วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย

โพสต์เมื่อ: 13:13 วันที่ 31 ส.ค. 2552         ชมแล้ว: 4,462 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

บทคัดย่อ

 

 

ชื่อเรื่อง          :         การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

ชื่อผู้วิจัย         :          นางรำพึง  สิทธิวงศ์

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประกิจเวชศักดิ์  จำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test   

           ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.80/91.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  หลังใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่า ก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  ( = 4.87)rara(202.29.52.241)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม