การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสม ด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

บทคัดย่อ


การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๕ คน


เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีแบบฝึกเสริมทักษะวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด พบว่า นักเรียนได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ และความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

25 ส.ค. 2552 15:01
0 ความเห็น
7718 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น