รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เรื่อง       รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ


ผู้รายงาน               นายสุรเจตน์    ศิวะโสภณพงศ์


หน่วยงาน             โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร


ปีการศึกษา            2550


 


                                บทคัดย่อ


                รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ปีการศึกษา 2550  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการประเมินผลผลิตของโครงการและประเมินผลกระทบของโครงการ


                ประชากรที่ใช้ในการประเมินเป็นผู้บริหาร  และครู  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารและครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  จำนวน  20  คน  ปีการศึกษา  2550


                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  แบ่งออกเป็น  2  ฉบับ  ได้แก่  แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  สอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องและสัมพันธ์เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  แบบประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ  แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ  แบบประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ  และแบบประเมินผลผลิตของโครงการ


                การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล  ก่อนดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ


                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  Excel  และ  SPSS  For  Windows


ผลการประเมินโครงการ  สรุปได้ดังนี้


                1.  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และรายการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ


                2.  ด้านปัจจัย  ในการดำเนินงานตามโครงการพบว่า  มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  บุคลากรที่ร่วมดำเนินงานในโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด


                3.  ด้านการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  การปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่  ที่การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการประเมินผลการดำเนินโครงการ


                4.  ด้านผลผลิตของโครงการสรุปได้  ดังนี้


                4.1  การดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ


                                4.1.1  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้  คือ  มีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด  และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน  รองลงมาคือข้อบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง  อบอุ่น  และครูให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง


                                4.1.2  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้คือ  ความมีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยที่สามารถควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย


                                4.1.3  ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนก่อนดำเนินโครงการด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้  คือ  ความร่าเริงแจ่มใส


                5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โดยรวมมีคะแนนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าภาคเรียนที่  1  อยู่ในระดับพอใช้  พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เกิดจากการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น


                6.  การประเมินนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ให้คณะครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  ทำการประเมินสามารถสรุปผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสังเกตการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยการศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาของผู้เรียน  นำมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ตรงตามสภาพจริง  มีการสร้างสื่อนวัตกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ  ขึ้นเพื่อใช้การแก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นระบบ  ทำให้ผลการศึกษาจากการทำวิจัยในชั้นเรียนสามารถแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนได้รับพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น


                7.  จากผลการประเมินการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงว่า  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้  ความทันสมัยต่อเหตุการณ์  โดยยึดความถูกต้องของเนื้อหาสาระเป็นหลักมาคิดค้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมด้วยการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนได้ด้วยตนเอง  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง


                ครูผู้สอนมีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนนอกสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เชื่อมโยงความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาพัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลา  โดยผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ  มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายทำให้ได้พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามสภาพจริงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

11 เม.ย. 2552 15:27
0 ความเห็น
7143 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น