การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ( Asexual reproduction )

อยากรู้ว่าการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศมีอะไรบ้างอะครับ อยากให้ช่วยแนะนำเว็บที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อะครับ

ขอบคุณมากนะ


ความคิดเห็นที่ 1


26 พ.ย. 2546 06:30
 1. I do suggest you read your textbook first. I think it provides sufficient information.

ความคิดเห็นที่ 2

26 ธ.ค. 2546 21:31
 1. หนังสือวิทยาศาสตร์ ม.1ก้อมี

ความคิดเห็นที่ 3

30 พ.ค. 2547 15:28

ความคิดเห็นที่ 6

25 ก.ค. 2547 19:14
 1. ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักชำ ทาบกิ่ง ติดตา โน้มกิ่ง

ความคิดเห็นที่ 7

22 ส.ค. 2547 14:22
 1. อยากรู้การติดตา

ความคิดเห็นที่ 8

20 ธ.ค. 2547 12:35
 1. ตอนนี้เรารุ้สึกไม่สะบายใจหลายเรื่องเลย

ความคิดเห็นที่ 14

10 ก.ย. 2548 16:19
 1. - - -*- *-* 0*0 *0* -.- TOT T T T-T

ความคิดเห็นที่ 15

3 พ.ย. 2548 21:09
 1. หมายถึงพวกการสืบพันธุ์และแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสรึเปล่า

ความคิดเห็นที่ 16

5 พ.ย. 2548 21:32
 1. การติดตาหรืออะไรที่ไม่ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิม จะไม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์นะค่ะ เพราะการสืบพันธุ์ คือการเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิต

ความคิดเห็นที่ 17

8 พ.ย. 2548 12:12
 1. การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศมันก็ได้เหมือนกันนะครับ(ยิ้ม)

ความคิดเห็นที่ 19

20 ก.พ. 2549 18:11
 1. ก็อยากได้เรื่องการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน

ความคิดเห็นที่ 20

21 มี.ค. 2549 12:36
 1. ช่วยบอกวิทีการขยายแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

ความคิดเห็นที่ 21

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:41
 1. ข้อมูลทั้งหมดนี้ สามารถหาได้จาก google การสืบพันธุ์ของไวรัส ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างจาก เซลล์ของพืชและสัตว์ มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการศึกษาโครง สร้างและลักษณะของไวรัสจึงต้องส่องดูด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งขยายได้ถึงกว่าสามหมื่นเท่า ภายใน ตัวของไวรัสไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพอย่างครบถ้วน เช่น ไม่มีหน่วยสร้างพลังงาน สร้างสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไวรัสจำต้องเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์หรือในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จึงจะเติบโตทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้ ไวรัสมิได้มีสภาวะเป็นเซลล์อย่างบัคเตรี และไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารของบัคเตรีได้ เพราะอนุภาคตัวของไวรัสนั้น มีกรดนิวคลีอิค* ปริมาณน้อยมากและอาจจะเป็น ดี เอ็น เอ หรือ อาร์ เอ็น เอ อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น กรดนิวคลิอิคนี้ห่อหุ้มไปด้วยโปรตีนหรือไลโปโปรตีน ซึ่งเกิด ขึ้นหลังจากกรดนิวคลีอิคได้ทวีจำนวนมากมายแล้ว กรด นิวคลีอิคเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของไวรัส ไวรัสเจริญ เติบโตและเพิ่มจำนวนได้ทางเดียว โดยต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตอื่น การแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนของไวรัสต้องมีระยะ ไวรัสคราส** ซึ่งไม่มีสำหรับบัคเตรี และก็มิได้เป็นแบบขาด กลางตัวดังเช่นการทวีจำนวนบัคเตรีไวรัสมีหลายชนิดขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ไวรัสขนาดใหญ่โตกว่าไวรัสขนาดเล็กประมาณ ๑๕๐ เท่า ไวรัสขนาดใหญ่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้พันเท่าไวรัสทุกชนิดอาจมองเห็นและถ่ายรูปได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสหลายชนิดที่เป็นตัวการทำให้จุลชีพ พืชและสัตว์และมนุษย์เกิดโรค มีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่ก็มีไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเป็นแท่งยาว ไวรัสของมนุษย์มีมากกว่า ๕๐๐ ชนิด กว่า ๖๐ ชนิดที่ทำให้มนุษย์มีอาการคล้ายโรคหวัด

ความคิดเห็นที่ 22

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:42
 1. การสร้างสปอร์ ( Sporulation ) การสร้างสปอร์ เป็นการสืบพันธุ์โดยการที่เซลล์แบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสหลาย ๆ ครั้ง จนได้นิวเคลียสเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วแบ่งไซโทพลาสซึมมาห่อหุ้มรอบ ๆ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ละเซลล์เรียกว่า “สปอร์” เมื่อสปอร์แก่เต็มที่จะปลิวไปโดยอาศัยลม หรือลอยไปกับกระแสน้ำ เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นหน่วยชีวิตใหม่เหมือนหน่วยชีวิตที่ให้กำเนิด สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์มักพบในพวกโปรติสต์หลายชนิด [[19822]]

ความคิดเห็นที่ 23

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:43
 1. รีเจเนอเรชัน ( Regeneration ) รีเจเนอเรชัน ( การงอกใหม่ ) เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไปขึ้นไปทดแทนให้เหมือนเดิม การพิจารณาว่ารีเจเนอเรชันของสิ่งมีชีวิตเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 1. ถ้าเกิดการรีเจเนเรชันขึ้นแล้วมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่เดิมในกรณีนี้จะถือเป็นการสืบพันธุ์ เช่น ถ้าแต่ละส่วนของดาวทะเลหรือพลานาเรียที่ถูกตัดขาดออกจากกันเจริญไปเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้หลายตัว 2. ถ้าเกิดรีเจเนอเรชัน เพื่อซ่อมแซมอวัยวะที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนเดิมไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ เช่น กรณีหางจิ้งจกงอกหางใหม่แทน การรีเจเนอเรชัน มักพบในสัตว์ชั้นต่ำ จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น พลานาเรีย ไฮดรา ดาวทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบรีเจเนอเรชันได้ เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล พยาธิตัวตืด ไฮดรา [[19823]]

ความคิดเห็นที่ 24

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:44
 1. การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน ( Stolon ) การสืบพันธุ์โดยใช้สโตลอน พืชบางชนิดมีส่วนของลำต้นงอกออกมาและทอดยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ส่วนนี้สามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ เช่น ต้นเศรษฐีเรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด ฯลฯ การเเตกหน่อ (budding) พบได้ใน ยีสต์ ไฮดรา เเละพืชชั้นสูง การเเตกหน่อของไฮดราจะเริ่มจากทางด้านข้างของตัวไฮดราโดยที่บริเวณที่จะเเตกเป็นหน่อจะมีการเเบ้งเซลล์เเบบไมโทซิสเเละเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ การเเบ่งออกเป็นสองส่วน (Binary fission) พบในพวกโพรตีสต์เซลล์เดียวการเเบ่งเเบบนี้ยังเเบ่งได้ 3 วิธี 6.1 เเบ่งเเบบไม่มีทิศทางเเน่นอน เช่น อะมีบา 6.2 เเบ่งตามขวางของลำตัว เช่น พารามีเซียม 6.3 เเบ่งตามยาวของลำตัว เช่น ยูกลีนา

ความคิดเห็นที่ 25

deathspirit
21 มี.ค. 2549 22:47
 1. การขยายพันธุ์ของพืช พืชมีวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ยังสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจากส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เมล็ด เช่น ขยายพันธุ์ด้าวย ลำต้น กิ่ง และ ราก เนื่องจากส่วนดังกล่าวสามารถคงสภาพความอ่อนเยาว์ สามารถงอกทดแทนส่วนที่สูญเสียไป เรียกว่าส่วนอ่อนเยาว์ หรือ อินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate) (ส่วน ใบ ดอก และ ผล เมื่อเจิรญจนมีขนาดคงที่ขนาดหนึ่งแล้วจะหยุดการเจริญ จากนั้นก็จะแก่ชราและตายไป เรียกส่วนดังกล่าวว่า ดีเทอร์มิเนท (Determinate)) - การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ นับว่ามีประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์พืชที่มีลักษณะดี ไม่กลายพันธุ์ ให้ดอกและผลเร็ว แต่ไม่มีรากแก้วทำให้ลำต้นไม่แข็งแรง - พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยลำต้น เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เผือก แห้ว หัวหอม กระเทียม ว่านสี่ทิศ มันฝรั่ง - พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง โดยการปักชำ การตอน การติดตา การเสียบยอด หรือการทาบกิ่ง เช่น ชบา โกสน ฤาษีผสม มะม่วง พุทรา กุหลาบ - พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก เช่น มันเทศ - การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่าง ๆ เช่น rhizome (แง่ง) tuber (หัว) runner และ stolen (ลำต้นทอดยาวไปตามพื้นดิน) sucker (เหง้า) และ bulb (sใบเกล็ด)

ความคิดเห็นที่ 27

Bankkysang
16 พ.ค. 2549 19:51
 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ <Sexual reproduction> เป็นการวืบพันธุ์ที่อาศัยเพศโดนที่มีการสร้าง cell สือพันธุ์เพศผู้ และ เพศเมีย <หมายความว่าต้องมีทั้งเพศผู้ และ เมีย ถึงจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้> โดนเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดกันเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ <คือมี cell ใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อcell สืบพันธุ์เพศ ผู้ผสมกับเพศเมีย> โดยที่จะมีลักษณะบางประการณ์ที่เหมือนพ่อ และบางประการณ์ที่เหมือนแม่ <เนื่องจากมี Cell ครึ่งนึงที่มาจากพ่อ และ ครึ่งนึงที่มาจากแม่> และยังมีลักษณะแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาด้วย คือมีลักษะดีต่องสิ่งมีชีวตินั้นๆ หรือ มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แต่ทว่า ธรรมชาติจะเป็นตัวกำหนดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นๆจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เช่น ลูกหมีขั่วโลกเหนือเกิดมาจากแม่เดียวกัน เป็นจำนวน 2 ตัว แต่ว่า ลูกตัวที่ 1 มีขนยาวช่วยปกป้องไม่ให้สูญเสียความร้อนได้ดี แต่ตัวที่ 2 มีขนสั่นและบาง จำทำให้มีการสูญเสียความร้อนมากกว่าตัวแรก แต่เนืองจากมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาว ลูกตัวที่ 2 อาจจะทนความหนาวไม่ได้เลยตายไป แต่ลูกตัวที่ 1 สามารถทนความหนาวดี **** ดังนั้น ลักษณะที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตนั้นคือ คุณสมบัติที่สิ่งมีชีวะมีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง , ลักษณะที่ไม่ดีต่อสิ่งมีชีวิตคือ คุณสมบัติ ลักษณะ ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้ หรือ อยู่ได้แต่ยากลำบาก <อันนี้เราคิดเองน้า ถ้าใครเข้าจัยแบบอื่นก็ไม่ว่ากานน้า> ****

ความคิดเห็นที่ 28

Bankkysang
17 พ.ค. 2549 20:14
 1. แร้วถ้าเป็นดาวทะเล ถ้าไม่มีส่วนตรงกลางของมัน ส่วนอื่นจะงอกออกมาได้ไหมอ่า

ความคิดเห็นที่ 30

25 พ.ค. 2549 14:43
 1. อยากรู้การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ

ความคิดเห็นที่ 31

10 มิ.ย. 2549 12:53
 1. ขอให้ในหลวงมีความสุข อายุยืนยาว อยู่ครองราชประเทศไทยอีกตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนยาว จาก น้องมะเหมี่ยว

ความคิดเห็นที่ 32

22 มิ.ย. 2549 21:21
 1. มีตัวตายตัวแทนด้วยนะ ต้นสับปะรดประดับอ่า

ความคิดเห็นที่ 35

1 ก.ค. 2549 11:16
 1. รักมุก

ความคิดเห็นที่ 39

8 ก.ค. 2549 16:45
 1. ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ที่คนส่งมามีประโยชน์มากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41

15 ส.ค. 2549 18:48
 1. อยากได้เกี่ยวกับการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 43

26 ส.ค. 2549 08:22
 1. มีประโยชน์ดีนะทำแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 44

26 ส.ค. 2549 08:24
 1. แล้วคนเราไม่อาศัยเพศได้ป่าว

ความคิดเห็นที่ 45

pornlarpmek
26 ส.ค. 2549 11:52
 1. ไม่ได้ละมั้งครับ นอกซะจาก ...... เป็น artifical

ความคิดเห็นที่ 46

31 ส.ค. 2549 21:50
 1. เหอๆ ตลกจัลเยย

ความคิดเห็นที่ 50

narakjung
30 พ.ย. 2551 11:14
 1. อยากถามค่ะว่า Asexual reproduction มีทั้งหมดกี่แบบและมีแบบไหนบ้างค่ะ


ความคิดเห็นที่ 51

Thunwarad
10 ก.ค. 2552 18:25
 1. ก้อดีอะนะ แต่ไม่รู้เรื่องเลย


ความคิดเห็นที่ 53

22 มิ.ย. 2553 12:57
 1. ดีมาก

ความคิดเห็นที่ 55

7 ก.ค. 2553 10:58
 1. รักเอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น