การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 


นางพรทิพย์ พิริยวรรธนะ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 ถึง 0.79 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.32 ถึง 0.79
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8991 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลชุดฝึกทักษะและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 77.68/79.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75
2. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 22.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.74 ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.83 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 31.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 79.28
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .5308 ส่งผลต่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 53.083 เม.ย. 2552 15:38
5 ความเห็น
23120 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ติงต๊อง มืออาชีพ (Guest)

ผ่านการประเมินหรือยัง แจ้งด้วยนะคะ
ขอให้โชคดี

5 เม.ย. 2552 05:25


ความคิดเห็นที่ 2 โดย krupratuang

ดีแล้วจ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณ

9 เม.ย. 2552 20:16


ความคิดเห็นที่ 3 โมเมย์ (Guest)

ป้าเราเองงง 

28 เม.ย. 2552 15:34


ความคิดเห็นที่ 4 ชญา/chaya.p713@gmail.com (Guest)

ขอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดฝีกได้ไหมค่ะ ในบทที่ 2 ที่ทำไว้มันเก่าเกิน 10 ปี มันไม่ถูกใจกรรมการ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

22 ก.ค. 2552 09:58


ความคิดเห็นที่ 5 แอน (Guest)

ใช่แล้วค่ะ หาทฤษฏีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มีแต่ปีเก่า ๆ ผ่านมาสัก 10 ปีได้
31 ส.ค. 2553 19:11

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น