วิชาการดอทคอม ptt logo

อยากทราบข้อมูลการสอบนายสิบทหารบก

โพสต์เมื่อ: 10:52 วันที่ 24 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 165,234 ตอบแล้ว: 72
วิชาการ >> กระทู้ >> เรียนต่อ >> ทั่วไป

ผมกำลังจะขึ้นเรียน ม.6

ผมต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก ไม่ว่าจะเป็น

วันสมัคร

หลักฐานที่นำไปสมัคร

วันสอบ

ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ninjarr_n
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 68 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 พ.ย. 2552 (13:05)

การสอบนายสิบได้ต้อนทําให้ดี


nmbvcxz (IP:118.172.49.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 22 พ.ย. 2552 (12:16)

ตอนนี้แฟนไปทหาร (ทบ.2) ค่ะ แล้วอยากให้เค้าเอาดีทางนี้เลย อยากทราบว่าเป็นพลทหารแล้วจะสอบนายสิบได้มั้ยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้าง  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ...ขอร้อง


เจน (IP:203.172.221.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 27 พ.ย. 2552 (14:05)

อยากสอบนายสิบหัยได้


subin741@hotmail.com (IP:118.173.158.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 10 ธ.ค. 2552 (20:57)
นายสิบ ทหารหรอ
แฟนเราเป็นอยุ๋ค่าสยสุรสีห๋ ได้ 5 ปีละ
จบม.6 ก็มาสมัครเลย
มีทุกปีประมาณ ต้นเดือนพฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50 นะ
ส่วนแฟนที่เป็นทหารอยู่ ถ้ามีวุติ ม. 6 ก็สมัครนายสิบได้เป็นกองหนปีนึงที่ค่ายสุรสีห์จะรับประมาณ70 คน คนสอบก็ประมาณ600
ลองมานะเราก็พอรู้แค่นี้ มีไรโทรถามได้ 0856322478
su/supapon.yoo@hotmail.com (IP:125.25.120.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 19 ธ.ค. 2552 (14:23)
คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๓ ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก
------------------------------------
๑. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก
๒. หลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.-
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่
เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง
เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน
เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์
เหล่าทหารการข่าว
๓. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
๓.๑ บุคคลพลเรือน เพศชาย
๓.๒ ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)
๓.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก
๓.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
๔.๑ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
๔.๒ เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.๘) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร
๔.๓ ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ )
๔.๔ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๔.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๖ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๔.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๔.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๔.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
๔.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๔.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
๔.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
๕. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
๕.๑ ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
๕. ๒ ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก
หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๕ รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๔ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ ๔.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
๕.๖ เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
๕.๗ สำเนา สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
๕.๘ ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๖. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ในวันรับสมัคร ได้แก่
๖.๑ หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
๖.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
๖.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
๖.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๖.๕ หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. ) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
๖.๖ ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.๕ จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ๑ ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
๖.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
๗ กำหนดการ
๗.๑ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท
ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
- ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต ในนาม พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก
ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท พร้อมระบุ ชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ให้ชัดเจน
พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ระหว่าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ( เว้นวันหยุดราชการ)
sutipong_28@hotmail.com (IP:117.47.18.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 24 ธ.ค. 2552 (13:45)
อยากทราบสอบนายสิบทหารบกตอนไหนใครรู้ตอบมานะอยากไปสอบคับวันไหนก็บอกด้วยนะ 0828956413 ใครรู้ตอบมาหน่อยนะ
ขอบคุนคับ
tonglerhar@hotmail.com (IP:118.172.69.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 2 มี.ค. 2553 (00:03)
คือว่าเห็นมีคนเขาจะไปสอบนายสิบทหารบกเขาสอบวันไหนที่ไหนค่ะ
janenaja_5008@windowslive.com (IP:112.142.14.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 25 มี.ค. 2553 (22:08)
นายสิบ ไม่ดูเกรดครับ ขอแค่มีใบจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ก็สามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ แต่คนสอบเยอะ+มันไม่ใช่ง่ายๆ สอบเข้าได้ถือว่าเก่งครับเพราะไม่รู้ว่ามีเส้นเยอะแค่ไหน
บูม (IP:180.180.41.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 31 มี.ค. 2553 (17:04)
สอบนายสิบทหารบกวันใหนแน่นค่ะใครทราบบอกที่
payu@thaimail.com (IP:203.151.53.38)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 12 เม.ย. 2553 (17:54)
สอบยังไงให้ติดนายสิบค่ะ
puynarak55@hotmail.com (IP:119.42.126.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 22 เม.ย. 2553 (14:38)
ผม อยากเป็น นายทหารมานานแล้ว แต่ผมเรียน ไม่ค่อยเก่ง ผมจะเป็นได้ใหมครับ
พีรพล วิชัยวัฒนา (IP:180.180.162.150)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 8 พ.ค. 2553 (21:48)
เห็นเค้าว่านะ !! จะเป็นได้ต้องเส้นอย่างเดียวอ่ะ เรียนเก่งแค่ไหนก็ช่าง มีเงินมีเส้น จบ !! เห็นเค้าว่านะครับ
ว่าจะลองดูเหมื่อนกันอ่ะ (IP:125.26.194.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 17 พ.ค. 2553 (17:43)
เซ็งอะ ไม่จบ ร.ด.ปี 3 สุดท้ายแท้ๆ ครูฝึกใจร้าย ผมต้องไป start เริ่มต้นปี 3 ใหม่ เลยอดสอบนายสิบไป
pup_menone@hotmail.com (IP:113.53.44.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 21 มิ.ย. 2553 (17:30)
ผมอยากจะเป็นทหารผมจะต้องทำยังไงบ้างครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นม.6ครับ
jaruwat7777@hotmail.com (IP:118.172.168.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 30 มิ.ย. 2553 (17:46)
อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน อยากถึงฝันตัองอดทน ปีหน้าใครสอบนายสิบทหารบกเราก็คงจะได้เจอกัน ขอให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นคนดีของพ่อแม่ขอจงให้ตั้งใจ อะไรที่ได้มาง่ายๆๆมักจะไม่ภูมิใจแตอะไรที่ไดมายากๆๆก็มักจะภูมิใจ ใครทึ่อยากเป็นทหารต้องตั้งใจให้มากๆๆนะครับ
sornram20688@hotmail.com (IP:117.47.146.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 9 ก.ค. 2553 (10:38)
อยากจะทราบข้อมูการสอบเข้าน่ะคับ

ว่าต้องทำอะรัยบ้าง
sutthiruk_1992@hotmail.com (IP:118.173.127.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 23 ก.ค. 2553 (09:52)
คือ ผมเรียนปริญญา ตรี นิเทศศาสตร์ จะใช้ ปริญญา สอบนายร้อยทหารบก(สื่อสาร) จะได้ไหม ใครรู้ โทรบอกผม ที 087-408-0521
เป็นพระคุณอย่างยิ่ง
หมง (IP:58.9.210.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 28 ก.ค. 2553 (14:36)
บางคนอาดว่าเราบ้าที่อยากเป็นทหารถ้าคูณดู(กว่าจะเป็น -วีรบุรุษ- (เมื่อตายจาก) ๑-๒)คูณอาดจะยากเป็นทหารเหมืนผมก็ได้
การเป็นทหารเป็นประสบการชีวิตที่หาได้ยาก...ไครดูแล้วบอกด้วย
อาส/artit@tita.com (IP:124.157.146.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 6 ส.ค. 2553 (13:39)
คิดจะสอบจิงๆหรอคับ

ร่างกายต้องฟิตตลอดนะคับ

เทสร่างกาย โหด นะคับ

แต่ท้าคิดจะเอาดีทางนี้ผม ก็แน่ะ นำ ให้ รีบขว้า ไว้เลย

เด๋วรายระเอียดจะมาบอกอีกทีนะคับ
Air Borne RoYal thai army / (IP:113.53.48.55)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 7 ส.ค. 2553 (11:12)
อยากทราบถึงสถานที่สอบนายสิบว่ามีให้ไปสอบที่ไหนบ้าง
ผมเรียนอยู่ม.4อายุ15ปี
qw963qw@hotmail.co.th (IP:125.26.69.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 12 ส.ค. 2553 (20:34)
ไปสอบนายสิบมาแล้วเมื่อปี 52 แต่ไม่ติดและตอนนี้แต่งงานแล้วจะมีสิทธิสอบอีกใหมครับ ถ้าไม่ได้ก็เสียดายจังเลยครับ
ว่าที่สิบเอก เอกชาติ คงไธสง (IP:118.173.224.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 15 ส.ค. 2553 (17:59)
ตอนนี้ผมอายุ 20 ปี แล้วปีหน้าก็เกณฑ์ทหารแล้วยากจะทราบว่าสามารถสอบนายสิบได้หรือเปล่า
maxteera@hotmail.com (IP:61.90.64.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 16 ส.ค. 2553 (12:00)
ผมอยากทราบ ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.50จะสอบได้มั้ยคับ ของผมแค่2.00เองคับ
แล้วถ้ามีรอยสักล่ะคับมีแค่นิดเดียวเองคับได้ป่ะ
nutkakatwo_ploy@hotmail.com (IP:125.26.217.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 19 ส.ค. 2553 (14:09)
ผมอยากทราบว่าวันสมัครวันท่เท่าไหร่และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง
Jessada_191@hotmail.com (IP:124.157.139.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 20 ส.ค. 2553 (18:22)
อยากทราบว่าถ้าเป็นผู้หญิง
จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ
แล้วถ้าได้เราต้องทำไงบ้างค่ะ
และถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับสิทธิอะไรบ้างค่ะ
ฃอบคุณค่ะ
non_nan_za@hotmail.com (IP:117.47.144.175)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 24 ส.ค. 2553 (19:36)
นายสิบจะเปิดรับสมัคร ปี 2554 เมื่อไรครับ
เกรดเฉลี่ย 2.66 สารถมาสมัครได้ไหมครับ
ช่วยตอบกลับทีนะครับ ขอบคุณครับ
big_nut_za@hotmait.co.th (IP:119.31.121.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 4 ก.ย. 2553 (05:56)
อืม...เอาใจช่วยทุกๆๆท่านครับที่อยากจะเป็นนายสิบทหาร สู้..สู้ๆๆครับสอบไม่ติดก็อย่าเพิ่งท้อครับครั้งหน้ามีก็ไปสอบใหม่ครับเดี๋ยวก็ติดเองแหละครับแต่ส่วนมากข้อสอบนี่จะออกแนวม.4ครึ่งน่ะครับกับความรุรอบตัวนิดหน่อยครับแต่ก้ยากครับต้องขยันอ่านหนังสือมากๆๆๆน่ะครับเอาใจช่วยครับทุกๆๆครับ
sontaya2552@hotmail,com (IP:58.8.20.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 8 ก.ย. 2553 (13:05)
กำหนดการรับสมัคจะออกมาช่วงเดือน พ.ย 53
artit_henry_ao@hotmail.com (IP:112.142.106.91)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 8 ก.ย. 2553 (22:35)
อยากสอบนายสิบคับแต่ผมมีรอยสักถ้าผมลบรอยสักแล้วจะสอบได้รึเปล่า ตอนนี้ผมก็เป็นพลทหารอยู่คับเป็นได้หนึ่งปีแล้ว
nang_bpkorat@hotmail.com (IP:124.120.202.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 22 ก.ย. 2553 (21:10)
เหล่าเสนารักษ์ไปไหนอ่ะครับ ไม่เห็นมีชื่อเลย
tisathit_4233@hotmail.com (IP:124.157.202.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 30 ก.ย. 2553 (12:23)
แฟนหนูอยากเป็นทหารกองหนุนจะต้องทำอย่างไรตอนนี้แฟนหนูไกลจะปลดทหารแล้วประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2553นี้
chumcom2533 (IP:182.93.248.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 4 ต.ค. 2553 (19:45)
น้องๆคนไหนสนใจสอบนายสิบมาคุยกันครับผมมีแนวข้อสอบนะครับผมเป็นนายสิบสัสดีแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเรียนนายสิบนะครับมาจากบุคคลภายนอกแต่ว่ามีแนวใครสนใจมาคุยกันที่เมล์นะครับ amchair@windowslive.com ผมสิบโทวิท
amchair@windowslive.com (IP:110.49.205.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 15 ต.ค. 2553 (16:43)
ตอนนี้ ผม อา ยุ 20 ย่างเข้า 21 แล้ว ครับ
ผมจบ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 แล้ว ครับ
แล้วผมอยาก ทราบว่าผมจะมีสิทธ์เข้าเป็นทหารกองประจำการได้หรอไม่ครับ
หรือ สอบต่อนายสิบได้หรือไม่ ช่วยแนะนำ ที ครับผม ติด ต่อ มาได้ ที่ 0868525179 ครับผม
หรือ Email thephantomlight@windowslive.com
thephantomlight@windowslive.com (IP:203.118.92.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 26 ต.ค. 2553 (13:05)
นายสิบเปิดรับสมัคร ปี54 เมื่อไร ช่วยตอบกลับทีนะครับ
big_nut_za@hotmail.co.th (IP:182.232.189.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 27 ต.ค. 2553 (00:03)
พี่ชายอยากสมัครเรียนนายสิบอยากจะรู้รายระเอียดการรับสมัครสอบคะ
ช่วยตอบด้วยนะค่ะ
nun083660@hotmail.com (IP:27.55.117.162)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 29 ต.ค. 2553 (18:57)
เขารับสมัครกันเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรช่วยส่งมาบอกให้ด้วยนะคะแล้วต้องใช้อะไรบ้าง และฝากถึง คุณamchair@windowslive.com ขอข้อสอบให้หนูด้วยนะคะ อย่างไงก็ขอบคุณมากคะ
princessmamza@hotmail.com (IP:118.174.214.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 31 ต.ค. 2553 (11:22)
ผมไม่ได้เรียน.รด.มาครับ
ผมจะมีสิทธิ์ปะคับผมเรียน ช่างครับ
และต้องทำอย่างไรครับถึงสอบนายสิบได้.แล้วสอบเมื่อไรหรือครับ
ที่ไหผมเองก็ยังไม่รู้เลย
ช่วยตอบกลับมาด้วยนะครับผมอยากเรียนจริงๆนะครับ
คอบคุณครับ......
mix_started@hotmail.com (IP:119.31.126.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 19 ธ.ค. 2553 (18:34)
การเป็นทหารได้อะไรอย่าที่คิดถ้าอยากเป็นกันก็พยายามเค้าน่ะครับอ่านหนังสือให้มากเพราะว่าข้อสอบจะยากหน่อยแต่ก็สู้สู้น่ะคับผมจะขอเแนะนำให้ไปหาหนังสือหลักสูตรเก่ามาอ่านน่ะครับเพราะเขาจะออกข้อสอบตามหลักเก่าก็ขอให้สอบได้น่ะคับ ให้สอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนน่ะคับส่วนมากจะตกที่ข้อเขียนกันทั้งนั้นก็พยายามเข้าน่ะครับ ผ่านข้อเขียนแล้วอย่างอืนก็ไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ
sarawut-1943@hotmail.com (IP:125.25.107.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 23 ธ.ค. 2553 (09:02)
ตอนนี้ผมกำลังจะเรียนจบ ปวช. ผมสามารถจะมีสิทธิเข้าสอบเหมือนม.ปลายได้มั้ยครับ แล้วเมื่อสอบเข้าทหารชั้นประทวนได้สามารถมีสิทธิ์สอบเพื่อขึ้นเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรได้มั้ยครับ ต้องทำยังไงครับ บอกผมทีขอบคุณมากครับ
piaro_001@hotmail.com (IP:58.11.42.167)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 20 ม.ค. 2554 (14:05)
ผมอยากเป็นนายสิบแต่ไม่รัว่าจะสอบไดหรือป่ะ
ชัยวัฒน์ ทองอุ่น (IP:203.172.203.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 25 ม.ค. 2554 (13:06)
ปีนี้ผมต้องสอบเข้านายสิบไห้ได้แน่นอนเพราะผมเป็นคนไทย คนไทยต้องทำได้ครับ
สุรศักดิ์ บุญชม (IP:182.52.222.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 27 ม.ค. 2554 (19:15)
ปีนี้ผมต้องสอบนายสิบให้ได้ ผมจะเป็นรั่วของชาติให้ได้คร๊าฟฟฟฟฟฟฟ คนไทยหรือเปล่า
270154
am_love19961@hotmail.com (IP:119.31.121.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 29 ม.ค. 2554 (22:00)
ใครอยากรู้เกี่ยวกับการสอบนายสิบโทรมาได้น่ะคับ 0852433211
sarawut-1943@hotmail.com (IP:125.25.105.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 4 ก.พ. 2554 (09:01)
เทมเท
mghmhg (IP:125.27.142.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 4 ก.พ. 2554 (09:03)
ถ้าเรียน รด.ปี3จะได้คะแนน30เปอร์เซนต์คับ
ผมเด็กหนุ่มนักเรียนทหาร (IP:125.27.142.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 23 ก.พ. 2554 (11:20)
แล้วกำลังศึกษายุ เขายังจะรับป่าวคับ ผลการเรียนยังม่ะออกคับ แล้ว ก.ศ.น.ละคับ เข้าด้ายใหมคับ ถ้าคัยรุ นี่คับ 0856138867
new.loveme@hotmail.com (IP:125.26.72.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 12 มี.ค. 2554 (20:28)
สอบติดแล้วครับ รอบแรก ดีใจมากเลย

เหลือรอบสอง สู้ๆครับ
kill_smartgay@hotmail.com (IP:223.205.173.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 19 มี.ค. 2554 (17:41)
อยากทราบว่าผมปลดแล้วสองปีอายุพึ่ง 23 ปีสามารถสอบนายสิบได้อีกไหมคับ
tungtung (IP:1.47.155.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 11 พ.ค. 2554 (16:28)
ถ้าไม่ได้เรียน รด.
จะมีศิษย์สอบ นายสิบ
ตอนจบ ม.6 มั้ยครับ

คัยรู้
ช่วยตอบด้วยนะครับ
ขอร้อง>
sak (IP:49.49.108.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 11 พ.ค. 2554 (16:35)
ถ้าไม่ได้เรียน รด.
จะมีศิษย์สอบ นายสิบ
ตอนจบ ม.6 มั้ยครับ

คัยรู้
ช่วยตอบด้วยนะครับ
ขอร้อง>
a_lone9@hotmail.com (IP:49.49.108.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 8 มิ.ย. 2554 (11:58)
ผมอย่ากรู้ว่าถ้าสอบนายสิบได้จะฝึกนักไม่ครับ
นายนิรัตรื เจริญสุข (IP:223.204.247.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 2 ต.ค. 2554 (11:33)
ผมอยากสมัครเข้านายสิบจังคับ
ผมอยากรู้ว่ามันอยากไหมคับ แล้วต้องไช้ค่าไช้จ่ายเท่าไหรในการสอบคับ
ไรรู้ช่วยบอกทีนะคับ 0829913683 ขอบคุนคับบบบบบบบบ
chaiya310@hotmail.com (IP:115.87.109.245)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 8 ต.ค. 2554 (23:17)
สอบนานสิบได้ต้องทำอย่างำรบ้างครับผมจะจบม6แล้ว
แล้วสอบเกี่ยสวกับเรื่องอะไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ
tex_191@hotmail.com (IP:180.180.217.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 24 ธ.ค. 2554 (10:55)
อยากเปงนายสิบมากๆๆ อยากรู้ว่าสอบนักเรียนสิบ วันไหน ที่ไหน เมื่อไร่
มีใครรู้กรุณาโทรมาบอกที่เบอร์นี้นะคับ 0844729795
ขอบคุณคับ
พลทหาร สูทธสิทธิ์ ไกรสิน (IP:223.207.8.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 24 ธ.ค. 2554 (11:08)

อยากเป็นนายสิบ อยากรู่ว่าสอบนักเรียนนายสิบ วันไหน เมื่อไหร่ ที่ไหน


 ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ


ที่เบอร์ 0844729795


ขอบคุณครับ


สุทธสิทธิ์
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 18 ก.พ. 2555 (15:26)
อยากสอบ นายสิบทหารบกติดได้จัง
deknan66@hotmail.com (IP:203.158.160.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 23 ก.พ. 2555 (12:01)
ขอเป็นแค่ทหาร

ให้ได้ก่อน
ksina6470@hotmail.com (IP:110.77.234.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 23 ก.พ. 2555 (12:16)
อย่าก.........

..........แฟน........

ทหารจัง.......เลย.........

จาก ร.ด ลำปาง................

............................................
ksina6470@hotmail.com (IP:110.77.234.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 14 มี.ค. 2555 (16:28)
ผมสอบนายสิบทหารบกรอบแรกติดแล้ว เหลือสอบรอบสองในวันศุกร์นี้ ผมอยากทราบว่าสระน้ำ 25 เมตร มันใกลไหม
idjin_seal@yahoo.com (IP:180.180.21.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 7 เม.ย. 2555 (13:32)
อยากเป็นนายสิบจัง จะได้มีงานมีการมีอาชีพที่มั่นคงทำ
ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจด้วย
the19847@hotmail.com (IP:118.172.69.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 7 เม.ย. 2555 (13:41)
ได้เลื่อนขั้นแล้วคับดีใจจังเลย
NoName@hotmail.com (IP:118.172.69.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 11 ส.ค. 2556 (12:33)
มีน้องเป็นทหารอยู่ที่ค่ายสุรสีย์ ร.29พัน3 แต่จบแค่ ม.3จะมีสิทธิสอบนายสิบไหมครับ แล้วที่ว่าเมื่อปลดทหารจะได้วุฒิ ม.6 จริงป่าวครับ
nopparat-bb@hotmail.com (IP:124.120.123.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 28 ส.ค. 2556 (13:41)
อยากทราบว่าข้อสอบนายสิบจะออกข้อสอบแบบไหนใครรู้ช้วยบอกที อยากเป็นทหารมากๆเพื่อที่จะรับใช้ชาติรักษาแผ่นดินไทย
bossa12@hotmail.com (IP:182.52.152.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 15 พ.ค. 2557 (17:43)
อยากทราบว่าต้องใช้เกรดเท่าไหร่คับในการสอบ
got.fah20@gmail.com (IP:49.230.69.81)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 28 พ.ค. 2557 (20:10)


สอบนายสิบต้องใช้เกรดเท่าไรครับ


bas02152
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 13 มิ.ย. 2557 (18:56)
ผมอยากเป็นนายสิบมากครับและอยากลงไปประจำการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมเรียนไม่เก่งเกรดเฉลีย1กว่าๆแต่ว่าผมเรียน รด.จะเป็นได้มั้ยคับและเขารับเกรดเฉลียเท่าไร เป็นยังไงก็ให้ขอมูลผมด้วยนะคับช้วยที0982425383
Thaiwat1996@gmail.com (IP:49.230.158.147)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 23 ก.ค. 2557 (13:55)
สนใจสอบนายสิบตำรวจประจำปี2557 มีที่รับเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ และรับให้คำปรึกษา รับประกันการสอบ สนใจติดต่อเบอร์0963396994
คุณม่อน (IP:27.55.207.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 11 ส.ค. 2557 (10:03)
ผมยากเรียนทหารมากแต่ผมกลัวผมมีกลิ่นตัวแรงอ่ะครับ
นายA (IP:58.11.44.232)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม