บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน


เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น  ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นในทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง


 ความคิดเห็นที่ 1

acting_sub_lt@hotmail.com (Guest)
7 ก.ย. 2552 15:19
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 1-3 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2

morn_pillow@hotmail.com (Guest)
15 ก.ย. 2552 21:53
 1. อยากได้ฉบับเต็มค่ะ
  พอดีกำลังสอนเด็ก ประถม กับมัธยม วิชาคอมพิวเตอร์
  เลยอยากได้มาศึกษาดูค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3

pikun_bun@hotmail.com (Guest)
30 ต.ค. 2552 12:53
 1. อยากได้แบบเต็ม 5 บทด้วยนะคะของระดับมัธยมสาระภาษาไทยคะความคิดเห็นที่ 6

dah_220@hotmail.com (Guest)
18 ธ.ค. 2552 03:42
 1. กำลังทำproject เกี่ยวกับโปรเเกรมช่วยสอนวิชาสังคมอยู่ยากได้เร็วๆๆมากเพื่อจะอ้างอิงได้ความคิดเห็นที่ 7

nit_rungarun@hotmail.com (Guest)
23 ก.พ. 2553 05:42
 1. รบกวนช่วยส่งงานวิจัย เรื่อง Powerpoint 5 บท ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 8

cyl3er_48@hotmail.com (Guest)
27 ก.พ. 2553 15:52
 1. รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
  ขอบคุณครับ
  สันทิสความคิดเห็นที่ 9

fon_kan555@hotmail.com (Guest)
1 มี.ค. 2553 15:09
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน 5บท เรื่องการพัฒนาผู้เรียนโดยแบบฝึกทักษะการใช้โปแกรม Power Pioint ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะความคิดเห็นที่ 11

tam_0830@hotmail.com (Guest)
24 มิ.ย. 2553 15:58
 1. รบกวนส่งตัวเต็ม 5 บท ให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 12

kotmanee_aom@hotmail.com (Guest)
18 ส.ค. 2553 17:48
 1. รบกวนช่วยส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน แบบเต็ม 5 บท(วิทยานิพนธ์ก็ได้) ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปี4 ใหด้วย เพราะกำลังจะสอบวิจัย ช่วยหาให้ทีนะคะ
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 13

Nava2529@hotmail.com (Guest)
6 ก.ย. 2553 15:34
 1. อยากได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ใกล้จะติด I แล้วเพราะใกล้สอบเสร็จ อยากรบกวนเพื่อนๆๆ พี่ๆๆ
  ถ้ามี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยากดูเป็นตัวอย่าง รบกวนด้วยนะคะ

  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 14

pung2017
17 ก.ย. 2553 16:15
 1. รบกวนขอวิจัยเต็ม 5 บท สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนองาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ด้วยนะคะ ที่amrinrat@gmail.com  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ 15

kasam-1@hotmail.com (Guest)
20 ก.ย. 2553 09:07
 1. รบกวนเสนอแนะตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 16

sripunya_777@hotmail.com (Guest)
8 ต.ค. 2553 22:20
 1. รบกวนขอด้วยคนนะค่ะกำลังฝึกสอนการใช้โปรแกรมpowerpointเหมือนกันค่ะ รบกวนด้ยนะค่ะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 17

Zencha7@hotmail.com (Guest)
18 พ.ย. 2553 08:48
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะคะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะความคิดเห็นที่ 18

tuck_3044@hotmail.com (Guest)
27 พ.ย. 2553 16:43
 1. ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปจะขอดูวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และ บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง จะขอบคุณอย่างยิ่งความคิดเห็นที่ 19

sammui2510@gmail.com (Guest)
6 ม.ค. 2554 13:47
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับความคิดเห็นที่ 20

chuenchom.but@hotmail.com (Guest)
14 ม.ค. 2554 09:57
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากความคิดเห็นที่ 21

sureerat_3122@hotmail.com (Guest)
20 ม.ค. 2554 19:28
 1. เป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆ ค่ะ รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 22

su_traitongkum@hotmail.com (Guest)
16 ก.พ. 2554 13:16
 1. ช่วยส่งวิจัย 5 บทให้หน่อยน่ะค่ะความคิดเห็นที่ 23

aom_xstone@hotmail.com (Guest)
16 มี.ค. 2554 11:36
 1. รบกวนขอวิจัย 5 บท เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเบื้องต้น (Microsoft Powerpoint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนะค่ะ เพราะกำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น