การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  
บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล) 3) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 71.71
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด
11 ก.ย. 2552 20:43
9 ความเห็น
10288 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย jarin_swk

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่อง
เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
(โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551
จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก
นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล)
3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่
0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 
มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 71.71
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด
11 ก.ย. 2552 20:48


ความคิดเห็นที่ 2 Theerachai@BBC (Guest)

งานวิจัยดีครับ น่าสนใจ น่าสนับสนุน

11 ก.ย. 2552 20:56


ความคิดเห็นที่ 3 yoke_2536@hotmail.com (Guest)

งานวิจัย น่าสนใจดีมากๆ

11 ก.ย. 2552 21:04


ความคิดเห็นที่ 4 ooo_smile@hotmail.com (Guest)

งานวิจัย น่าสนใจ

11 ก.ย. 2552 21:17


ความคิดเห็นที่ 5 almonball502pnc@hotmail.com (Guest)

งานวิจับน่าสนใจดีนะคับ มีประโยชน์ต่อเด็กไทย

11 ก.ย. 2552 21:18


ความคิดเห็นที่ 6 ลูกหมูหลงทาง (Guest)

อยากลับไปเรียนคณิตจัง

11 ก.ย. 2552 21:18


ความคิดเห็นที่ 7 Theerachai@BBC (Guest)

อย่าลืมทำงานวิจัยดีๆแบบนี้ให้ศึกษาอีกนะครับ

11 ก.ย. 2552 21:19


ความคิดเห็นที่ 8 bees_ac481@hotmail.com (Guest)

.....โอ๊อยน้อคุณครูต้วย

11 ก.ย. 2552 21:32


ความคิดเห็นที่ 9 som_ting@hotmail.com (Guest)

น่าสนใจมากค่ะ

และควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก

หวังว่าคงได้เห็นการศึกษาวิจัยที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะ
11 ก.ย. 2552 22:45

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น