เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ


บทคัดย่อ


 การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ของนักเรียนระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  21  คน  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1                ปีการศึกษา  2551  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ใช้เวลาในการทดลอง  12  ชั่วโมง  เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ  ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  20  ข้อ  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  มีค่าความยากง่าย  (P)  ตั้งแต่  0.43  ถึง  0.81  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27  ถึง  0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.86  มีค่าอำนาจจำแนก  (t)  ตั้งแต่  22.39  ถึง  34.26  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.05  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)
 ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.57/ 90.71  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80
 2.  ความสามารถของนักเรียนในเรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ของนักเรียนระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ที่นัยสำคัญทางสถิติ  ระดับ  0.05
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32 , S.D = 0.75) โดยที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูเตรียมการสอนเป็นอย่างดี (  = 4.53 , S.D = 0.51) รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทุกเรื่องมีความสำคัญตามหลักสูตร (  = 4.47 , S.D = 0.72) และครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน (  = 4.47 , S.D = 0.72)


 สรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่อง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น  ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  ประโยชน์ที่เกิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทำให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล  ว่ามีความถนัดและความสามารถในด้านใด  ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความรู้  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

27 ส.ค. 2552 15:11
0 ความเห็น
3584 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น