บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น  ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นในทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง


 ความคิดเห็นที่ 31


4 พ.ย. 2554 21:09
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 30

28 ส.ค. 2554 17:42
 1. ขอดูงานวิจัยแบบเต็มที่อยู่ข้างบนได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29

9 ก.ค. 2554 15:33
 1. รบกวนขอดูงานวิจัยแบบเต็มที่อยู่ข้างบนได้ไหมค่ะ เป็นไปได้ขอวันนี้ค่ะ เพราะพรุ่งนี้จะนำไปศึกษาในชั้นเรียนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28

4 ก.ค. 2554 14:54
 1. การนำเสนอคืออะไร อยากทราบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

1 ก.ค. 2554 01:37
 1. ขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26

28 มิ.ย. 2554 18:48
 1. หนูอยากฟึกการนำเสนองานเพราะหนูลงแข่งการนำเสนองานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 25

14 มิ.ย. 2554 14:01
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท วิชาคอมพิวเตอร์มาให้บางนะค่ะ ae.j.ae_777@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 24

31 พ.ค. 2554 14:39
 1. ขอความอนุเคราะห์ งานวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

16 มี.ค. 2554 11:36
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22

16 ก.พ. 2554 13:16
 1. ช่วยส่งวิจัย 5 บทให้หน่อยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21

20 ม.ค. 2554 19:28
 1. เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20

14 ม.ค. 2554 09:57
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก

ความคิดเห็นที่ 19

6 ม.ค. 2554 13:47
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 18

27 พ.ย. 2553 16:43
 1. ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปจะขอดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และ บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 17

18 พ.ย. 2553 08:48
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 16

8 ต.ค. 2553 22:20
 1. รบกวนขอด้วยคนนะค่ะกำลังฝึกสอนการใช้โปรแกรมpowerpointเหมือนกันค่ะ รบกวนด้ยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15

20 ก.ย. 2553 09:07
 1. รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 14

pung2017
17 ก.ย. 2553 16:15
 1. รบกวนขอวิจัยเต็ม 5 บท สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนองาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ด้วยนะคะ ที่amrinrat@gmail.com  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 13

6 ก.ย. 2553 15:34
 1. อยากได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ใกล้จะติด I แล้วเพราะใกล้สอบเสร็จ อยากรบกวนเพื่อนๆๆ พี่ๆๆ ถ้ามี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยากดูเป็นตัวอย่าง รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12

18 ส.ค. 2553 17:48
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปี4 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11

24 มิ.ย. 2553 15:58
 1. รบกวนส่งตัวเต็ม 5 บท ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9

1 มี.ค. 2553 15:09
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 5บท เรื่องการพัฒนาผู้เรียนโดยแบบฝึกทักษะการใช้โปแกรม Power Pioint ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8

27 ก.พ. 2553 15:52
 1. รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป ขอบคุณครับ สันทิส

ความคิดเห็นที่ 7

23 ก.พ. 2553 05:42
 1. รบกวนช่วยส่งงานวิจัย เรื่อง Powerpoint 5 บท ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6

18 ธ.ค. 2552 03:42
 1. กำลังทำproject เกี่ยวกับโปรเเกรมช่วยสอนวิชาสังคมอยู่ยากได้เร็วๆๆมากเพื่อจะอ้างอิงได้

ความคิดเห็นที่ 3

30 ต.ค. 2552 12:53
 1. อยากได้แบบเต็ม 5 บทด้วยนะคะของระดับมัธยมสาระภาษาไทยคะ

ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.ย. 2552 21:53
 1. อยากได้ฉบับเต็มค่ะพอดีกำลังสอนเด็ก ประถม กับมัธยม วิชาคอมพิวเตอร์เลยอยากได้มาศึกษาดูค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

7 ก.ย. 2552 15:19
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 1-3 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะขอบคุณค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น