การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ และแนวการจัดการเรียนรู้

 ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ 
                     
และแนวการจัดการเรียนรู้

ผู้ศึกษา       นายมานิต  บุญอินทร์

                     ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.2  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน

ปีที่ศึกษา    2550

 

 

บทคัดย่อ

 

              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  และแนวการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการเล่นกีฬาเซปักตะกร้ออย่างเป็นระบบ  สามารถเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อได้เป็นอย่างดี  โดยผู้ศึกษาได้มีการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องเซปักตะกร้อโดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่องเซปักตะกร้อ  โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้       สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่องเซปักตะกร้อโดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน จำนวน 18  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้คือเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  เรื่อง เซปักตะกร้อ  ซึ่งเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  จำนวน 10  หน่วยการเรียนรู้ และแนวการจัดการเรียนรู้ จำนวน  20  แผนการจัดการเรียนรู้ 

         ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                                1.   การใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ และแนวการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เรื่องเซปักตะกร้อ   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.33 / 80.55 ซึ่งมากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

                                2.    ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเซปักตะกร้อ โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5       

                                3.    ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลทำให้ผลการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น  ร้อยละ 66.51

                    โดยสรุป    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เรื่องเซปักตะกร้อ โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อและแนวการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ทำให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้สูงขึ้น  ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแนวการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

22 ส.ค. 2552 22:24
32 ความเห็น
87507 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 krumanit1@hotmail.com (Guest)

โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 ไผ่สร้างปี
อำเภอราษีไศล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม !!

22 ส.ค. 2552 23:55


ความคิดเห็นที่ 2 โดย boonin

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้เอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อ  และแนวการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 บท โดยบทที่ 1 ว่าด้วยบทนำ ความเป็นมาหรือความจำเป็นในการพัฒนา,  บทที่ 2  ว่าด้วยแนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,  บทที่ 3  ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน,  บทที่ 4 ว่าด้วยผลการพัฒนาการเรียนการสอน  และบทที่ 5  ว่าด้วยสรุปผล “อภิปราย และข้อเสนอแนะ”

23 ส.ค. 2552 08:47


ความคิดเห็นที่ 3 โดย boonin

                       แผนการจัดการเรียนรู้  ตามเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหัวเรื่องทั้งหมด  20  เรื่อง  ดังต่อไปนี้                                                                             
1. ประวัติกีฬาตะกร้อและการสร้างความคุ้นเคยกับตะกร้อ


2.  เทคนิคการเล่นตะกร้อพื้นฐานของกีฬาตะกร้อ                                                                                                   


3.  การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในแบบคนเดียว                                                                                                         


4.  การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในตั้งแต่ 2  คนขึ้นไป                                                                                                               


5.  การเล่นลูกด้วยหลังเท้าแบบคนเดียว                                                                                                                     


6.  การเล่นลูกด้วยหลังเท้าตั้งแต่  2  คนขึ้นไป                                                                                                           


7.  การเดาะลูกด้วยเข่าคนเดียว                                                                                                                     


8.  การเดาะลูกด้วยเข่าตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป                                                                                                                    


9.  การเดาะตะกร้อด้วยศีรษะคนเดียว


10. การเดาะตะกร้อด้วยศีรษะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป


11. การพักลูกด้วยข้างเท้าด้านใน                                                                                                                                


12. การพักลูกด้วยหลังเท้า                                                                                                             


13. การพักลูกด้วยเข่า การพักลูกด้วยศีรษะ                                                                                                                


14. การตั้งลูก                                       


15. การรุกหน้าตาข่าย                                                                                                                     


16. การเสิร์ฟ                                                                                                                                    


17. การเล่นทีม                                                                                                                                 


18. การเล่นทีม                                                                                                                                 


19. การเล่นทีม                                                                                                                                 


20. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                                            


ซึ่งในการสอนแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบประจำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยของเอกสารแบบฝึกเซปักตะกร้อด้วย                                                                                            

23 ส.ค. 2552 08:57


ความคิดเห็นที่ 6 krumanit1@hotmail.com (Guest)

ยินดีครับผม! ให้เป็นทางเลือกในการเขียนแผน ดีก็นำไปใช้ ไม่ถูกใจก็ปรับปรุงเอานะครับ
25 ม.ค. 2553 09:35


ความคิดเห็นที่ 7 patthama29@hotmail.com (Guest)

ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ..
24 ก.พ. 2553 20:15


ความคิดเห็นที่ 8 patthama29@hotmail.com (Guest)

ขอแบบฝึกการเล่นตะกร้อในท่าต่างๆด้วยนะคะ..จะเอาไปสอนเด็กให้เก่งๆค่ะ..ขอบคุณที่กรุณาค่ะ
24 ก.พ. 2553 20:27


ความคิดเห็นที่ 11 oieseau@gmail.com (Guest)

ขอความอนุเคราะห์แผนและเอกสารประกอบด้วยคนนะคะ เอาไว้เป็นวิทยาทาน
21 เม.ย. 2553 17:15


ความคิดเห็นที่ 12 kobchaipp@gmail.com (Guest)

ขอด้วยสักคนครับ ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีครับ
13 ก.ค. 2553 22:05


ความคิดเห็นที่ 18 suchada271@hotmail.com (Guest)

ขอให้หนูบ้าง แบบฝึกและแผนคะ
12 ธ.ค. 2553 08:56


ความคิดเห็นที่ 19 pongsapat_berm@hotmail.com (Guest)

ถ้าพอมีเวลา ขอความกรุณาส่งให้ผมด้วยครับ อยากเอาไปฝึกเด็กนักเรียนครับอ ขอบคุณหลายๆเด้อ
21 ธ.ค. 2553 20:30


ความคิดเห็นที่ 20 eed0360@hotmail.com (Guest)

รบกวนท่านอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์แผนและแบบฝึกด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
23 มี.ค. 2554 10:06


ความคิดเห็นที่ 21 sa.yum.poo@hotmail.com (Guest)

รบกวนอาจารย์ ถ้าพอมีเวลา ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและแบบฝึกด้วยนะครับ จะได้นำมาพัฒนากีฬาไทย
26 มิ.ย. 2554 16:55


ความคิดเห็นที่ 23 asoon_noy@hotmail.com (Guest)

อาจารย์ค่ะรบกวน ขอความอนุเคราะห์แผนการสอนและแบบฝึกด้วยนะคะ เพื่อนำมาเป็นแนวพัฒนาแผนการสอนตะกร้อของมัธยมค่ะ ขอบคุณค่ะ asoon_noy@hotmail.com
11 ก.ค. 2554 15:10


ความคิดเห็นที่ 25 salapao_tt@hotmail.com (Guest)

ขอมาเป็นแนวทางด้วยนะคะอาจารย์ ขอบคุณล่วงหน้ามากคะ salapao_tt@hotmail.com
25 ส.ค. 2554 16:39


ความคิดเห็นที่ 26 tapichad@gmail.com (Guest)

ขอแผนการสอนวิชาตะกร้อด้วยครับ ขอบคุณครับ
21 ก.ย. 2554 09:43


ความคิดเห็นที่ 27 tienthan2010@hotmail.com (Guest)

อยากจะสอบถามว่า ถ้าอยากได้แผนการสอนวิชาตะกร้อ ต้องสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงค่ะ รบกวนอาจารย์ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
10 ต.ค. 2554 12:03


ความคิดเห็นที่ 28 thonninthon@hotmail.com (Guest)

ขอความอนุเคราห์อาจารย์ช่วยส่งแผนการสอนเพื่อมาเป็นแนวทางด้วยครับ
19 ต.ค. 2554 09:05


ความคิดเห็นที่ 29 aun.nfe@hotmail.com (Guest)

อาจารย์คะ รบกวนขอแผนการสอนและแบบฝึกวิชาตะกร้อด้วยนะคะ ต้องการใช้มากๆเป็นครูใหม่นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
7 พ.ย. 2554 21:44


ความคิดเห็นที่ 30 chanthipor78@hotmail.com (Guest)

อาจารย์ค่ะรบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้หน่อยค่ะเพื่อนเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาตะกร้อค่ะ ขอบคุณค่ะ
10 ส.ค. 2555 19:23


ความคิดเห็นที่ 31 โดย NpEd

แล้วเอกสาร อยู่ไหนล่ะครับ
ถ้าเข้าไปที่นี่
http://www.vcharkarn.com/journal/my/add
จะมีเครื่องอำนวยควมสะดวกเยอะ รวมทั้งการฝแนบไฟล์เอกสารด้วย


 


 


 

10 ส.ค. 2555 19:59

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น