วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน(นางสมปรารถนา ฐิตะธรรมโม)

โพสต์เมื่อ: 13:10 วันที่ 3 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 15,484 ตอบแล้ว: 3
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน

                        ชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา            นางสมปรารถนา  ฐิตะธรรมโม

วัตถุประสงค์การพัฒนา

         1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

         3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

 

            เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 4 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้ T- test ( Dependent Sample ) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์

            ผลการพัฒนาพบว่า

                            1. แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 90.00 / 82.80ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                            2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดย ใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                            3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2sompra
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 18 เม.ย. 2552 (10:00)

ดีค่ะ


นินนิน (IP:125.27.206.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 18 ส.ค. 2552 (18:48)

jame� รักนะ


ชาญชัย jvghjfgj@vdbvmbfh.com (IP:125.24.67.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 28 ส.ค. 2552 (16:47)
จริงตามที่ได้บอกไว้ คิดว่าดีนะ
74485
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม