วิชาการดอทคอม ptt logo

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสม ด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์เมื่อ: 15:01 วันที่ 25 ส.ค. 2552         ชมแล้ว: 6,839 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๕ คน

เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด ดำเนินการทดลองโดยให้นักเรียนได้ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นแล้วนำคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีแบบฝึกเสริมทักษะวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นทุกชุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ที่กำหนดไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด พบว่า นักเรียนได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ และความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดcadirek
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม