วิชาการดอทคอม ptt logo

เผยแพร่ผลงาน ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

โพสต์เมื่อ: 11:01 วันที่ 22 ก.ย. 2552         ชมแล้ว: 7,396 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ชื่อเรื่อง&nbsp;&nbsp; รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์&nbsp; ของนักเรียนชั้นประถม<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ศึกษาปีที่ 4&nbsp; โรงเรียนเทศบาล 1&nbsp; วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)<BR>ผู้รายงาน&nbsp; นวรัตน์&nbsp; ศรีทองดีประพันธ์<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทคัดย่อ<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์&nbsp; เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์&nbsp; ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4&nbsp; โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)&nbsp; ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80&nbsp; เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฎศิลป์&nbsp; ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4&nbsp; โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)&nbsp; ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฎศิลป์&nbsp; และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกิจกรรมนาฎศิลป์&nbsp; ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4&nbsp; โดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฎศิลป์<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้&nbsp; เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1&nbsp; ปีการศึกษา&nbsp; 2551&nbsp; ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)&nbsp; จำนวน&nbsp; 39&nbsp; คน&nbsp; เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ&nbsp; สารนาฏศิลป์&nbsp; จำนวน&nbsp; 14&nbsp; แผน&nbsp; ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์&nbsp; จำนวน&nbsp; 3&nbsp; เรื่อง&nbsp; แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ&nbsp; สารนาฏศิลป์&nbsp; ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test for Dependent Sample<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการดำเนินการพบว่า<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp; ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์&nbsp; ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.83/82.67&nbsp; ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp; นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์&nbsp; มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารนาฏศิลป์&nbsp; หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้นาฏศิลป์ อยู่ในระดับมาก (X = 4.45, S.D.=0.53)&nbsp; </SPAN></P>


นางสาวนวรัตน์ ศรีทองดีประพันธ(113.53.150.68)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม