วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ

โพสต์เมื่อ: 15:47 วันที่ 27 ก.ค. 2552         ชมแล้ว: 5,549 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

ชื่อเรื่องการค้นคว้า      : ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
                                     สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6

ชื่อผู้รายงาน              : นางบุญนำ  วรรณแก้ว 
                                       ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 

   สำนักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์

ปีการศึกษา               : 2551


                                                        บทคัดย่อ
                             การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา
                             1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80

                             2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย  ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้สร้างขึ้น

                             3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  สำนักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์     จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2551  ใช้เวลาในการทดลองสอน จำนวน 20 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ  2) แผนการจัดการเรียนรู้   3) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75-0.86 หลังสิ้นสุดการทดลอง ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบแบบที่ กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  โดยมีค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพรวมของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษทุกหน่วย เท่ากับ 84.59/87.09

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ทำการสอนโดยชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้มีความก้าวหน้าเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากตามลำดับ 

 carbew
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม