การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  
บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล) 3) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 71.71
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุด


ความคิดเห็นที่ 1

jarin_swk
11 ก.ย. 2552 20:48
 1. บทคัดย่อ

  ชื่องานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 
  เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
  ชื่อผู้วิจัย จริน พรมสี
  ระยะเวลาในการวิจัย 22 กรกฎาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551

  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
  รหัสวิชา ค31101 เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้
  แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง
  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนเรื่อง
  เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี) โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551
  จำนวน 43 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง
  2) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
  เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  จำนวน 37 แบบฝึก (เป็นแบบฝึกทักษะที่นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพียง 27 แบบฝึก
  นอกนั้นเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้ทำเป็นการบ้านไม่ได้นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล)
  3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
  เลขยกกำลัง
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย
  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่
  0.24 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.29 – 1.00 4)
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นแบบสอบถาม
  แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
  1. แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 85.96/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
  80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องเลขยกกำลัง 
  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง 
  มีค่าเท่ากับ 0.71708 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
  ประมาณร้อยละ 71.71
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
  เรื่องเลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับ มากที่สุดความคิดเห็นที่ 2

Theerachai@BBC (Guest)
11 ก.ย. 2552 20:56
 1. งานวิจัยดีครับ น่าสนใจ น่าสนับสนุน
ความคิดเห็นที่ 3

yoke_2536@hotmail.com (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:04
 1. งานวิจัย น่าสนใจดีมากๆ
ความคิดเห็นที่ 4

ooo_smile@hotmail.com (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:17
 1. งานวิจัย น่าสนใจ
ความคิดเห็นที่ 5

almonball502pnc@hotmail.com (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:18
 1. งานวิจับน่าสนใจดีนะคับ มีประโยชน์ต่อเด็กไทย
ความคิดเห็นที่ 6

ลูกหมูหลงทาง (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:18
 1. อยากลับไปเรียนคณิตจัง
ความคิดเห็นที่ 7

Theerachai@BBC (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:19
 1. อย่าลืมทำงานวิจัยดีๆแบบนี้ให้ศึกษาอีกนะครับ
ความคิดเห็นที่ 8

bees_ac481@hotmail.com (Guest)
11 ก.ย. 2552 21:32
 1. .....โอ๊อยน้อคุณครูต้วย
ความคิดเห็นที่ 9

som_ting@hotmail.com (Guest)
11 ก.ย. 2552 22:45
 1. น่าสนใจมากค่ะ

  และควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก

  หวังว่าคงได้เห็นการศึกษาวิจัยที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น