บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น  ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นในทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง


 

24 ส.ค. 2552 22:08
32 ความเห็น
118226 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 acting_sub_lt@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 1-3 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
ขอบคุณค่ะ

7 ก.ย. 2552 15:19


ความคิดเห็นที่ 2 morn_pillow@hotmail.com (Guest)

อยากได้ฉบับเต็มค่ะ
พอดีกำลังสอนเด็ก ประถม กับมัธยม วิชาคอมพิวเตอร์
เลยอยากได้มาศึกษาดูค่ะ

15 ก.ย. 2552 21:53


ความคิดเห็นที่ 3 pikun_bun@hotmail.com (Guest)

อยากได้แบบเต็ม 5 บทด้วยนะคะของระดับมัธยมสาระภาษาไทยคะ
30 ต.ค. 2552 12:53


ความคิดเห็นที่ 6 dah_220@hotmail.com (Guest)

กำลังทำproject เกี่ยวกับโปรเเกรมช่วยสอนวิชาสังคมอยู่ยากได้เร็วๆๆมากเพื่อจะอ้างอิงได้
18 ธ.ค. 2552 03:42


ความคิดเห็นที่ 7 nit_rungarun@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยส่งงานวิจัย เรื่อง Powerpoint 5 บท ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
23 ก.พ. 2553 05:42


ความคิดเห็นที่ 8 cyl3er_48@hotmail.com (Guest)

รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ขอบคุณครับ
สันทิส
27 ก.พ. 2553 15:52


ความคิดเห็นที่ 9 fon_kan555@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 5บท เรื่องการพัฒนาผู้เรียนโดยแบบฝึกทักษะการใช้โปแกรม Power Pioint ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
1 มี.ค. 2553 15:09


ความคิดเห็นที่ 11 tam_0830@hotmail.com (Guest)

รบกวนส่งตัวเต็ม 5 บท ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
24 มิ.ย. 2553 15:58


ความคิดเห็นที่ 12 kotmanee_aom@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปี4 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
ขอบคุณค่ะ
18 ส.ค. 2553 17:48


ความคิดเห็นที่ 13 Nava2529@hotmail.com (Guest)

อยากได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ใกล้จะติด I แล้วเพราะใกล้สอบเสร็จ อยากรบกวนเพื่อนๆๆ พี่ๆๆ
ถ้ามี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยากดูเป็นตัวอย่าง รบกวนด้วยนะคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
6 ก.ย. 2553 15:34


ความคิดเห็นที่ 14 โดย pung2017

รบกวนขอวิจัยเต็ม 5 บท สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนองาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ด้วยนะคะ ที่amrinrat@gmail.com  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

17 ก.ย. 2553 16:15


ความคิดเห็นที่ 15 kasam-1@hotmail.com (Guest)

รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
ขอบคุณครับ
20 ก.ย. 2553 09:07


ความคิดเห็นที่ 16 sripunya_777@hotmail.com (Guest)

รบกวนขอด้วยคนนะค่ะกำลังฝึกสอนการใช้โปรแกรมpowerpointเหมือนกันค่ะ รบกวนด้ยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
8 ต.ค. 2553 22:20


ความคิดเห็นที่ 17 Zencha7@hotmail.com (Guest)

รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
18 พ.ย. 2553 08:48


ความคิดเห็นที่ 18 tuck_3044@hotmail.com (Guest)

ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปจะขอดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และ บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณอย่างยิ่ง
27 พ.ย. 2553 16:43


ความคิดเห็นที่ 19 sammui2510@gmail.com (Guest)

รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
6 ม.ค. 2554 13:47


ความคิดเห็นที่ 20 chuenchom.but@hotmail.com (Guest)

รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
14 ม.ค. 2554 09:57


ความคิดเห็นที่ 21 sureerat_3122@hotmail.com (Guest)

เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
20 ม.ค. 2554 19:28


ความคิดเห็นที่ 22 su_traitongkum@hotmail.com (Guest)

ช่วยส่งวิจัย 5 บทให้หน่อยน่ะค่ะ
16 ก.พ. 2554 13:16


ความคิดเห็นที่ 23 aom_xstone@hotmail.com (Guest)

รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
16 มี.ค. 2554 11:36

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น