Free Zone เขตปลอดอากร

ด้วยระบบการค้าการลงทุนข้ามชาติในปัจจุบัน ทำให้เกิดเครื่องมือใหม่ๆ มากมาย เพื่ออำนวยประโยชน์ ความสะดวกและสิทธิประโยชน์ เอื้อต่อการดำเนินการมากมาย ทั้งในเชิงของการส่งเสริมการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือในเชิงของความร่วมมือในระดับทวิภาคี-พหุภาคี ที่เราอาจเคยได้ยิน หรือทราบมาบ้าง เช่น ความร่วมมือในกลุ่อาเซียนในรูปของ AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) หรือ AICO (ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME) ความตกลงเขตการค้าเสรี (FREE TRADE AGREEMENT – FTA) และองค์การการค้าโลก (WORLD TRADE ORGANIZATION – WTO) เป็นต้น


                เขตปลอดอากร (FREE ZONE – FZ) เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการประเภทหนึ่งของกรมศุลกากรไทย หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศก โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าหากได้นำเข้ามาในราชอาญาจักร เพื่อนำเข้าในเขตปลอดอากร รวมถึงของที่ปล่อยออกจาเขตปลอดอากรอื่น นอกจากนั้น ยังยกเว้นอากรขาออกสำหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชจักร แล้วยังยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร อีกทั้งใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร เฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาอากร หรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากรรวมถึงยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการนำเข้าและการผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่สำหรับการนำเข้า และการผลิตที่กระทำในเขตปลอดอากร การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน หรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของนั้น ขณะที่ของใดกฎหมายบัญญัติให้ได้ยกเว้น หรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นไปในเขตปลอดอากร ให้ได้ยกเว้น หรือคืนเงินอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่นำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร นอกจากนั้น การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร หรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่า เป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร ซึ่งในกรณีนี้การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่า เป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากร เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร เว้นแต่จะเป็นการกำจัด หรือทำลายเศษวัตถุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากร


                นอกจากนั้น ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาญาจักรให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร แต่กรณีที่นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับคืน หรือยกเว้นอากร ไม่ต้องขอดังกล่าวมาคำนวณค่าภาษีแล้วยังยกเว้นอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้การนำของภายในประเทศ หรือของนำเข้าที่ได้ชำระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืน หรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือกฎหมายอื่น เข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร โดยไม่มีส่วนของในเขตปลอดอากรอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นนำมาจำหน่าย หรือบริโภคภายในประเทศรวมทั้งได้รับการลดอัตราอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามา ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร “ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักรให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากร “


                ระบบควบคุมในเขตปลอดอากรมีความยืดหยุ่น และอำนวยความสะดวกในการประกอบการสูงควบคุมโดยใช้รั้ว มีประตูเข้าออกที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถควบคุมการเข้า-ออกได้ ไม่ต้องมีสูตรการผลิต ไม่มี Stock Control ไม่มีเงื่อนไขเวลาในการส่งออก ไม่ต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากร ไม่ต้องขอคืนอากร ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรแห่งละ 300,000 บาทต่อปีเก็บปีต่อปีตามปีปฏิทิน ทั้งคำขอจัดตั้งเขตปลอดอากร และคำขอประการในเขตปลอดอากร พร้อมเอกสารประกอบ ให้ยื่นที่ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร


                สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตปลอดอากรส่งผลต่อต้นทุนของสินค้า หรือบริการ สืบเนื่องไปถึงยอดจำหน่ายและความสามารถในการแข่งขันประกอบธุรกิจ ซึ่งทุกกิจการที่มีการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจที่ดีไม่สามารถมองข้าม

8 ส.ค. 2552 15:02
1 ความเห็น
7843 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 jureeporn@emori.co.th (Guest)

รบกวนถามปัญหานะคะ

 

บริษัท เอโมริ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ได้นำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้สิทธิ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า FREE ZONE ลำพูน

สินค้า เป็น PLASTIC PART และรวมภาชนะบรรจุ PACKING TRAY ด้วย

ดังนั้น เราจะมีชื่อ BOI ขาเข้า 2 group

1. PLASTIC PART

2. PACKING TRAY

เมื่อขายเข้า ต้องเดินพิธีการขาออก ไป สำแดง 2 พิกัดนี้ เพื่อตัดบัญชี  

แต่ทางบริษัท ขายสินค้าแล้ว ต้องการนำ ภาชนะบรรจุ  PACKING TRAY คืน เพื่อส่งกลับไปญี่ปุ่น เพื่อใช้วน

ปัญหา คือจะเอา PACKING TRAY ออกมายังไงคะถึงจะถูกต้อง

 

ขอบคุณค่ะ

นัท
20 ส.ค. 2552 11:31

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น