วิชาการดอทคอม ptt logo

ผลการใช้สื่อประสม ชุด ภาษาถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางรติกานต์ วัชโรภาส

โพสต์เมื่อ: 18:38 วันที่ 11 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 7,708 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

บทคัดย่อ
ตัวอย่างสื่อ

เรื่องที่วิจัย     
:     ผลการใช้สื่อประสม ชุด ภาษาถิ่น สำหรับนักเรียนชั้น
                    
     ประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาม
                        
 เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย           
:        นางรติกานต์  วัชโรภาส

ปีที่วิจัย        :        2551 

บทคัดย่อ          

         การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  2  ประการ คือ  เพื่อพัฒนาสื่อประสม ชุด ภาษาถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อนำสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนปกติ  เจตคติต่อภาษาถิ่นของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนด้วยสื่อประสม  และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม         

         กลุ่มตัวอย่างในการทดลองสอนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  80  คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 40 คน ได้รับการสอนตามปกติ และกลุ่มควบคุม 40 คน ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม  9  เรื่อง  คือ  1) ภาษาถิ่นของไทย  2) รูปร่างหน้าตา  3) วงศาคณาญาติ  4) กิริยาอาการ  5) เวล่ำเวลา  6) เครื่องใช้ไม้สอย   7) พืชพันธุ์ธัญญาหาร  8) ผลหมากรากไม้  และ  9) สิงสาราสัตว์         

ผลการวิจัยพบว่า 


1. 
สื่อประสม ชุด ภาษาถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.59/81.07  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาษาถิ่น ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  เจตคติต่อภาษาถิ่นของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมอยู่ในระดับมากปิ๋ว
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม