KM_กลเม็ดการเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ เปิดประชุมกองคล้องใจ มีวินัยต่อตนเอง

เค้าโครงกรณีศึกษา

เรื่อง  กลเม็ด  การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ

เปิดประชุมกองคล้องใจ  มีวินัยต่อตนเอง

 

กรณีศึกษา  : ครูผู้สอนวิชาลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

 

เสนอโดย

 

 

 

 

 

 

 

นายณรงค์ศักดิ์   นับวันดี

L.T.

โรงเรียนเมืองสุรินทร์

อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กรณีศึกษา

1.เขียนเรื่องอะไร

- กลเม็ด  การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ

2.เพราะอะไรจึงเขียนเรื่องนี้

- ต้องการให้ครูดำเนินการเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือได้ถูกต้อง

3.ประโยคทอง ( ต้องการบอกอะไรกับผู้อ่าน )

- เปิดประชุมกองคล้องใจ  มีวินัยต่อตนเอง

- การเปิด , ปิดประชุมกองเป็นการสร้างวินัยของลูกเสือ

4.เขียนให้ใครอ่าน

- ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ

5.จะให้ผู้อ่านทำอะไรเมื่ออ่านจบแล้ว

                - ให้ครูปฏิบัติตามขั้นตอนของเนื้อหา

- ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ในในลำดับขั้นตอนที่กำหนดให้ไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการเขียนกรณีศึกษา

กลเม็ด การเปิด , ปิดประชุมกองลูกเสือ

1. เขียนเรื่อง  

ฝึกลูกเสืออย่างไรจึงจะประชุมกองได้อย่างถูกต้องทุกครั้งตามกระบวนการของลูกเสือ

2. เหตุผลของเรื่อง

                1.ครูจะมีความคัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการเปิด , ปิดประชุมกอง

                2.ครูขาดความมั่นใจที่จะดำเนินการเปิด , ปิดประชุมกอง

                3.นักเรียนขาดระเบียบวินัย

3.หลักการของเรื่อง

                1.ครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือ

                2.ครูต้องเข้าใจความสำคัญของพิธีเปิด , ปิดประชุมกอง

                3.ครูต้องนำขั้นตอนการเปิด,ปิดประชุมกองมาสอนในชั้นเรียนก่อน

                4.ครูต้องเน้นระเบียบแถวเป็นสำคัญ

                5.ครูต้องรู้จักฝึกนักเรียนให้มีความเคารพ  เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง

4.กลุ่มเป้าหมาย

                1.ครูผู้สอนวิชาลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

                2.ลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

5.จุดมุ่งหมาย

                1.เพื่อให้ครูดำเนินงานการเปิด,ปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง

                2.เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย  เคารพกฎต่าง ๆ พร้อมเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

                3.เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตามกระบวนการทางลูกเสือได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เค้าโครงการเขียนกรณีศึกษา

เรื่อง  กลเม็ดการเปิด , ปิดประชุมกอง

ข้อความหลัก 

                การเปิด,ปิดประชุมกองลูกเสือเป็นกระบวนการทางลูกเสือที่ต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนตรงตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดไว้   ดังนั้นการดำเนินการของครูผู้สอนจะต้องปฏบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  และยังมีปัญหาในด้านการจัดลำดับพิธีการที่ผิดไป  การดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบ  ขาดความเป็นระเบียบวินัย  ครูผู้สอนมีความคิดขัดแย้งกันในช่วงแรก ๆ ของพิธีการ  ครูมักจะใช้เวลาในการดำเนินการนานเกินเวลามาตรฐานที่กำหนด   ทั้งนี้เพราะครูไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาลูกเสือก่อน

 

บทนำ

สภาพปัญหาที่พบเห็น

                1.ครูขาดความรู้  ความเข้าใจในพิธีเปิด , ปิดประชุมกอง

2.ครูเปิด , ปิดลำดับขั้นตอนในพิธีการไม่ถูกต้อง

3.ครูไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอนวิชาลูกเสือให้กับลูกเสือในกองของตน

4.การที่ครูไม่ได้เตีรยมตัวในการเปิด , ปิดประชุมกองทำให้เสียเวลาในการเปิด ,ปิดประชุมกองนานเกินไป

5.ลูกเสือไม่เข้าใจระบบระเบียบ  ทำให้ขาดความเป็นระเบียบและขาดวินัย

จุดประสงค์ของกรณีศึกษา

                1.เพื่อให้ครูนำพิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

                2.เพื่อให้ครูได้รู้จักหลักการเปิด ,ปิดการประชุมกองที่ถูกต้อง

                3.เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีการเปิด ,ปิดประชุมกอง

4.เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นความสำคัญของพิธีเปิด ,ปิดประชุมกอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา

ประเด็นหลักที่ 1 พื้นฐานเดิมของครู

ประเด็นรองที่ 1 การฝึกตน

                                ประเด็นย่อยที่ 1.1 วิธีการสอนที่แตกต่างกัน

                                ประเด็นย่อยที่ 1.2 ใขั้นตอนการดำเนินการ

                                ประเด็นย่อยที่ 1.3 นักเรียนขาดระเบียบวินัย

                                ประเด็นย่อยที่ 1.4  ครูขาดความมั่นใจ

ประเด็นหลักที่ 2 การนำกลเม็ดการฝึกไปใช้

ประเด็นรองที่ 2 ความรู้ที่ได้

ประเด็นย่อยที่ 2.1 ครูได้รับรู้หลักการเดียวกัน

                                ประเด็นย่อยที่ 2.2 ครูและนักเรียนได้ฝึกตามขั้นตอนที่กำหนด

                                ประเด็นย่อยที่ 2.3 การเปิด , ปิดประชุมกองด้วยตนเองที่ถูกต้อง

ประเด็นหลักที่ 3 กลเม็ดที่นำมาใช้ฝึก

ประเด็นรองที่ 3 การปฏิบัติทำให้เกิดความรู้

ประเด็นรย่อยที่ 3.1 ฝึกการเรียกแถว

                                ประเด็นย่อยที่ 3.2 ฝึกการรายงานตัว

                                ประเด็นย่อยที่ 3.3 ฝึกการตรวจโดยนายหมู่

                                ประเด็นย่อยที่ 3.4 ฝึกภาวะการเป็นผู้นำกิจกรรม

                                ประเด็นย่อยที่ 3.5 บทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน

                                ประเด็นย่อยที่ 3.6 การบังคับบัญชา

ประเด็นหลักที่ 4 ผลที่ได้จากกลเม็ดที่ฝึก

ประเด็นรองที่ 4 ผลที่ได้ปฏิบัติ

                                ประเด็นย่อยที่ 4.1 ครูปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

                                ประเด็นย่อยที่ 4.2 นักเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

                                ประเด็นย่อยที่ 4.3 ครูและนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกวิธี

                                ประเด็นย่อยที่ 4.4 นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

บทสรุป

ความสำเร็จ

                ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือได้ตามกระบวนการทางลูกเสือ  เริ่มตั้งแต่การเปิดประชุมกอง  การเตรียมเพลง  การสอนตามขั้นตอน  การเล่าเรื่องสั้น  การนัดหมาย  และการปิดประชุมกอง  ขั้นตอนดังกล่าวนั้น  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกอย่างต้อง  นักเรียนแสดงบทบาทของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับอย่างถูกต้อง  คนที่เป็นผู้นำแสดงภาวะการเป็นผู้นำได้ดี  ส่วนผู้ตามก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นระเบียบเป็นไปตามกระบวนการทุกประการ

 

บทเรียนสำเร็จรูป

 

ครั้งที่

เนื้อหา

กิจกรรม

เวลา  60 นาที

1.

- ระเบียบแถว

- ฝึกการถอดหมวก , การสวดมนต์

การวางอาวุธ

- การเข้าแถวตอน , การเข้าแถวหน้ากระดาน 

- การเคารพท่ามือเปล่า , ท่าอาวุธ

- การเตรียมความพร้อมในการสวดมนต์

 

2.

- ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม

- การตรวจเครื่องแต่งกาย

- นายหมู่เป็นผู้นำทบทวนการเข้าแถว  ,  การสั่งทำความเคารพ

- วิธีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา , วิธีการตรวจเครื่องแต่งกาย

 

3.

กระบวนการเปิด ,ปิดประชุมกอง

- การเรียกแถววงกลมลูกเสือสำรอง และครึ่งวงกลมลูกเสือสามัญ

- ภาระงานของหมู่บริการ

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- เน้นความมีระเบียบวินัย

 

4.

ประเมินสภาพที่เป็นจริง

- ผู้บังคับบัญชาเรียกแถว   ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

 

 

21 มี.ค. 2552 22:00
1 ความเห็น
10006 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ออม (Guest)

กำลังหาพอดีเลย
29 พ.ค. 2553 14:32

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น