ชุดการสอน เรื่องเวลา

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ชื่อเรื่อง</SPAN></STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">เรื่อง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เวลา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ชั้นประถมศึกษาปีที่<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ผู้ศึกษาค้นคว้า</SPAN></STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>นางสาว</SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">ประภัสสร<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>นามโฮง</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">หน่วยงาน</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">โรงเรียนคีรีวัฒนา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อำเภอสีคิ้ว<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">จังหวัดนครราชสีมา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">การศึกษานครราชสีมา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เขต<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">4</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ปีการศึกษา</SPAN></STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>2551</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 18.0pt 36.0pt 54.0pt 72.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 18.0pt 36.0pt 54.0pt 72.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 18.0pt 36.0pt 54.0pt 72.0pt" align=center><STRONG><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">บทคัดย่อ</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"></SPAN></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman">&nbsp;</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ </SPAN><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เรื่อง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เวลา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน </SPAN>80/80<SPAN lang=TH> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=TH>เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>คือ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>1<SPAN lang=TH>)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ชุดกิจกรรมการสอน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>จำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>7<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ชุด<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">2<SPAN lang=TH>)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>จำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>30<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ข้อ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เป็นแบบปรนัย<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ชนิดเลือกตอบ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>3<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ตัวเลือก<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ได้แก่<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ภาคเรียนที่</SPAN> 2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ปีการศึกษา</SPAN> 2551<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>โรงเรียนคีรีวัฒนา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>อำเภอสีคิ้ว<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>จังหวัดนครราชสีมา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เขต<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>4<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>จำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ห้องเรียน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>รวม<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>18<SPAN lang=TH><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>คน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>(Simple<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Random<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>Sampling)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ผลการศึกษาค้นคว้า<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>พบว่า</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">จากการศึกษาค้นคว้า<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เรื่อง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เวลา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1 <SPAN lang=TH><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ปรากฏผลดังนี้</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ได้ชุดกิจกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เรื่อง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เวลา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สำหรับนักเรียน</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ชั้นประถมศึกษาปีที่ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1<SPAN lang=TH><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>จำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>7<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ชุด</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">2.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ชุดกิจกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เรื่อง<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เวลา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ </SPAN>1<SPAN lang=TH><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ที่สร้างขึ้นจำนวน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>7<SPAN lang=TH><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ชุด<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>มีประสิทธิภาพ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN>92.06 / 88.89<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman">&nbsp;</SPAN></SPAN></P>
30 ส.ค. 2552 23:21
2 ความเห็น
6173 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  มะนาว (Guest)

อยากรู้จังว่าทำไมเป็นแบบนี้คะ��

30 ส.ค. 2552 23:25


ความคิดเห็นที่ 2 ต้อง (Guest)

ผู้รู้ช่วยบอกที่สงสารเขานะ

30 ส.ค. 2552 23:27

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น