การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ


 


            การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  35  คน


                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4  เล่ม  คือ  เล่มที่ 1  คำนาม  เล่มที่ 2  คำสรรพนาม  เล่มที่ 3  คำกริยา  เล่มที่ 4  คำวิเศษณ์  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น  0.77  การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยนำคะแนนจากการทำแบบฝึกท้ายบทเรียนระหว่างเรียน  และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของบทเรียนสำเร็จรูปแต่ละเล่มมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 / E2)  และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดของคำ  จบแล้วทั้ง 4  เล่ม  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดของคำ  ทั้ง 4  เล่ม


                        ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูปสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จาก  80/80  ได้เท่ากับ  85/87-71  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน  โดยเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนได้เท่ากับ  17.2  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ  11.85  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  พบว่ามีระดับการประเมินเฉลี่ย   =  4.68  อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปจากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  พบว่า  มีค่าดัชนีความสอดคล้องของส่วนประกอบต่าง ๆ  ของบทเรียนสำเร็จรูป  ได้ค่าดัชนี  IOC  =  0.93  ซึ่งสูงกว่า  0.5  สามารถนำไปทดลองใช้ได้  และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย   =  4.84  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

5 ส.ค. 2552 21:53
0 ความเห็น
4019 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น