เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน(นางสมปรารถนา ฐิตะธรรมโม)

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียน


                        ชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ผู้พัฒนา            นางสมปรารถนา  ฐิตะธรรมโม


วัตถุประสงค์การพัฒนา


         1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80


         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย


         3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2


โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา


            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551


 


            เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 4 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช้ T- test ( Dependent Sample ) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์


            ผลการพัฒนาพบว่า


                            1. แบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนชุดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 90.00 / 82.80ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้


                            2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดย ใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


                            3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

3 เม.ย. 2552 13:10
3 ความเห็น
15973 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 นินนิน (Guest)

ดีค่ะ

18 เม.ย. 2552 10:00


ความคิดเห็นที่ 2 ชาญชัย jvghjfgj@vdbvmbfh.com (Guest)

jame� รักนะ

18 ส.ค. 2552 18:48


ความคิดเห็นที่ 3 โดย 74485

จริงตามที่ได้บอกไว้ คิดว่าดีนะ
28 ส.ค. 2552 16:47

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น