 วิธีการสอนที่แตกต่างกัน


                                ประเด็นย่อยที่ 1.2 ใขั้นตอนการดำเนินการ


                                ประเด็นย่อยที่ 1.3 นักเรียนขาดระเบียบวินัย


                                ประเด็นย่อยที่ 1.4  ครูขาดความมั่นใจ


ประเด็นหลักที่ 2 การนำกลเม็ดการฝึกไปใช้


ประเด็นรองที่ 2 ความรู้ที่ได้


ประเด็นย่อยที่ 2.1 ครูได้รับรู้หลักการเดียวกัน


                                ประเด็นย่อยที่ 2.2 ครูและนักเรียนได้ฝึกตามขั้นตอนที่กำหนด


                                ประเด็นย่อยที่ 2.3 การเปิด , ปิดประชุมกองด้วยตนเองที่ถูกต้อง


ประเด็นหลักที่ 3 กลเม็ดที่นำมาใช้ฝึก


ประเด็นรองที่ 3 การปฏิบัติทำให้เกิดความรู้


ประเด็นรย่อยที่ 3.1 ฝึกการเรียกแถว


                                ประเด็นย่อยที่ 3.2 ฝึกการรายงานตัว


                                ประเด็นย่อยที่ 3.3 ฝึกการตรวจโดยนายหมู่


                                ประเด็นย่อยที่ 3.4 ฝึกภาวะการเป็นผู้นำกิจกรรม


                                ประเด็นย่อยที่ 3.5 บทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน


                                ประเด็นย่อยที่ 3.6 การบังคับบัญชา


ประเด็นหลักที่ 4 ผลที่ได้จากกลเม็ดที่ฝึก


ประเด็นรองที่ 4 ผลที่ได้ปฏิบัติ


                                ประเด็นย่อยที่ 4.1 ครูปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง


                                ประเด็นย่อยที่ 4.2 นักเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง


                                ประเด็นย่อยที่ 4.3 ครูและนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกวิธี


                                ประเด็นย่อยที่ 4.4 นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรม


 


 


 


 


 


 


บทสรุป


ความสำเร็จ


                ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือได้ตามกระบวนการทางลูกเสือ  เริ่มตั้งแต่การเปิดประชุมกอง  การเตรียมเพลง  การสอนตามขั้นตอน  การเล่าเรื่องสั้น  การนัดหมาย  และการปิดประชุมกอง  ขั้นตอนดังกล่าวนั้น  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกอย่างต้อง  นักเรียนแสดงบทบาทของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับอย่างถูกต้อง  คนที่เป็นผู้นำแสดงภาวะการเป็นผู้นำได้ดี  ส่วนผู้ตามก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเป็นไปตามกระบวนการทุกประการ


 


บทเรียนสำเร็จรูป


 
ครั้งที่เนื้อหากิจกรรมเวลา  60 นาที1.- ระเบียบแถว


- ฝึกการถอดหมวก , การสวดมนต์


การวางอาวุธ- การเข้าแถวตอน , การเข้าแถวหน้ากระดาน 


- การเคารพท่ามือเปล่า , ท่าอาวุธ


- การเตรียมความพร้อมในการสวดมนต์ 2.- ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม


- การตรวจเครื่องแต่งกาย- นายหมู่เป็นผู้นำทบทวนการเข้าแถว  ,  การสั่งทำความเคารพ


- วิธีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา , วิธีการตรวจเครื่องแต่งกาย 3.กระบวนการเปิด ,ปิดประชุมกอง- การเรียกแถววงกลมลูกเสือสำรอง และครึ่งวงกลมลูกเสือสามัญ


- ภาระงานของหมู่บริการ


- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


- เน้นความมีระเบียบวินัย 4.ประเมินสภาพที่เป็นจริง- ผู้บังคับบัญชาเรียกแถว   ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  


 
ความคิดเห็นที่ 1

ออม (Guest)
29 พ.ค. 2553 14:32
  1. กำลังหาพอดีเลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น