วิชาการดอทคอม ptt logo

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์เมื่อ: 20:01 วันที่ 17 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 12,467 ตอบแล้ว: 2
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้เสนอผลงาน นายสุชาติ  จันทีนอก

บทคัดย่อ

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนหนอง-กระแหล่งกระเดาวิทยา อำเภอภูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
 1. แผนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพ 83.08/75.60
 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
มีค่าเท่ากับ 047.08 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.08
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมกาเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลและมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
 โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ มีดัชนีประสิทธิผลสูง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรแนะนำให้ครูนำแผนการจัดกิจกรรมแบบโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเองนายสุชาติ จันทีนอก
ร่วมแบ่งปัน0 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 21 ธ.ค. 2552 (13:53)
ขอตัวอย่างการเขียนแผนแบบโครงงานเรื่องสารในชีวิตประจำวันได้ไหม
asfar17@hotmail.com (IP:118.175.86.138)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม