เผยแพร่ผลงาน - การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา  เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ 


ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2551 


โรงเรียนบ้านอังกัญ – โคกบรรเลง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ


ชื่อผู้วิจัย                 นายอภิวัฒน์  พวงบุญ


ปีที่ทำการวิจัย       ปีการศึกษา   2551


 


บทคัดย่อ


 


 


                        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   มีผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ความมีวินัยและความพึงพอใจ   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จะทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน  บ้านอังกัญ - โคกบรรเลง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ก่อนและหลังเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ในครั้งนี้  คือ  1)   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้   จำนวน 20   แผน   2)  นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบฝึกทักษะเรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ ซึ่งใช้ส่วนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน    3)  แบบประเมินผลการเรียนรู้  คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พระพุทธศาสนาน่ารู้   คือ  แบบปรนัย  3  ตัวเลือก  จำนวน  50   ข้อ  4)  แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่มในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน 1  ฉบับ  5) แบบประเมินความมีวินัยในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา                เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  1 ฉบับ  6)  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  1 ฉบับ 


 


ผลการศึกษาพบว่า


                การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนา  เรื่องพระพุทธศาสนาน่ารู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านอังกัญ – โคกบรรเลง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ


            ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรณีก่อนเรียนพบว่านักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์  18  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผลการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำ        (  = 23.56, S.D = 3.11 ) กรณีหลังเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์     16  คน คิดเป็นร้อยละ 95.6  ไม่ผ่านเกณฑ์  2  คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 โดยผลการเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง   ( = 4.18, S.D = 5.07)


           ด้านทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม พบว่านักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่มในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้   ผ่านเกณฑ์ 18  คน คิดเป็นร้อยละ 100  และไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  โดยทักษะการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับสูง  ( = 8.83  และ   S.D = 1.04 )


            ด้านความมีวินัย  พบว่านักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนา ผ่านเกณฑ์   18  คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  โดยนักเรียนมีวินัยอยู่ในระดับสูง  ( = 9.72  และ S.D = 0.57)


            ด้านความพึงพอใจ  พบว่ามนภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผ่านเกณฑ์ 18 คน   คิดเป็นร้อยละ 100  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D = 0.11 )   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ คือ เนื้อหาน่าสนใจ  ผู้สนเป็นกันเองกับนักเรียน  ครูใช้วิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม  ครูใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่มีความเป็นธรรม  นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  นำไปใช้เป็นพื้นฐานทางการเรียนวิชาอื่นได้ ( = 4.64,  4.82,  5.00,  5.00,  4.93,  4.87,  S.D = 0.484,  0.387,  0.00,  0.00,  0.252,  0.344 )  นักเรียนมีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก  10 ข้อ  คือ  เนื้อหาเข้าใจง่าย  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  บรรยากาศในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมสนุกสนานน่าเรียน  สื่อการเรียนการสอนแปลกใหม่ทันสมัย  สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา  สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย  และนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ( = 4.00, 4.00, 3.80, 4.42, 3.93, 4.09, 3.64, 4.00, 4.27, 4.13, S.D = 0.00, 0.00, 0.405, 0.499, 0.654, 0.701, 0.570, 0.302, 0.447, 0.457 )  และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  1 ข้อ  คือ  บรรยากาศในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม  ( = 2.87, S.D = 0.726 )


2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  พระพุทธศาสนาน่ารู้                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         โรงเรียนอังกัญ - โคกบรรเลง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.0123 ก.ย. 2552 15:47
0 ความเห็น
5918 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น