ตัวอย่างแนวข้อสอบ อบต เทศบาล อบจ ที่นิยมออกกัน

001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น

1.       :ข้อบังคับ

2.       :ระเบียบ

3.       :ข้อบัญญัติ

4.       :พระราชบัญญัติ:3

002:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน

3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

4.       :ถูกทุกข้อ:2

003:ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2.       :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน

3.       :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

4.       :ถูกทุกข้อ:1

004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

1.       :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่ อน

3.       :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

4.       :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน:3

005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1.       :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.       :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4.       :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1.       :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2.       :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3.       :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4.       :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน

1.       :ค่าครุภัณฑ์

2.       :งบลงทุน

3.       :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.       :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:4

009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

1.       :อำเภอ

2.       :เทศบาล

3.       :องค์การบริหารส่วนตำบล

4.       :องค์การบริหารส่วนจังหวัด:1

010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น

1.       :พระราชบัญญัติ

2.       :ข้อบัญญัติ

3.       :ระเบียบ

4.       :ข้อบัญญัติ:2

011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.       :ประธานกรรมการบริหาร

2.       :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.       :นายอำเภอ

4.       :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น

1.       :ราชการส่วนท้องถิ่น

2.       :ราชการส่วนภูมิภาค

3.       :องค์กรอิสระ

4.       :ราชการส่วนกลาง:1

013: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ป ี

1.       :1 ปี

2.       :2 ปี

3.       :3 ปี

4.       :4 ปี:4
ดาวโหลดเพิ่มเติ่มที่    http://www.dimonclub.com/test/index.html

4 ก.ค. 2552 11:01
7 ความเห็น
101902 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 3 น้อง กาสิน (Guest)

ขอบคุณมากค่ะ
4 มิ.ย. 2554 14:14


ความคิดเห็นที่ 4 โดย lekpisit

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตราแนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์
4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่
6.ให้ ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
7.ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
8.กรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมี ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน
9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด
11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 11 มิถุนายน
ค 19 สิงหาคม
ง 23 ธันวาคม
12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก มาตรา 18
ข มาตรา 21
ค มาตรา 22
ง ทุกข้อ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้
14.วัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
ก ราชการกำหนด
ข รัฐบาลกำหนด
ค ก.ค.ศ.กำหนด
ง ค.ร.ม.กำหนด
15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก มาตรา 82
ข มาตรา 90
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100
17.ข้า ราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่ กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 90 วัน
ข 60 วัน
ค 30 วัน
ง 120 วัน
18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข ลาออกจากราชการ
ค ตาย
ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว
19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด
ก ว่ากล่าวตักเตือน
ข ภาคทัณฑ์
ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1345&toread=1
26 ส.ค. 2554 23:30


ความคิดเห็นที่ 5 โดย lekpisit

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน อบต เทศบาล

1.       ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร

ก.       น้ำ

ข.       เกล็ดเลือด

ค.       เม็ดเลือดขาว

ง.       เม็ดเลือดแดง

2.       หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร

ก.       กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน

ข.       ปรับความดันเลือดให้คงที่

ค.       กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง

ง.       โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

3.       เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง

ก.       ปริมาณยูเรีย

ข.       ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค.       ปริมาณออกซิเจน  อาหาร ของเสีย

ง.       ถูกทุกข้อ

4.       เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใด

ก.       ห้องบนขวา

ข.       ห้องบนซ้าย

ค.       ห้องล่างขวา

ง.       ห้องล่างซ้าย

5.       โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน อยู่ที่ไหนในเลือด

ก.       พลาสมา                                ข.  เกล็ดเลือด

ค.   เม็ดเลือดแดง                          ง.  เม็ดเลือดขาว6.       เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหน

ก.       ตับ

ข.       ม้าม

ค.       ไขกระดูก

ง.       ตับ

7.       เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไร

ก.       ลำเลียงน้ำ

ข.       ลำเลียงอาหาร

ค.       ป้องกันเชื้อโรค

ง.       เลือดตกตะกอน

8.       ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไร

ก.       ภูมิแพ้

ข.       โลหิตจาง

ค.       อาหารเป็นพิษ

ง.       เลือดตกตะกอน

9.       เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไร

ก.       เซลล์

ข.       น้ำเลือด

ค.       พลาสมา

ง.       เกล็ดเลือด

10.    สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร

ก.       พลาสมา

ข.       เกล็ดเลือด

ค.       เฮโมโกลบิน

ง.       ไฟบริโนเจน

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1367

26 ส.ค. 2554 23:33


ความคิดเห็นที่ 6 โดย aonlove2007

แนวข้อสอบราชการ ภาค ก ภาค ข คลิก http://aonlove2008.hi5.com ภาค ก ภาค ข ใหม่ล่าสุด ลับ ภาค http://aonlove2007.hi5.com http://aonlove2009.hi5.com http://aonlove2010.hi5.com อันดับ 1 ของแท้ที่นี่เท่านั้นชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม คุณภาพอันดับ1ยอดจำหน่ายอันดับ1ด่วน คลิก แนวข้อสอบได้ตรวจถูกต้องแล้วจากทางราชการใช้เป็นสื่อการเรียนได้ครับ http://aonlove2008.hi5.com ของแท้ที่นี่เท่านั้นชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม คุณภาพอันดับ1ยอดจำหน่ายอันดับ1หนังสือเตรียมสอบภาค ก ก.พ. หนังสือสอบข้าราชการกรุงเทพฯ หนังสือสอบอบต.เทศบาล อบจ.หนังสือสอบภาค ก หนังสือสอบภาค ข ทุกตำแหน่ง หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ หนังสือสอบครูผู้ช่วย หนังสือสอบตำรวจ หนังสือสอบธุรการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเงินบัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ ช่างโยธา/นายช่างโยธา/วิศวกรโยธา ช่างไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า นิติกร ตรวจสอบภายใน นักวิชาการภาษี สาธารณสุข นายช่างเทคนิค นายช่างเครื่องกล ป้องกันและบรรเทาสารณภัย วิศวกร, สถาปนิก,คลิกแนวข้อสอบ http://aonlove2008.hi5.com นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักบริหารงานทั่วไป (นิติศาสตร์), นักบัญชี, นักธรณีวิทยา, นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ ป.ป.ช. สตง. เจ้าหน้าที่ศาลฯ กรมที่ดิน สำรวจ กรมทางหลวง กรมการค้าภายใน สรรพกร กรมป่าไม้ นายสิบตำรวจ/นายสิบทหารบก ไปรษณีย์ หนังสือสอบนิติกร หนังสือสอบนักพัฒนาชุมชน หนังสือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หนังสือสอบบุคลากร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ หนังสือสอบนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หนังสือสอบวิศวกรโยธา หนังสือสอบนายช่างโยธา หนังสือสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หนังสือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ หนังสือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หนังสือสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หนังสือสอบเจ้าพนักงานธุรการ หนังสือสอบนักวิชาการเกษตร คลิกแนวข้อสอบ http://aonlove2008.hi5.com เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หนังสือสอบนักพัฒนาชุมชน หนังสือสอบกพ เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่การเกษตร สันทนาการ ช่างโยธา ช่างผังเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างเขียนแบบ แนวข้อสอบพรบ.ที่เคยออก หนังสือสอบกรมพัฒนาที่ดิน รวมแนวข้อสอบภาษาไทย ติวสอบตำรวจ ติวสอบรับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เฉลยแนวข้อสอบก.พ. นายช่างเขียนแบบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร วิศวกรโยธา เฉลยข้อภาค ก ติวเข็ม100% ติวสอบอันดับ 1 จาก 10 แห่ง อาทิ ข้าราชการกรุงเทพฯ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการค้าภายใน ติวสอบภาค ก ก.พ. นายช่างโยธา นายช่างผังเมือง สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เรียนผู้สมัครสอบรับราชการทุกท่านโปรดอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ได้รับราชการ หรืออ้างว่ามีข้อสอบ หรือวิธีการอื่นๆ พบเห็นการทุจริตเกี่ยวกับการสอบรับราชการ แจ้ง สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆได้ที่ aon_love_2007@hotmail.com สั่งซื้อที่ ชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป โทร. 0807569398 0848968795 042730191 2 วันรอรับได้เลยสนใจสั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.00-23.00 น. คลิกแนวข้อสอบ http://aonlove2008.hi5.com http://aonlove2007.hi5.com http://aonlove2009.hi5.com http://aonlove2010.hi5.com แนวข้อสอบอันดับ 1 โดยชมรมอาจารย์นักวิชาการCอินเตอร์กรุ๊ป

3 พ.ย. 2555 23:38


ความคิดเห็นที่ 7 โดย ronna


ขอบคุนมากค่ะ

26 ก.ค. 2556 12:26

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น