วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ: 11:20 วันที่ 14 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 4,968 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                      โรงเรียนวัดทัพยายท้าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

ผู้รายงาน        นายมานพ    สหสกุล

ปีการศึกษา     2551 

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าวครั้งนี้       ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model ) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ(Stufflebeam and others) ประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input)       ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประเมิน            1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว         2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว         3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน   วัดทัพยายท้าว และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ ครูจำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 63 คน  และผู้ปกครอง จำนวน 97 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 176 คน  เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าจัดอันดับ(Ranking)

                    ผลการประเมินผลโครงการในแต่ละด้านดังนี้ 

                    1.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านบริบท  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

                    2.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านปัจจัย  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

                    3.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

                    4.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านผลผลิต  : คุณภาพนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด AumComSci
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม