วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ และแนวการจัดการเรียนรู้

โพสต์เมื่อ: 22:24 วันที่ 22 ส.ค. 2552         ชมแล้ว: 81,512 ตอบแล้ว: 32
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

 ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ 
                     
และแนวการจัดการเรียนรู้

ผู้ศึกษา       นายมานิต  บุญอินทร์

                     ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.2  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน

ปีที่ศึกษา    2550

 

 

บทคัดย่อ

 

              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  และแนวการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการเล่นกีฬาเซปักตะกร้ออย่างเป็นระบบ  สามารถเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้เป็นอย่างดี  โดยผู้ศึกษาได้มีการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องเซปักตะกร้อโดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องเซปักตะกร้อ  โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้       สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่องเซปักตะกร้อโดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน จำนวน 18  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้คือเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  เรื่อง เซปักตะกร้อ  ซึ่งเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  จำนวน 10  หน่วยการเรียนรู้ และแนวการจัดการเรียนรู้ จำนวน  20  แผนการจัดการเรียนรู้ 

         ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                                1.   การใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ และแนวการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่องเซปักตะกร้อ   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.33 / 80.55 ซึ่งมากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

                                2.    ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเซปักตะกร้อ โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5       

                                3.    ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลทำให้ผลการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น  ร้อยละ 66.51

                    โดยสรุป    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เรื่องเซปักตะกร้อ โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ทำให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้สูงขึ้น  ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแนวการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

164365


boonin
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 59 ดวง

จำนวน 23 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 22 ส.ค. 2552 (23:55)

โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่สร้างปี
อำเภอราษีไศล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม !!


krumanit1@hotmail.com (IP:118.175.170.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 23 ส.ค. 2552 (08:47)

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  และแนวการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 บท โดยบทที่ 1 ว่าด้วยบทนำ ความเป็นมาหรือความจำเป็นในการพัฒนา,  บทที่ 2  ว่าด้วยแนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,  บทที่ 3  ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน,  บทที่ 4 ว่าด้วยผลการพัฒนาการเรียนการสอน  และบทที่ 5  ว่าด้วยสรุปผล “อภิปราย และข้อเสนอแนะ”


boonin
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 59 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 23 ส.ค. 2552 (08:57)

                       แผนการจัดการเรียนรู้  ตามเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหัวเรื่องทั้งหมด  20  เรื่อง  ดังต่อไปนี้                                                                             
1. ประวัติกีฬาตะกร้อและการสร้างความคุ้นเคยกับตะกร้อ


2.  เทคนิคการเล่นตะกร้อพื้นฐานของกีฬาตะกร้อ                                                                                                   


3.  การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในแบบคนเดียว                                                                                                         


4.  การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในตั้งแต่ 2  คนขึ้นไป                                                                                                               


5.  การเล่นลูกด้วยหลังเท้าแบบคนเดียว                                                                                                                     


6.  การเล่นลูกด้วยหลังเท้าตั้งแต่  2  คนขึ้นไป                                                                                                           


7.  การเดาะลูกด้วยเข่าคนเดียว                                                                                                                     


8.  การเดาะลูกด้วยเข่าตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป                                                                                                                    


9.  การเดาะตะกร้อด้วยศีรษะคนเดียว


10. การเดาะตะกร้อด้วยศีรษะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป


11. การพักลูกด้วยข้างเท้าด้านใน                                                                                                                                


12. การพักลูกด้วยหลังเท้า                                                                                                             


13. การพักลูกด้วยเข่า การพักลูกด้วยศีรษะ                                                                                                                


14. การตั้งลูก                                       


15. การรุกหน้าตาข่าย                                                                                                                     


16. การเสิร์ฟ                                                                                                                                    


17. การเล่นทีม                                                                                                                                 


18. การเล่นทีม                                                                                                                                 


19. การเล่นทีม                                                                                                                                 


20. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                                            


ซึ่งในการสอนแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบประจำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อด้วย                                                                                            


boonin
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 59 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 18 ม.ค. 2553 (17:51)
ขอแผนการสอนกีฬาเซปักตระกร้อด้วยคนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
sunantha.pee_jung@hotmail.com (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 25 ม.ค. 2553 (09:35)
ยินดีครับผม! ให้เป็นทางเลือกในการเขียนแผน ดีก็นำไปใช้ ไม่ถูกใจก็ปรับปรุงเอานะครับ
krumanit1@hotmail.com (IP:118.175.170.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 24 ก.พ. 2553 (20:15)
ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ..
patthama29@hotmail.com (IP:180.183.19.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 24 ก.พ. 2553 (20:27)
ขอแบบฝึกการเล่นตะกร้อในท่าต่างๆด้วยนะคะ..จะเอาไปสอนเด็กให้เก่งๆค่ะ..ขอบคุณที่กรุณาค่ะ
patthama29@hotmail.com (IP:180.183.19.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 22 มี.ค. 2553 (21:57)
ขอแผนการสอนกีฬาเซปักตระกร้อด้วยคนครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
sofree007@hotmail.com (IP:119.31.121.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 21 เม.ย. 2553 (17:15)
ขอความอนุเคราะห์แผนและเอกสารประกอบด้วยคนนะคะ เอาไว้เป็นวิทยาทาน
oieseau@gmail.com (IP:222.123.45.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 13 ก.ค. 2553 (22:05)
ขอด้วยสักคนครับ ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีครับ
kobchaipp@gmail.com (IP:125.27.171.247)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 12 ธ.ค. 2553 (08:56)
ขอให้หนูบ้าง แบบฝึกและแผนคะ
suchada271@hotmail.com (IP:223.206.138.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 21 ธ.ค. 2553 (20:30)
ถ้าพอมีเวลา ขอความกรุณาส่งให้ผมด้วยครับ อยากเอาไปฝึกเด็กนักเรียนครับอ ขอบคุณหลายๆเด้อ
pongsapat_berm@hotmail.com (IP:222.123.64.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 23 มี.ค. 2554 (10:06)
รบกวนท่านอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์แผนและแบบฝึกด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
eed0360@hotmail.com (IP:111.84.115.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 26 มิ.ย. 2554 (16:55)
รบกวนอาจารย์ ถ้าพอมีเวลา ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและแบบฝึกด้วยนะครับ จะได้นำมาพัฒนากีฬาไทย
sa.yum.poo@hotmail.com (IP:182.52.205.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 11 ก.ค. 2554 (15:10)
อาจารย์ค่ะรบกวน ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและแบบฝึกด้วยนะคะ เพื่อนำมาเป็นแนวพัฒนาแผนการสอนตะกร้อของมัธยมค่ะ ขอบคุณค่ะ asoon_noy@hotmail.com
asoon_noy@hotmail.com (IP:182.93.216.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 25 ส.ค. 2554 (16:39)
ขอมาเป็นแนวทางด้วยนะคะอาจารย์ ขอบคุณล่วงหน้ามากคะ salapao_tt@hotmail.com
salapao_tt@hotmail.com (IP:113.53.13.118)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 21 ก.ย. 2554 (09:43)
ขอแผนการสอนวิชาตะกร้อด้วยครับ ขอบคุณครับ
tapichad@gmail.com (IP:125.26.244.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 10 ต.ค. 2554 (12:03)
อยากจะสอบถามว่า ถ้าอยากได้แผนการสอนวิชาตะกร้อ ต้องสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงค่ะ รบกวนอาจารย์ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
tienthan2010@hotmail.com (IP:180.183.215.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 19 ต.ค. 2554 (09:05)
ขอความอนุเคราห์อาจารย์ช่วยส่งแผนการสอนเพื่อมาเป็นแนวทางด้วยครับ
thonninthon@hotmail.com (IP:202.129.41.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 7 พ.ย. 2554 (21:44)
อาจารย์คะ รบกวนขอแผนการสอนและแบบฝึกวิชาตะกร้อด้วยนะคะ ต้องการใช้มากๆเป็นครูใหม่นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
aun.nfe@hotmail.com (IP:182.93.209.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 10 ส.ค. 2555 (19:23)
อาจารย์ค่ะรบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้หน่อยค่ะเพื่อนเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาตะกร้อค่ะ ขอบคุณค่ะ
chanthipor78@hotmail.com (IP:101.51.125.111)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 10 ส.ค. 2555 (19:59)

แล้วเอกสาร อยู่ไหนล่ะครับ
ถ้าเข้าไปที่นี่
http://www.vcharkarn.com/journal/my/add
จะมีเครื่องอำนวยควมสะดวกเยอะ รวมทั้งการฝแนบไฟล์เอกสารด้วย


 


 


 


NpEd
ร่วมแบ่งปัน749 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 10 ส.ค. 2556 (20:45)
อาจารย์ค่ะรบกวน ขอความอนุเคราห์แผนการสอน แตะทักษะ หน่อยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาตะกร้อค่ะ ทั้งหมด 20 สัปดาห์ขอบคุณร่วงหน้าค่ะ inam_loei@hotmail.com
inam_loei@hotmail.com (IP:110.78.148.211)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม