ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่องการค้นคว้า      : ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
                                     สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6

ชื่อผู้รายงาน              : นางบุญนำ  วรรณแก้ว 
                                       ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 


   สำนักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์

ปีการศึกษา               : 2551


                                                        บทคัดย่อ
                             การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา
                             1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80


                             2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย  ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้สร้างขึ้น


                             3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


 


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้  สำนักการศึกษา เทศบาลนครสวรรค์     จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2551  ใช้เวลาในการทดลองสอน จำนวน 20 ชั่วโมง


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  ชุดฝึกทักษะออกเสียงภาษาอังกฤษ  2) แผนการจัดการเรียนรู้   3) แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 10 หน่วย หน่วยละ 10 ข้อ  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75-0.86 หลังสิ้นสุดการทดลอง ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบแบบที่ กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน


ผลการศึกษาพบว่า


1.  ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  โดยมีค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพรวมของชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษทุกหน่วย เท่ากับ 84.59/87.09


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ทำการสอนโดยชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้มีความก้าวหน้าเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากตามลำดับ 


 

27 ก.ค. 2552 15:47
0 ความเห็น
6241 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น