อยากทราบข้อมูลการสอบนายสิบทหารบก

ผมกำลังจะขึ้นเรียน ม.6

ผมต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก ไม่ว่าจะเป็น

วันสมัคร

หลักฐานที่นำไปสมัคร

วันสอบ

ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล 

24 เม.ย. 2552 10:52
73 ความเห็น
216848 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 7 sutipong_28@hotmail.com (Guest)

คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๓ ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก
------------------------------------
๑. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก
๒. หลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.-
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่
เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง
เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน
เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์
เหล่าทหารการข่าว
๓. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
๓.๑ บุคคลพลเรือน เพศชาย
๓.๒ ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)
๓.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก
๓.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
๔.๑ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
๔.๒ เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.๘) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร
๔.๓ ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ )
๔.๔ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๔.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๖ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๔.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๔.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๔.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
๔.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๔.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
๔.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
๕. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
๕.๑ ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
๕. ๒ ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก
หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๕ รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๔ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ ๔.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
๕.๖ เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
๕.๗ สำเนา สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๘ ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๖. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ในวันรับสมัคร ได้แก่
๖.๑ หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
๖.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
๖.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
๖.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๖.๕ หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. ) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
๖.๖ ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.๕ จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ๑ ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
๖.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๗ กำหนดการ
๗.๑ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท
ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
- ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต ในนาม พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก
ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท พร้อมระบุ ชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ให้ชัดเจน
พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ระหว่าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ( เว้นวันหยุดราชการ)
19 ธ.ค. 2552 14:23


ความคิดเห็นที่ 8 tonglerhar@hotmail.com (Guest)

อยากทราบสอบนายสิบทหารบกตอนไหนใครรู้ตอบมานะอยากไปสอบคับวันไหนก็บอกด้วยนะ 0828956413 ใครรู้ตอบมาหน่อยนะ
ขอบคุนคับ
24 ธ.ค. 2552 13:45


ความคิดเห็นที่ 10 janenaja_5008@windowslive.com (Guest)

คือว่าเห็นมีคนเขาจะไปสอบนายสิบทหารบกเขาสอบวันไหนที่ไหนค่ะ
2 มี.ค. 2553 00:03


ความคิดเห็นที่ 11 บูม (Guest)

นายสิบ ไม่ดูเกรดครับ ขอแค่มีใบจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ก็สามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ แต่คนสอบเยอะ+มันไม่ใช่ง่ายๆ สอบเข้าได้ถือว่าเก่งครับเพราะไม่รู้ว่ามีเส้นเยอะแค่ไหน
25 มี.ค. 2553 22:08


ความคิดเห็นที่ 12 payu@thaimail.com (Guest)

สอบนายสิบทหารบกวันใหนแน่นค่ะใครทราบบอกที่
31 มี.ค. 2553 17:04


ความคิดเห็นที่ 13 puynarak55@hotmail.com (Guest)

สอบยังไงให้ติดนายสิบค่ะ
12 เม.ย. 2553 17:54


ความคิดเห็นที่ 14 พีรพล วิชัยวัฒนา (Guest)

ผม อยากเป็น นายทหารมานานแล้ว แต่ผมเรียน ไม่ค่อยเก่ง ผมจะเป็นได้ใหมครับ
22 เม.ย. 2553 14:38


ความคิดเห็นที่ 15 ว่าจะลองดูเหมื่อนกันอ่ะ (Guest)

เห็นเค้าว่านะ !! จะเป็นได้ต้องเส้นอย่างเดียวอ่ะ เรียนเก่งแค่ไหนก็ช่าง มีเงินมีเส้น จบ !! เห็นเค้าว่านะครับ
8 พ.ค. 2553 21:48


ความคิดเห็นที่ 16 pup_menone@hotmail.com (Guest)

เซ็งอะ ไม่จบ ร.ด.ปี 3 สุดท้ายแท้ๆ ครูฝึกใจร้าย ผมต้องไป start เริ่มต้นปี 3 ใหม่ เลยอดสอบนายสิบไป
17 พ.ค. 2553 17:43


ความคิดเห็นที่ 18 sornram20688@hotmail.com (Guest)

อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน อยากถึงฝันตัองอดทน ปีหน้าใครสอบนายสิบทหารบกเราก็คงจะได้เจอกัน ขอให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นคนดีของพ่อแม่ขอจงให้ตั้งใจ อะไรที่ได้มาง่ายๆๆมักจะไม่ภูมิใจแตอะไรที่ไดมายากๆๆก็มักจะภูมิใจ ใครทึ่อยากเป็นทหารต้องตั้งใจให้มากๆๆนะครับ
30 มิ.ย. 2553 17:46


ความคิดเห็นที่ 19 sutthiruk_1992@hotmail.com (Guest)

อยากจะทราบข้อมูการสอบเข้าน่ะคับ

ว่าต้องทำอะรัยบ้าง
9 ก.ค. 2553 10:38


ความคิดเห็นที่ 20 หมง (Guest)

คือ ผมเรียนปริญญา ตรี นิเทศศาสตร์ จะใช้ ปริญญา สอบนายร้อยทหารบก(สื่อสาร) จะได้ไหม ใครรู้ โทรบอกผม ที 087-408-0521
เป็นพระคุณอย่างยิ่ง
23 ก.ค. 2553 09:52


ความคิดเห็นที่ 21 อาส/artit@tita.com (Guest)

บางคนอาดว่าเราบ้าที่อยากเป็นทหารถ้าคูณดู(กว่าจะเป็น -วีรบุรุษ- (เมื่อตายจาก) ๑-๒)คูณอาดจะยากเป็นทหารเหมืนผมก็ได้
การเป็นทหารเป็นประสบการชีวิตที่หาได้ยาก...ไครดูแล้วบอกด้วย
28 ก.ค. 2553 14:36


ความคิดเห็นที่ 22 Air Borne RoYal thai army / (Guest)

คิดจะสอบจิงๆหรอคับ

ร่างกายต้องฟิตตลอดนะคับ

เทสร่างกาย โหด นะคับ

แต่ท้าคิดจะเอาดีทางนี้ผม ก็แน่ะ นำ ให้ รีบขว้า ไว้เลย

เด๋วรายระเอียดจะมาบอกอีกทีนะคับ
6 ส.ค. 2553 13:39


ความคิดเห็นที่ 23 qw963qw@hotmail.co.th (Guest)

อยากทราบถึงสถานที่สอบนายสิบว่ามีให้ไปสอบที่ไหนบ้าง
ผมเรียนอยู่ม.4อายุ15ปี
7 ส.ค. 2553 11:12


ความคิดเห็นที่ 24 ว่าที่สิบเอก เอกชาติ คงไธสง (Guest)

ไปสอบนายสิบมาแล้วเมื่อปี 52 แต่ไม่ติดและตอนนี้แต่งงานแล้วจะมีสิทธิสอบอีกใหมครับ ถ้าไม่ได้ก็เสียดายจังเลยครับ
12 ส.ค. 2553 20:34


ความคิดเห็นที่ 25 maxteera@hotmail.com (Guest)

ตอนนี้ผมอายุ 20 ปี แล้วปีหน้าก็เกณฑ์ทหารแล้วยากจะทราบว่าสามารถสอบนายสิบได้หรือเปล่า
15 ส.ค. 2553 17:59


ความคิดเห็นที่ 26 nutkakatwo_ploy@hotmail.com (Guest)

ผมอยากทราบ ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.50จะสอบได้มั้ยคับ ของผมแค่2.00เองคับ
แล้วถ้ามีรอยสักล่ะคับมีแค่นิดเดียวเองคับได้ป่ะ
16 ส.ค. 2553 12:00


ความคิดเห็นที่ 28 non_nan_za@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าถ้าเป็นผู้หญิง
จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ
แล้วถ้าได้เราต้องทำไงบ้างค่ะ
และถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับสิทธิอะไรบ้างค่ะ
ฃอบคุณค่ะ
20 ส.ค. 2553 18:22


ความคิดเห็นที่ 29 big_nut_za@hotmait.co.th (Guest)

นายสิบจะเปิดรับสมัคร ปี 2554 เมื่อไรครับ
เกรดเฉลี่ย 2.66 สารถมาสมัครได้ไหมครับ
ช่วยตอบกลับทีนะครับ ขอบคุณครับ
24 ส.ค. 2553 19:36

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น