ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ชื่อผลงาน : </SPAN></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ผลการใช้ชุดทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11</SPAN><STRONG></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ชื่อเจ้าของผลงาน : <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><SPAN class=style181><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">นางวิภาณี<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>กล่อมดี<STRONG></STRONG></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">หน่วยงาน </SPAN></STRONG></SPAN><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">:<SPAN lang=TH> </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1</SPAN><SPAN class=style181><STRONG></STRONG></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ปีที่ดำเนินการ </SPAN></STRONG></SPAN><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></STRONG></SPAN><SPAN class=style181><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">ปีการศึกษา<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>2551</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN class=style181><STRONG><SPAN style="COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: 'Angsana New'">บทคัดย่อ</SPAN></STRONG></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1.) <SPAN lang=TH>เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี11 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 3.)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่</SPAN> 5<SPAN lang=TH>/2 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวนนักเรียนทั้งหมด </SPAN>40<SPAN lang=TH> คน เลือกโดยสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และ </SPAN>t-test</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">สรุปผลการศึกษา</SPAN></STRONG><STRONG></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">1.<SPAN lang=TH> หลังจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/2 ใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/2 ทุกคน มีเกณฑ์การแต่งกาพย์ยานี 11 ร้อยละ 91.50 ได้คะแนนร้อยละ 80<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">2. <SPAN lang=TH>หลังจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/2 ใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี 11 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'">3. จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11 พบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียนสามารถนำมาหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11 ได้คะแนนร้อยละ 91.50 แสดงว่า ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด เนื่องจากมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>4. จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การแต่งกาพย์ยานี11 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้านเนื้อหาการเขียนกาพย์ยานี11 เป็นเรื่องน่าสนใจ เหมาะสมกับเวลา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมเหมาะสมช่วยให้เกิดการเรียนรู้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆจนเกิดความชำนาญ นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>ในด้านสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ และสื่อน่าสนใจมีรูปภาพประกอบ</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=TH>เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และด้านการวัดผลประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดจากการประเมินตามสภาพจริงมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนทำให้ผู้เรียนประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง</SPAN></SPAN></P>
4 ก.ย. 2552 20:32
2 ความเห็น
12563 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  za@pim.hotmail.com (Guest)

ดี น่าจะมีมากกว่านี้
17 ก.ย. 2552 18:58

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น