อยากทราบข้อมูลการสอบนายสิบทหารบก

ผมกำลังจะขึ้นเรียน ม.6

ผมต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก ไม่ว่าจะเป็น

วันสมัคร

หลักฐานที่นำไปสมัคร

วันสอบ

ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ความคิดเห็นที่ 7


19 ธ.ค. 2552 14:23
 1. คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๓ ( ฉบับย่อ ) กรมยุทธศึกษาทหารบก ------------------------------------ ๑. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก ๒. หลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.- เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหารการข่าว ๓. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร ๓.๑ บุคคลพลเรือน เพศชาย ๓.๒ ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด) ๓.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก ๓.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก ๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- ๔.๑ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา ๔.๒ เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.๘) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร ๔.๓ ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ ) ๔.๔ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ ๔.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ๔.๖ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ๔.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ ๔.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ ๔.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน ๔.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ๔.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ๔.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๔.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ๕. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.- ๕.๑ ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร) ๕. ๒ ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๕ รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง ๕.๔ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ ๔.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง ๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย ๕.๖ เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย ๕.๗ สำเนา สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง ๕.๘ ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ๖. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ในวันรับสมัคร ได้แก่ ๖.๑ หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น ๖.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ๖.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน ๖.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ๖.๕ หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. ) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก ๖.๖ ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.๕ จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ๑ ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด ๖.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ๗ กำหนดการ ๗.๑ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ - ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต ในนาม พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท พร้อมระบุ ชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ให้ชัดเจน พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก - ระหว่าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ( เว้นวันหยุดราชการ)

ความคิดเห็นที่ 8

24 ธ.ค. 2552 13:45
 1. อยากทราบสอบนายสิบทหารบกตอนไหนใครรู้ตอบมานะอยากไปสอบคับวันไหนก็บอกด้วยนะ 0828956413 ใครรู้ตอบมาหน่อยนะ ขอบคุนคับ

ความคิดเห็นที่ 10

2 มี.ค. 2553 00:03
 1. คือว่าเห็นมีคนเขาจะไปสอบนายสิบทหารบกเขาสอบวันไหนที่ไหนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11

25 มี.ค. 2553 22:08
 1. นายสิบ ไม่ดูเกรดครับ ขอแค่มีใบจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ก็สามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ แต่คนสอบเยอะ+มันไม่ใช่ง่ายๆ สอบเข้าได้ถือว่าเก่งครับเพราะไม่รู้ว่ามีเส้นเยอะแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 12

31 มี.ค. 2553 17:04
 1. สอบนายสิบทหารบกวันใหนแน่นค่ะใครทราบบอกที่

ความคิดเห็นที่ 13

12 เม.ย. 2553 17:54
 1. สอบยังไงให้ติดนายสิบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14

22 เม.ย. 2553 14:38
 1. ผม อยากเป็น นายทหารมานานแล้ว แต่ผมเรียน ไม่ค่อยเก่ง ผมจะเป็นได้ใหมครับ

ความคิดเห็นที่ 15

8 พ.ค. 2553 21:48
 1. เห็นเค้าว่านะ !! จะเป็นได้ต้องเส้นอย่างเดียวอ่ะ เรียนเก่งแค่ไหนก็ช่าง มีเงินมีเส้น จบ !! เห็นเค้าว่านะครับ

ความคิดเห็นที่ 16

17 พ.ค. 2553 17:43
 1. เซ็งอะ ไม่จบ ร.ด.ปี 3 สุดท้ายแท้ๆ ครูฝึกใจร้าย ผมต้องไป start เริ่มต้นปี 3 ใหม่ เลยอดสอบนายสิบไป

ความคิดเห็นที่ 18

30 มิ.ย. 2553 17:46
 1. อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน อยากถึงฝันตัองอดทน ปีหน้าใครสอบนายสิบทหารบกเราก็คงจะได้เจอกัน ขอให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นคนดีของพ่อแม่ขอจงให้ตั้งใจ อะไรที่ได้มาง่ายๆๆมักจะไม่ภูมิใจแตอะไรที่ไดมายากๆๆก็มักจะภูมิใจ ใครทึ่อยากเป็นทหารต้องตั้งใจให้มากๆๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 19

9 ก.ค. 2553 10:38
 1. อยากจะทราบข้อมูการสอบเข้าน่ะคับ ว่าต้องทำอะรัยบ้าง

ความคิดเห็นที่ 20

23 ก.ค. 2553 09:52
 1. คือ ผมเรียนปริญญา ตรี นิเทศศาสตร์ จะใช้ ปริญญา สอบนายร้อยทหารบก(สื่อสาร) จะได้ไหม ใครรู้ โทรบอกผม ที 087-408-0521 เป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 21

28 ก.ค. 2553 14:36
 1. บางคนอาดว่าเราบ้าที่อยากเป็นทหารถ้าคูณดู(กว่าจะเป็น -วีรบุรุษ- (เมื่อตายจาก) ๑-๒)คูณอาดจะยากเป็นทหารเหมืนผมก็ได้ การเป็นทหารเป็นประสบการชีวิตที่หาได้ยาก...ไครดูแล้วบอกด้วย

ความคิดเห็นที่ 22

6 ส.ค. 2553 13:39
 1. คิดจะสอบจิงๆหรอคับ ร่างกายต้องฟิตตลอดนะคับ เทสร่างกาย โหด นะคับ แต่ท้าคิดจะเอาดีทางนี้ผม ก็แน่ะ นำ ให้ รีบขว้า ไว้เลย เด๋วรายระเอียดจะมาบอกอีกทีนะคับ

ความคิดเห็นที่ 23

7 ส.ค. 2553 11:12
 1. อยากทราบถึงสถานที่สอบนายสิบว่ามีให้ไปสอบที่ไหนบ้าง ผมเรียนอยู่ม.4อายุ15ปี

ความคิดเห็นที่ 24

12 ส.ค. 2553 20:34
 1. ไปสอบนายสิบมาแล้วเมื่อปี 52 แต่ไม่ติดและตอนนี้แต่งงานแล้วจะมีสิทธิสอบอีกใหมครับ ถ้าไม่ได้ก็เสียดายจังเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 25

15 ส.ค. 2553 17:59
 1. ตอนนี้ผมอายุ 20 ปี แล้วปีหน้าก็เกณฑ์ทหารแล้วยากจะทราบว่าสามารถสอบนายสิบได้หรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 26

16 ส.ค. 2553 12:00
 1. ผมอยากทราบ ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.50จะสอบได้มั้ยคับ ของผมแค่2.00เองคับ แล้วถ้ามีรอยสักล่ะคับมีแค่นิดเดียวเองคับได้ป่ะ

ความคิดเห็นที่ 28

20 ส.ค. 2553 18:22
 1. อยากทราบว่าถ้าเป็นผู้หญิง จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ แล้วถ้าได้เราต้องทำไงบ้างค่ะ และถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับสิทธิอะไรบ้างค่ะ ฃอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

24 ส.ค. 2553 19:36
 1. นายสิบจะเปิดรับสมัคร ปี 2554 เมื่อไรครับ เกรดเฉลี่ย 2.66 สารถมาสมัครได้ไหมครับ ช่วยตอบกลับทีนะครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 30

4 ก.ย. 2553 05:56
 1. อืม...เอาใจช่วยทุกๆๆท่านครับที่อยากจะเป็นนายสิบทหาร สู้..สู้ๆๆครับสอบไม่ติดก็อย่าเพิ่งท้อครับครั้งหน้ามีก็ไปสอบใหม่ครับเดี๋ยวก็ติดเองแหละครับแต่ส่วนมากข้อสอบนี่จะออกแนวม.4ครึ่งน่ะครับกับความรุรอบตัวนิดหน่อยครับแต่ก้ยากครับต้องขยันอ่านหนังสือมากๆๆๆน่ะครับเอาใจช่วยครับทุกๆๆครับ

ความคิดเห็นที่ 31

8 ก.ย. 2553 13:05
 1. กำหนดการรับสมัคจะออกมาช่วงเดือน พ.ย 53

ความคิดเห็นที่ 32

8 ก.ย. 2553 22:35
 1. อยากสอบนายสิบคับแต่ผมมีรอยสักถ้าผมลบรอยสักแล้วจะสอบได้รึเปล่า ตอนนี้ผมก็เป็นพลทหารอยู่คับเป็นได้หนึ่งปีแล้ว

ความคิดเห็นที่ 33

22 ก.ย. 2553 21:10
 1. เหล่าเสนารักษ์ไปไหนอ่ะครับ ไม่เห็นมีชื่อเลย

ความคิดเห็นที่ 34

30 ก.ย. 2553 12:23
 1. แฟนหนูอยากเป็นทหารกองหนุนจะต้องทำอย่างไรตอนนี้แฟนหนูไกลจะปลดทหารแล้วประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2553นี้

ความคิดเห็นที่ 35

4 ต.ค. 2553 19:45
 1. น้องๆคนไหนสนใจสอบนายสิบมาคุยกันครับผมมีแนวข้อสอบนะครับผมเป็นนายสิบสัสดีแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเรียนนายสิบนะครับมาจากบุคคลภายนอกแต่ว่ามีแนวใครสนใจมาคุยกันที่เมล์นะครับ amchair@windowslive.com ผมสิบโทวิท

ความคิดเห็นที่ 36

15 ต.ค. 2553 16:43
 1. ตอนนี้ ผม อา ยุ 20 ย่างเข้า 21 แล้ว ครับ ผมจบ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 แล้ว ครับ แล้วผมอยาก ทราบว่าผมจะมีสิทธ์เข้าเป็นทหารกองประจำการได้หรอไม่ครับ หรือ สอบต่อนายสิบได้หรือไม่ ช่วยแนะนำ ที ครับผม ติด ต่อ มาได้ ที่ 0868525179 ครับผม หรือ Email thephantomlight@windowslive.com

ความคิดเห็นที่ 38

26 ต.ค. 2553 13:05
 1. นายสิบเปิดรับสมัคร ปี54 เมื่อไร ช่วยตอบกลับทีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 39

27 ต.ค. 2553 00:03
 1. พี่ชายอยากสมัครเรียนนายสิบอยากจะรู้รายระเอียดการรับสมัครสอบคะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40

29 ต.ค. 2553 18:57
 1. เขารับสมัครกันเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรช่วยส่งมาบอกให้ด้วยนะคะแล้วต้องใช้อะไรบ้าง และฝากถึง คุณamchair@windowslive.com ขอข้อสอบให้หนูด้วยนะคะ อย่างไงก็ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นที่ 41

31 ต.ค. 2553 11:22
 1. ผมไม่ได้เรียน.รด.มาครับ ผมจะมีสิทธิ์ปะคับผมเรียน ช่างครับ และต้องทำอย่างไรครับถึงสอบนายสิบได้.แล้วสอบเมื่อไรหรือครับ ที่ไหผมเองก็ยังไม่รู้เลย ช่วยตอบกลับมาด้วยนะครับผมอยากเรียนจริงๆนะครับ คอบคุณครับ......

ความคิดเห็นที่ 42

19 ธ.ค. 2553 18:34
 1. การเป็นทหารได้อะไรอย่าที่คิดถ้าอยากเป็นกันก็พยายามเค้าน่ะครับอ่านหนังสือให้มากเพราะว่าข้อสอบจะยากหน่อยแต่ก็สู้สู้น่ะคับผมจะขอเแนะนำให้ไปหาหนังสือหลักสูตรเก่ามาอ่านน่ะครับเพราะเขาจะออกข้อสอบตามหลักเก่าก็ขอให้สอบได้น่ะคับ ให้สอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนน่ะคับส่วนมากจะตกที่ข้อเขียนกันทั้งนั้นก็พยายามเข้าน่ะครับ ผ่านข้อเขียนแล้วอย่างอืนก็ไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 43

23 ธ.ค. 2553 09:02
 1. ตอนนี้ผมกำลังจะเรียนจบ ปวช. ผมสามารถจะมีสิทธิเข้าสอบเหมือนม.ปลายได้มั้ยครับ แล้วเมื่อสอบเข้าทหารชั้นประทวนได้สามารถมีสิทธิ์สอบเพื่อขึ้นเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรได้มั้ยครับ ต้องทำยังไงครับ บอกผมทีขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 44

20 ม.ค. 2554 14:05
 1. ผมอยากเป็นนายสิบแต่ไม่รัว่าจะสอบไดหรือป่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

25 ม.ค. 2554 13:06
 1. ปีนี้ผมต้องสอบเข้านายสิบไห้ได้แน่นอนเพราะผมเป็นคนไทย คนไทยต้องทำได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 46

27 ม.ค. 2554 19:15
 1. ปีนี้ผมต้องสอบนายสิบให้ได้ ผมจะเป็นรั่วของชาติให้ได้คร๊าฟฟฟฟฟฟฟ คนไทยหรือเปล่า 270154

ความคิดเห็นที่ 47

29 ม.ค. 2554 22:00
 1. ใครอยากรู้เกี่ยวกับการสอบนายสิบโทรมาได้น่ะคับ 0852433211

ความคิดเห็นที่ 48

4 ก.พ. 2554 09:01
 1. เทมเท

ความคิดเห็นที่ 49

4 ก.พ. 2554 09:03
 1. ถ้าเรียน รด.ปี3จะได้คะแนน30เปอร์เซนต์คับ

ความคิดเห็นที่ 50

23 ก.พ. 2554 11:20
 1. แล้วกำลังศึกษายุ เขายังจะรับป่าวคับ ผลการเรียนยังม่ะออกคับ แล้ว ก.ศ.น.ละคับ เข้าด้ายใหมคับ ถ้าคัยรุ นี่คับ 0856138867

ความคิดเห็นที่ 51

12 มี.ค. 2554 20:28
 1. สอบติดแล้วครับ รอบแรก ดีใจมากเลย เหลือรอบสอง สู้ๆครับ

ความคิดเห็นที่ 52

19 มี.ค. 2554 17:41
 1. อยากทราบว่าผมปลดแล้วสองปีอายุพึ่ง 23 ปีสามารถสอบนายสิบได้อีกไหมคับ

ความคิดเห็นที่ 53

11 พ.ค. 2554 16:28
 1. ถ้าไม่ได้เรียน รด. จะมีศิษย์สอบ นายสิบ ตอนจบ ม.6 มั้ยครับ คัยรู้ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอร้อง>

ความคิดเห็นที่ 54

11 พ.ค. 2554 16:35
 1. ถ้าไม่ได้เรียน รด. จะมีศิษย์สอบ นายสิบ ตอนจบ ม.6 มั้ยครับ คัยรู้ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอร้อง>

ความคิดเห็นที่ 55

8 มิ.ย. 2554 11:58
 1. ผมอย่ากรู้ว่าถ้าสอบนายสิบได้จะฝึกนักไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 56

2 ต.ค. 2554 11:33
 1. ผมอยากสมัครเข้านายสิบจังคับ ผมอยากรู้ว่ามันอยากไหมคับ แล้วต้องไช้ค่าไช้จ่ายเท่าไหรในการสอบคับ ไรรู้ช่วยบอกทีนะคับ 0829913683 ขอบคุนคับบบบบบบบบ

ความคิดเห็นที่ 57

8 ต.ค. 2554 23:17
 1. สอบนานสิบได้ต้องทำอย่างำรบ้างครับผมจะจบม6แล้ว แล้วสอบเกี่ยสวกับเรื่องอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 58

24 ธ.ค. 2554 10:55
 1. อยากเปงนายสิบมากๆๆ อยากรู้ว่าสอบนักเรียนสิบ วันไหน ที่ไหน เมื่อไร่ มีใครรู้กรุณาโทรมาบอกที่เบอร์นี้นะคับ 0844729795 ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 59

สุทธสิทธิ์
24 ธ.ค. 2554 11:08
 1. อยากเป็นนายสิบ อยากรู่ว่าสอบนักเรียนนายสิบ วันไหน เมื่อไหร่ ที่ไหน

   ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ

  ที่เบอร์ 0844729795

  ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 60

18 ก.พ. 2555 15:26
 1. อยากสอบ นายสิบทหารบกติดได้จัง

ความคิดเห็นที่ 61

23 ก.พ. 2555 12:01
 1. ขอเป็นแค่ทหาร ให้ได้ก่อน

ความคิดเห็นที่ 62

23 ก.พ. 2555 12:16
 1. อย่าก......... ..........แฟน........ ทหารจัง.......เลย......... จาก ร.ด ลำปาง................ ............................................

ความคิดเห็นที่ 63

14 มี.ค. 2555 16:28
 1. ผมสอบนายสิบทหารบกรอบแรกติดแล้ว เหลือสอบรอบสองในวันศุกร์นี้ ผมอยากทราบว่าสระน้ำ 25 เมตร มันใกลไหม

ความคิดเห็นที่ 64

7 เม.ย. 2555 13:32
 1. อยากเป็นนายสิบจัง จะได้มีงานมีการมีอาชีพที่มั่นคงทำ ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจด้วย

ความคิดเห็นที่ 65

7 เม.ย. 2555 13:41
 1. ได้เลื่อนขั้นแล้วคับดีใจจังเลย

ความคิดเห็นที่ 66

11 ส.ค. 2556 12:33
 1. มีน้องเป็นทหารอยู่ที่ค่ายสุรสีย์ ร.29พัน3 แต่จบแค่ ม.3จะมีสิทธิสอบนายสิบไหมครับ แล้วที่ว่าเมื่อปลดทหารจะได้วุฒิ ม.6 จริงป่าวครับ

ความคิดเห็นที่ 67

28 ส.ค. 2556 13:41
 1. อยากทราบว่าข้อสอบนายสิบจะออกข้อสอบแบบไหนใครรู้ช้วยบอกที อยากเป็นทหารมากๆเพื่อที่จะรับใช้ชาติรักษาแผ่นดินไทย

ความคิดเห็นที่ 68

15 พ.ค. 2557 17:43
 1. อยากทราบว่าต้องใช้เกรดเท่าไหร่คับในการสอบ

ความคิดเห็นที่ 69

bas02152
28 พ.ค. 2557 20:10
 1. สอบนายสิบต้องใช้เกรดเท่าไรครับ


ความคิดเห็นที่ 70

13 มิ.ย. 2557 18:56
 1. ผมอยากเป็นนายสิบมากครับและอยากลงไปประจำการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมเรียนไม่เก่งเกรดเฉลีย1กว่าๆแต่ว่าผมเรียน รด.จะเป็นได้มั้ยคับและเขารับเกรดเฉลียเท่าไร เป็นยังไงก็ให้ขอมูลผมด้วยนะคับช้วยที0982425383

ความคิดเห็นที่ 71

23 ก.ค. 2557 13:55
 1. สนใจสอบนายสิบตำรวจประจำปี2557 มีที่รับเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ และรับให้คำปรึกษา รับประกันการสอบ สนใจติดต่อเบอร์0963396994

ความคิดเห็นที่ 72

11 ส.ค. 2557 10:03
 1. ผมยากเรียนทหารมากแต่ผมกลัวผมมีกลิ่นตัวแรงอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 73

7 ก.ย. 2557 10:32
 1. ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นทหารได่อย่างไรค่ะ อยากเป็นทหารหญิงค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น