วิชาการดอทคอม ptt logo

การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5

โพสต์เมื่อ: 15:38 วันที่ 3 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 22,080 ตอบแล้ว: 5
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

 

นางพรทิพย์ พิริยวรรธนะ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 ถึง 0.79 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.32 ถึง 0.79
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8991 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลชุดฝึกทักษะและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 77.68/79.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75
2. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 22.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.83 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 31.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 79.28
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .5308 ส่งผลต่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 53.08
sutida.im
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 5 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 5 เม.ย. 2552 (05:25)

ผ่านการประเมินหรือยัง แจ้งด้วยนะคะ
ขอให้โชคดี


ติงต๊อง มืออาชีพ (IP:61.19.66.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 9 เม.ย. 2552 (20:16)

ดีแล้วจ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณ


krupratuang
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 85 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 28 เม.ย. 2552 (15:34)

ป้าเราเองงง 


โมเมย์ (IP:124.120.3.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 22 ก.ค. 2552 (09:58)

ขอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดฝีกได้ไหมค่ะ ในบทที่ 2 ที่ทำไว้มันเก่าเกิน 10 ปี มันไม่ถูกใจกรรมการ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ชญา/chaya.p713@gmail.com (IP:125.26.29.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 31 ส.ค. 2553 (19:11)
ใช่แล้วค่ะ หาทฤษฏีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีแต่ปีเก่า ๆ ผ่านมาสัก 10 ปีได้
แอน (IP:124.157.191.73)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม