วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

โพสต์เมื่อ: 15:27 วันที่ 11 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 6,330 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

เรื่อง       รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

ผู้รายงาน               นายสุรเจตน์    ศิวะโสภณพงศ์

หน่วยงาน             โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา            2550

 

                                บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ปีการศึกษา 2550  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการประเมินผลผลิตของโครงการและประเมินผลกระทบของโครงการ

                ประชากรที่ใช้ในการประเมินเป็นผู้บริหาร  และครู  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารและครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  จำนวน  20  คน  ปีการศึกษา  2550

                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  แบ่งออกเป็น  2  ฉบับ  ได้แก่  แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  สอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องและสัมพันธ์เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  แบบประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ  แบบประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ  แบบประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ  และแบบประเมินผลผลิตของโครงการ

                การเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล  ก่อนดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ

                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  Excel  และ  SPSS  For  Windows

ผลการประเมินโครงการ  สรุปได้ดังนี้

                1.  ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และรายการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

                2.  ด้านปัจจัย  ในการดำเนินงานตามโครงการพบว่า  มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  บุคลากรที่ร่วมดำเนินงานในโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด

                3.  ด้านการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  การปฏิบัติงานตามโครงการในหน้าที่  ที่การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการประเมินผลการดำเนินโครงการ

                4.  ด้านผลผลิตของโครงการสรุปได้  ดังนี้

                4.1  การดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

                                4.1.1  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้  คือ  มีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด  และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน  รองลงมาคือข้อบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง  อบอุ่น  และครูให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง

                                4.1.2  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้คือ  ความมีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยที่สามารถควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย

                                4.1.3  ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนก่อนดำเนินโครงการด้านผลผลิตเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินในระดับมากที่สุดของด้านนี้  คือ  ความร่าเริงแจ่มใส

                5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โดยรวมมีคะแนนทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าภาคเรียนที่  1  อยู่ในระดับพอใช้  พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เกิดจากการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

                6.  การประเมินนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ให้คณะครูโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  ทำการประเมินสามารถสรุปผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสังเกตการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยการศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาของผู้เรียน  นำมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ตรงตามสภาพจริง  มีการสร้างสื่อนวัตกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ  ขึ้นเพื่อใช้การแก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน  มีขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นระบบ  ทำให้ผลการศึกษาจากการทำวิจัยในชั้นเรียนสามารถแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนได้รับพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น

                7.  จากผลการประเมินการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงว่า  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้  ความทันสมัยต่อเหตุการณ์  โดยยึดความถูกต้องของเนื้อหาสาระเป็นหลักมาคิดค้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเกมด้วยการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนได้ด้วยตนเอง  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

                ครูผู้สอนมีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งภายในห้องเรียนนอกห้องเรียนนอกสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เชื่อมโยงความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาพัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลา  โดยผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ  มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายทำให้ได้พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามสภาพจริงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นrukrian
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม