วิชาการดอทคอม ptt logo

แบบฝึกทักษะ คณิตคิดสร้างสรรค์

โพสต์เมื่อ: 18:30 วันที่ 16 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 6,992 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> บทเรียนเสริม

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เสนอ                   นางราตรี  แสงกล้า

                                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว   สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา                .. 2551

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิต

คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ผู้ศึกษาได้ทำการทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประจำบท จำนวน 2 เรื่อง โดยรวมรวมจากหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 40 ข้อ และ แบบฝึกทักษะคณิต

คิดสร้างสรรค์ จำนวน 2 ชุด  ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการบวก

การลบ จำนวน 1 เล่ม การคูณ การหาร จำนวน 1 เล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก โดยหาค่าเฉลี่ย ()     )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย

 

ผลการศึกษาพบว่า

                1. ได้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  จำนวน 2 แบบฝึก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ดีกับนักเรียน

                2. แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3. ผลสัมฤทธิ์หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

 aj_ratree
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม