รายงายผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

รายงายผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง


 


 


 


 


 


 


โดย


นายพัฒนะ  เส็งเรียบ


ผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง


 


 


 


 


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กระทรวงศึกษาธิการ


 


 


 


สรุปย่อ


ชื่อเรื่อง                  :  รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริม  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ


                                นักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง


ผู้รายงาน               :  นายพัฒนะ  เส็งเรียบ


ที่ปรึกษา          :  ดร.โยธิน  ศรีโสภา   ดร.พรรณี  สุวัตถี    ผอ.ชำนาญ   ทัดมาลี       


                                ศน.วรยา   พลายเล็ก   อาจารย์สัมฤทธิ์   ศุภมัง   ผอ.วาสนา  เดชอุดม                          


                                ผอ.ไพบูลย์    ขวัญดี


ระยะเวลาการประเมิน   :  ปีการศึกษา  2551


การดำเนินการส่งเสริม  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน ผู้ปกครอง                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระสงฆ์ ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุงดำเนินการโดยสำรวจข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน  9  ด้านโดยครู   คือ  ด้านความขยันหมั่นเพียรด้านการประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ด้านความสามัคคี                                   ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สำรวจความคิดเห็นของครู  นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระสงฆ์ ต่อพฤติกรรมของนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม  สำรวจความพึงพอใจของครู  นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระสงฆ์ ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง


                กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ครูโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง   9  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง  จำนวน  85 คน 


ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน  85 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และพระสงฆ์จำนวน  11 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการมี  3  ชุด  คือแบบสำรวจคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมที่ดัดแปลง  จากแบบประเมินพฤติกรรมที่อยู่ในรูป  Behavior  Anchored  Rating  (BAR)  ทำการประเมินโดยจัดระดับคุณภาพจำแนกเป็น               ควรปรับปรุง  พอใช้  และดี  แบบสำรวจความคิดเห็นของครู   นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระสงฆ์ ต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  และ              แบบสำรวจความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระสงฆ์ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D)  และการทกสอบค่า t  (t – test)


ผลการประเมิน


            1.  ผลการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ก่อนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม  ทั้ง  9  ด้าน  อยู่ในระดับพอใช้  หลังดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม  ทั้ง  9  ด้าน   อยู่ในระดับดี  และจากการทดสอบค่า  t  พบว่า  t  ที่คำนวณได้สูงกว่าค่าวิกฤตของ  t  ที่ระดับ  .05  , df = 952 = 1.691  แสดงว่าผลการดำเนินงานส่งเสริม  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลังดำเนินการสูงกว่าก่อนดำเนินการจริง


                2.  ผลการสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระสงฆ์ ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง


กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกรายการ  เรียงตามลำดับ  คือ  นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้สิ่งของ/ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า  นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ด้วยความพากเพียรเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ นักเรียนมีความตั้งใจเรียนอย่างจริงจังต่อเนื่อง นักเรียนมีความพร้อมเพรียงปรองดองกันร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนอย่างเต็มใจและตั้งใจ  นักเรียนมีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่เวลาไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม  นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความเหมาะสมตามวัยของนักเรียน นักเรียนช่วยเหลืองานโดยสมัครใจทั้งงานที่ได้รับมอบหมายและงานในหน้าที่ทั้งที่บ้านและโรงเรียน  และนักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูและผู้มีพระคุณ


                3.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของครู  อาจารย์  นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระสงฆ์ ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง  พบว่าครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระสงฆ์ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ของนักเรียนโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง  อยู่ในระดับมากทุกรายการ  เรียงตามลำดับ  คือ  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย   ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต


 

21 ก.ย. 2552 15:11
0 ความเห็น
6078 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น