การประเมินโครงการ กิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม สำนักงานเขตจอมทอง  การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส


ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง


 


 


 


 


 


 


นายบัณฑิต  แสงกล้า


รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม


 


 


 


 


 


 


โรงเรียนวัดยายร่ม


สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร


ชื่อโครงการ    :     การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง


ชื่อผู้ประเมิน  :     นายบัณฑิต  แสงกล้า


ปีที่ประเมิน     :     2551


 


บทคัดย่อ


 


                    การประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)


มี  4  ด้านคือ ด้านบริบท (Context)  ด้านปัจจัย (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Product)  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  จำนวน  66  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า  โดยแจกแบบสอบถามไป  66  ฉบับ  ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นฉบับที่สมบูรณ์  66  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                   


                    ผลการประเมินพบว่า


                    การประเมินโครงการกิจกรรม  5 ส ของโรงเรียนวัดยายร่ม  สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก


 


 

16 เม.ย. 2552 18:48
8 ความเห็น
22739 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 ยาย (Guest)

ก็รู้สึกว่าโรงเรียนสะอาดขึ้นจริงๆ สังเกตได้จากคนที่มาโรงเรียนจะชื่นชมว่าสะอาดกว่าโรงเรียนอื่นๆนะ  บรรยากาศก็ดูรื่นรมย์ สวยงามดี

25 เม.ย. 2552 21:07


ความคิดเห็นที่ 2 น้ำ (Guest)

ยินดีด้วย

16 มิ.ย. 2552 19:52


ความคิดเห็นที่ 4 ยาย (Guest)

เอาใจช่วย..ทุกๆโรงเรียนนะคะ� ช่วยๆกันค่ะโรงเรียนของเราจะได้สวย� สะอาด น่าอยู่ทุกๆโรงเรียนไงล่ะคะ

24 ส.ค. 2552 18:29


ความคิดเห็นที่ 5 สาม (Guest)

ผมนักเรียนเก่าครับอย่ากกรับโรงเรียนวัด
ยายร่มจังอิอิ
1 ก.ค. 2553 17:46


ความคิดเห็นที่ 6 อยากรู้ (Guest)

ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...


เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
16 ม.ค. 2554 18:21


ความคิดเห็นที่ 7 333 (Guest)

ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...

ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...

เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
16 ม.ค. 2554 18:22


ความคิดเห็นที่ 8 one (Guest)

ทำไมโรงเรียนไม่โปรโมทเรือนเพาะเห็ดบ้างค่ะ...ต้องการความรู้จากคนสวนที่เพาะเห็ดค่ะ...

ว่ามีวิธีเพาะเห็ดยังไง...เพื่อเป็นความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกบ้างไม่มีหรอค่ะ..

แต่เท่าที่รู้ว่าคนสวนชื่อ พัน เลี้ยงปลาดุกได้ตัวใหญ่....เพาะเห็ดได้ทีเยอะๆ..ช่วยบอกด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
16 ม.ค. 2554 18:24

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น