วิชาการดอทคอม ptt logo

เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ

โพสต์เมื่อ: 16:30 วันที่ 11 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 17,912 ตอบแล้ว: 4
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

เรื่อง                       การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับ

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ศึกษา                  นายชาติชาย  ละมั่งทอง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

                                โรงเรียนเดชอุดม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80         2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ที่พัฒนาขึ้น  และ 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนา  ได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน      1 กอง 40 คน ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2551  โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  โรงเรียนเดชอุดม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ใช้เวลาในการพัฒนา จำนวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน 16 ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ และ  3)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 16  แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)  และการทดสอบสมมุติฐาน

 

ผลการศึกษาและพัฒนาได้ดังนี้

1.  เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ        รุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.23/87.63  และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ  72

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญ       รุ่นใหญ่  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่   ระดับ .01

สรุปได้ว่า การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ผู้จัดการค่ายพักแรมและความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ที่เหมาะสม สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 aoy999
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 11 ก.ย. 2552 (16:34)

แวะมาชม


aoy999
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 ก.ย. 2552 (16:36)

น่าสนใจ


aoy999
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 24 ก.ย. 2552 (19:46)
ใช้ได้ ณัฐพล เผือกสีนวล
scoutnattapor@hotmail.com (IP:124.157.152.90)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม