เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน : นางเชาวณา สุขคมเขา
ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2551
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการศึกษา
1.ชุดฝึกกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดผึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน
วิธีดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องทัศนศิลป์
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 89.26 / 87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการทดลองใช้ ชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ปรากฎว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

30 มี.ค. 2552 09:23
1 ความเห็น
6246 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  ครูนก (Guest)

น่าจะดีนะค่ะ  เท่าที่อ่านดูแต่เว็บเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรขึ้นมาเต็มเลย

30 มี.ค. 2552 09:25

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น