รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


                      โรงเรียนวัดทัพยายท้าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1


ผู้รายงาน        นายมานพ    สหสกุล


ปีการศึกษา     2551 


 


บทคัดย่อ


 


การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าวครั้งนี้       ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model ) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ(Stufflebeam and others) ประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input)       ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประเมิน            1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว         2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว         3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน   วัดทัพยายท้าว และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ ครูจำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 63 คน  และผู้ปกครอง จำนวน 97 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 176 คน  เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าจัดอันดับ(Ranking)


                    ผลการประเมินผลโครงการในแต่ละด้านดังนี้ 


                    1.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านบริบท  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 


                    2.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านปัจจัย  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 


                    3.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 


                    4.  ผลการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดทัพยายท้าว  ด้านผลผลิต  : คุณภาพนักเรียน  โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

14 ก.ย. 2552 11:20
0 ความเห็น
5527 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น