วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

โพสต์เมื่อ: 20:58 วันที่ 23 มี.ค. 2552         ชมแล้ว: 17,591 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

                            นางนิติกุล  เสียงล้ำ สพท.มุกดาหาร

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง สมบัติและ

การจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ุกดาหารเอี่ยนดงำิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.41 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.26 ถึง 0.79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.866 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลชุดฝึกทักษะและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้

                   สรุปผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                         1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 87.56/85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                         2. ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 16.27

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.38 มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 

                         3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

ชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                         4. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง สมบัติและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .692 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้sutida.im
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 2 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 17 เม.ย. 2552 (16:17)

งานวิจัยของอาจารย์.น่าสนใจมากค่ะ...สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ.....ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ.ช่วยกรุณาส่งมา.........ยัง....mailด้วยค่ะ


panida_bio@hotmail.com (IP:58.9.25.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 23 พ.ค. 2554 (11:55)
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญโทอยู่ค่ะ ต้องการข้อมูลเป็นแนวทางในการทำวิจัย รบกวนช่วยส่งข้อมูลกลับมาให้หน่อยนะค่ะ รบกวนด่วนเลยค่ะ
siriorn_2524@hotmail.com (IP:182.52.152.58)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม