แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน

            จากการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้พบว่า  นักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน  หลักการใช้ภาษา จากปัญหาดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  เรื่องคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนชุดนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนเสริมและแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะ การเขียน  โดยจัดทำขึ้นจำนวน   ชุดฝึก 4 ชุดฝึกละ 3 กิจกรรม นักเรียนจะได้ฝึกฝนเพิ่มเติมและเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก และเหมาะสมในการสอนตามเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด

19 ก.ย. 2552 15:24
0 ความเห็น
7749 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น