การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้เสนอผลงาน นายสุชาติ  จันทีนอก


บทคัดย่อ


 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนหนอง-กระแหล่งกระเดาวิทยา อำเภอภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
 1. แผนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพ 83.08/75.60
 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
มีค่าเท่ากับ 047.08 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.08
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลและมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
 โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ มีดัชนีประสิทธิผลสูง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรแนะนำให้ครูนำแผนการจัดกิจกรรมแบบโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเอง

17 ก.ย. 2552 20:01
2 ความเห็น
13580 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 asfar17@hotmail.com (Guest)

ขอตัวอย่างการเขียนแผนแบบโครงงานเรื่องสารในชีวิตประจำวันได้ไหม
21 ธ.ค. 2552 13:53

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น