วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

โพสต์เมื่อ: 20:43 วันที่ 11 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 8,519 ตอบแล้ว: 9
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> ครูคุยทั่วไป
  
บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล) 3) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 71.71
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด


jarin_swk
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 9 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 11 ก.ย. 2552 (20:48)
บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่อง
เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
(โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551
จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก
นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล)
3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่
0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 
มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 71.71
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด

jarin_swk
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 ก.ย. 2552 (20:56)

งานวิจัยดีครับ น่าสนใจ น่าสนับสนุน


Theerachai@BBC (IP:125.27.118.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 11 ก.ย. 2552 (21:04)

งานวิจัย น่าสนใจดีมากๆ


yoke_2536@hotmail.com (IP:124.157.216.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 11 ก.ย. 2552 (21:17)

งานวิจัย น่าสนใจ


ooo_smile@hotmail.com (IP:58.9.86.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 11 ก.ย. 2552 (21:18)

งานวิจับน่าสนใจดีนะคับ มีประโยชน์ต่อเด็กไทย


almonball502pnc@hotmail.com (IP:125.26.189.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 11 ก.ย. 2552 (21:18)

อยากลับไปเรียนคณิตจัง


ลูกหมูหลงทาง (IP:118.172.89.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 11 ก.ย. 2552 (21:19)

อย่าลืมทำงานวิจัยดีๆแบบนี้ให้ศึกษาอีกนะครับ


Theerachai@BBC (IP:125.27.118.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 11 ก.ย. 2552 (21:32)

.....โอ๊อยน้อคุณครูต้วย


bees_ac481@hotmail.com (IP:125.26.187.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 11 ก.ย. 2552 (22:45)
น่าสนใจมากค่ะ

และควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก

หวังว่าคงได้เห็นการศึกษาวิจัยที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะ
som_ting@hotmail.com (IP:222.123.63.225)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม