เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย

บทคัดย่อ


 


 


ชื่อเรื่อง          :         การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์


ชื่อผู้วิจัย         :          นางรำพึง  สิทธิวงศ์


 


                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  


                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประกิจเวชศักดิ์  จำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test   


           ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.80/91.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  หลังใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่า ก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  ( = 4.87)

31 ส.ค. 2552 13:13
0 ความเห็น
4919 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น