การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย

ชื่อเรื่อง         การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า  อำเภอเพ็ญ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ผู้รายงาน นายสาคร  ศรีประเสริฐ
ปีที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
บทคัดย่อ
การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๘๐ / ๘๐ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / ๑ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนข่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต ๑  จำนวน ๒๗ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเป็นแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก และ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน   ๑๒   แผน   ผลการศึกษาพบว่า
 ๑.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เท่ากับ ๘๔.๒๘ / ๘๑.๘๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐ / ๘๐
 ๒.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสะกดคำและการแจกลูกคำภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

24 มี.ค. 2552 09:17
0 ความเห็น
7213 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น