วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานขอ่งนางดวงตา เรืองศรี

โพสต์เมื่อ: 15:10 วันที่ 6 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 4,080 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

บทคัดย่องานวิจัย        

 

 

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม   สำนักงานเขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร
 

ผู้วิจัย         นางดวงตา  เรืองศรี 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์  80/80

  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3) เพื่อศึกษา
 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย  ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  38  คน    เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย   ได้แก่  แบบทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี  3 ชนิด ได้แก่
1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการ
เขียนมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่   2 จำนวน   9  เล่ม   แบบฝึกแต่ละเล่ม ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ 7  แบบฝึกย่อยกับ1 กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 63    แบบฝึกย่อย กับ  9  กิจกรรม  โดยสอนแต่ละครั้งใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ครั้งละ 1 เล่ม เล่มละ  7   แบบฝึกย่อยและ  1 กิจกรรม

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแบบฝึกเสริม 
.ทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก

 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า 

             1)  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัว สะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง  9  เล่ม  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

            2)  การศึกษาเปรียบเทียบ
ผล  
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           3)  นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เฉลี่ยเท่ากับ  2.64  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก


 ปิ๋ว
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม