อยากทราบข้อมูลการสอบนายสิบทหารบก

ผมกำลังจะขึ้นเรียน ม.6

ผมต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก ไม่ว่าจะเป็น

วันสมัคร

หลักฐานที่นำไปสมัคร

วันสอบ

ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ความคิดเห็นที่ 7

sutipong_28@hotmail.com (Guest)
19 ธ.ค. 2552 14:23
 1. คำแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี ๒๕๕๓ ( ฉบับย่อ )
  กรมยุทธศึกษาทหารบก
  ------------------------------------
  ๑. ความมุ่งหมาย กองทัพบก จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก
  ๒. หลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๓ เหล่า ดังนี้.-
  เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่
  เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารขนส่ง
  เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารการเงิน
  เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารการสัตว์
  เหล่าทหารการข่าว
  ๓. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
  ๓.๑ บุคคลพลเรือน เพศชาย
  ๓.๒ ทหารกองประจำการ (ทุกผลัด)
  ๓.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) ในสังกัดกองทัพบก
  ๓.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก
  ๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
  ๔.๑ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
  ๔.๒ เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖ ) ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.๘) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร
  ๔.๓ ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ )
  ๔.๔ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ
  นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  ๔.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  ๔.๖ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  ๔.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
  ๔.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  ๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  ๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
  ๔.๑๑ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
  ๔.๑๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
  ๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
  ๔.๑๔ ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
  ๔.๑๕ ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ๔.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
  ๕. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
  ๕.๑ ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กอ.รับสมัคร จะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
  ๕. ๒ ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก
  หากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๕ รูป (เขียนชื่อ-สกุล และสังกัด ด้านหลังรูปทุกใบ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
  ๕.๔ หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามข้อ ๔.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
  ๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
  ๕.๖ เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
  ๕.๗ สำเนา สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓ แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง
  ๕.๘ ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๖. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ หรือคะแนนเพิ่มจะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ในวันรับสมัคร ได้แก่
  ๖.๑ หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
  ๖.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
  ๖.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
  ๖.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ๖.๕ หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร ( เฉพาะถ้วย ก. ) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดย คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
  ๖.๖ ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ ๖.๕ จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัครพร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตร สำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้อมสำเนา ๑ ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
  ๖.๗ หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
  ๗ กำหนดการ
  ๗.๑ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ราคาชุดละ ๑๒๐ บาท หากสั่งซื้อทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่ง ๓๐ บาท
  ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
  - ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ ดุสิต ในนาม พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก
  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท พร้อมระบุ ชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง ให้ชัดเจน
  พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
  - ระหว่าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ( เว้นวันหยุดราชการ)ความคิดเห็นที่ 8

tonglerhar@hotmail.com (Guest)
24 ธ.ค. 2552 13:45
 1. อยากทราบสอบนายสิบทหารบกตอนไหนใครรู้ตอบมานะอยากไปสอบคับวันไหนก็บอกด้วยนะ 0828956413 ใครรู้ตอบมาหน่อยนะ
  ขอบคุนคับความคิดเห็นที่ 10

janenaja_5008@windowslive.com (Guest)
2 มี.ค. 2553 00:03
 1. คือว่าเห็นมีคนเขาจะไปสอบนายสิบทหารบกเขาสอบวันไหนที่ไหนค่ะความคิดเห็นที่ 11

บูม (Guest)
25 มี.ค. 2553 22:08
 1. นายสิบ ไม่ดูเกรดครับ ขอแค่มีใบจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ก็สามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ แต่คนสอบเยอะ+มันไม่ใช่ง่ายๆ สอบเข้าได้ถือว่าเก่งครับเพราะไม่รู้ว่ามีเส้นเยอะแค่ไหนความคิดเห็นที่ 12

payu@thaimail.com (Guest)
31 มี.ค. 2553 17:04
 1. สอบนายสิบทหารบกวันใหนแน่นค่ะใครทราบบอกที่ความคิดเห็นที่ 13

puynarak55@hotmail.com (Guest)
12 เม.ย. 2553 17:54
 1. สอบยังไงให้ติดนายสิบค่ะความคิดเห็นที่ 14

พีรพล วิชัยวัฒนา (Guest)
22 เม.ย. 2553 14:38
 1. ผม อยากเป็น นายทหารมานานแล้ว แต่ผมเรียน ไม่ค่อยเก่ง ผมจะเป็นได้ใหมครับความคิดเห็นที่ 15

ว่าจะลองดูเหมื่อนกันอ่ะ (Guest)
8 พ.ค. 2553 21:48
 1. เห็นเค้าว่านะ !! จะเป็นได้ต้องเส้นอย่างเดียวอ่ะ เรียนเก่งแค่ไหนก็ช่าง มีเงินมีเส้น จบ !! เห็นเค้าว่านะครับความคิดเห็นที่ 16

pup_menone@hotmail.com (Guest)
17 พ.ค. 2553 17:43
 1. เซ็งอะ ไม่จบ ร.ด.ปี 3 สุดท้ายแท้ๆ ครูฝึกใจร้าย ผมต้องไป start เริ่มต้นปี 3 ใหม่ เลยอดสอบนายสิบไปความคิดเห็นที่ 18

sornram20688@hotmail.com (Guest)
30 มิ.ย. 2553 17:46
 1. อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน อยากถึงฝันตัองอดทน ปีหน้าใครสอบนายสิบทหารบกเราก็คงจะได้เจอกัน ขอให้ทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นคนดีของพ่อแม่ขอจงให้ตั้งใจ อะไรที่ได้มาง่ายๆๆมักจะไม่ภูมิใจแตอะไรที่ไดมายากๆๆก็มักจะภูมิใจ ใครทึ่อยากเป็นทหารต้องตั้งใจให้มากๆๆนะครับความคิดเห็นที่ 19

sutthiruk_1992@hotmail.com (Guest)
9 ก.ค. 2553 10:38
 1. อยากจะทราบข้อมูการสอบเข้าน่ะคับ

  ว่าต้องทำอะรัยบ้างความคิดเห็นที่ 20

หมง (Guest)
23 ก.ค. 2553 09:52
 1. คือ ผมเรียนปริญญา ตรี นิเทศศาสตร์ จะใช้ ปริญญา สอบนายร้อยทหารบก(สื่อสาร) จะได้ไหม ใครรู้ โทรบอกผม ที 087-408-0521
  เป็นพระคุณอย่างยิ่งความคิดเห็นที่ 21

อาส/artit@tita.com (Guest)
28 ก.ค. 2553 14:36
 1. บางคนอาดว่าเราบ้าที่อยากเป็นทหารถ้าคูณดู(กว่าจะเป็น -วีรบุรุษ- (เมื่อตายจาก) ๑-๒)คูณอาดจะยากเป็นทหารเหมืนผมก็ได้
  การเป็นทหารเป็นประสบการชีวิตที่หาได้ยาก...ไครดูแล้วบอกด้วยความคิดเห็นที่ 22

Air Borne RoYal thai army / (Guest)
6 ส.ค. 2553 13:39
 1. คิดจะสอบจิงๆหรอคับ

  ร่างกายต้องฟิตตลอดนะคับ

  เทสร่างกาย โหด นะคับ

  แต่ท้าคิดจะเอาดีทางนี้ผม ก็แน่ะ นำ ให้ รีบขว้า ไว้เลย

  เด๋วรายระเอียดจะมาบอกอีกทีนะคับความคิดเห็นที่ 23

qw963qw@hotmail.co.th (Guest)
7 ส.ค. 2553 11:12
 1. อยากทราบถึงสถานที่สอบนายสิบว่ามีให้ไปสอบที่ไหนบ้าง
  ผมเรียนอยู่ม.4อายุ15ปีความคิดเห็นที่ 24

ว่าที่สิบเอก เอกชาติ คงไธสง (Guest)
12 ส.ค. 2553 20:34
 1. ไปสอบนายสิบมาแล้วเมื่อปี 52 แต่ไม่ติดและตอนนี้แต่งงานแล้วจะมีสิทธิสอบอีกใหมครับ ถ้าไม่ได้ก็เสียดายจังเลยครับความคิดเห็นที่ 25

maxteera@hotmail.com (Guest)
15 ส.ค. 2553 17:59
 1. ตอนนี้ผมอายุ 20 ปี แล้วปีหน้าก็เกณฑ์ทหารแล้วยากจะทราบว่าสามารถสอบนายสิบได้หรือเปล่าความคิดเห็นที่ 26

nutkakatwo_ploy@hotmail.com (Guest)
16 ส.ค. 2553 12:00
 1. ผมอยากทราบ ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.50จะสอบได้มั้ยคับ ของผมแค่2.00เองคับ
  แล้วถ้ามีรอยสักล่ะคับมีแค่นิดเดียวเองคับได้ป่ะความคิดเห็นที่ 28

non_nan_za@hotmail.com (Guest)
20 ส.ค. 2553 18:22
 1. อยากทราบว่าถ้าเป็นผู้หญิง
  จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ
  แล้วถ้าได้เราต้องทำไงบ้างค่ะ
  และถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับสิทธิอะไรบ้างค่ะ
  ฃอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 29

big_nut_za@hotmait.co.th (Guest)
24 ส.ค. 2553 19:36
 1. นายสิบจะเปิดรับสมัคร ปี 2554 เมื่อไรครับ
  เกรดเฉลี่ย 2.66 สารถมาสมัครได้ไหมครับ
  ช่วยตอบกลับทีนะครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น