แบบฝึกทักษะ คณิตคิดสร้างสรรค์


ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้เสนอ                   นางราตรี  แสงกล้า


                                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว   สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ปีที่ศึกษา                .. 2551


 


บทคัดย่อ


 


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิต


คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้


ผู้ศึกษาได้ทำการทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2


ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประจำบท จำนวน 2 เรื่อง โดยรวมรวมจากหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 40 ข้อ และ แบบฝึกทักษะคณิต


คิดสร้างสรรค์ จำนวน 2 ชุด  ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการบวก


การลบ จำนวน 1 เล่ม การคูณ การหาร จำนวน 1 เล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก โดยหาค่าเฉลี่ย ()     )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย


 


ผลการศึกษาพบว่า


                1. ได้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา


ปีที่ 6  จำนวน 2 แบบฝึก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ดีกับนักเรียน


                2. แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา


ปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80


3. ผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


   

16 เม.ย. 2552 18:30
0 ความเห็น
8212 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น